Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 21:16:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2465° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.1973° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
30
 Επίκεντρο 50.0 χμ ΒΑ της Αθήνας
57.5 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
77.0 χμ Α της Θήβας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MRTHHA26.3238 P21:16:34.00 0.21.0M
MRTHHA26.3238 S21:16:37.83 0.21.0M
PTLHL36.6233 P21:16:35.51 0.01.0M
PTLHL36.6233 S21:16:40.38 -0.31.0M
ERTRHA40.0296 P21:16:35.86 -0.21.0M
ERTRHA40.0296 S21:16:40.99 -0.61.0M
STFNHA57.6262 P21:16:39.06 0.01.0M
STFNHA57.6262 S21:16:46.65 -0.21.0M
VLYHL56.3219 P21:16:39.02 0.31.0M
VLYHL56.3219 S21:16:45.49 -0.81.0M
MDRAHA67.2252 P21:16:40.52 0.01.0M
MDRAHA67.2252 S21:16:49.55 0.01.0M
MRKAHA73.7314 P21:16:41.74 0.11.0M
MRKAHA73.7314 S21:16:50.82 -0.61.0M
VILLHA77.9263 P21:16:42.30 -0.11.0M
VILLHA77.9263 S21:16:52.65 0.01.0M
THI2HL87.2279 P21:16:43.81 0.01.0M
THI2HL87.2279 S21:16:55.29 0.11.0M
LKRHL113.6293 P21:16:47.55 -0.41.0M
LKRHL113.6293 S21:17:02.77 0.21.0M
LOUTHA110.8255 P21:16:48.02 0.51.0M
LOUTHA110.8255 S21:17:02.55 0.71.0M
LTKHP110.4257 P21:16:48.09 0.61.0M
LTKHP110.4257 S21:17:02.43 0.71.0M
ACORHA122.8251 P21:16:50.15 0.71.0M
ACORHA122.8251 S21:17:05.61 0.41.0M
SERIHA123.3168 P21:16:49.41 -0.11.0M
SERIHA123.3168 S21:17:05.21 0.01.0M
GURHP166.0258 P21:16:55.96 -0.31.0M
GURHP166.0258 S21:17:16.99 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkfd
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         21:16:28.78
  Latitude       38.2465 deg +/-   1 km
  Longitude       24.1973 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.34 s
  Azimuthal gap       214 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.87 +/- 0.25 13      
  M     1.87      13 preferred 

30 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MRTH HA  0.2 238 P    21:16:34.00  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 238 S    21:16:37.83  0.2 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 233 P    21:16:35.51 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 233 S    21:16:40.38 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 296 P    21:16:35.86 -0.2 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 296 S    21:16:40.99 -0.6 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 219 P    21:16:39.02  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 219 S    21:16:45.49 -0.8 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 262 P    21:16:39.06  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 262 S    21:16:46.65 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 252 P    21:16:40.52 -0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 252 S    21:16:49.55  0.0 M 1.0 MDRA 
  MRKA HA  0.7 314 P    21:16:41.74  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 314 S    21:16:50.82 -0.6 M 1.0 MRKA 
  VILL HA  0.7 263 P    21:16:42.30 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 263 S    21:16:52.65 -0.0 M 1.0 VILL 
  THI2 HL  0.8 279 P    21:16:43.81  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 279 S    21:16:55.29  0.1 M 1.0 THI2 
  LTK  HP  1.0 257 P    21:16:48.09  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 257 S    21:17:02.43  0.7 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 255 P    21:16:48.02  0.5 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 255 S    21:17:02.55  0.7 M 1.0 LOUT 
  LKR  HL  1.0 293 P    21:16:47.55 -0.4 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.0 293 S    21:17:02.77  0.2 M 1.0 LKR 
  ACOR HA  1.1 251 P    21:16:50.15  0.7 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 251 S    21:17:05.61  0.4 M 1.0 ACOR 
  SERI HA  1.1 168 P    21:16:49.41 -0.1 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 168 S    21:17:05.21 -0.0 M 1.0 SERI 
  GUR  HP  1.5 258 P    21:16:55.96 -0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 258 S    21:17:16.99 -0.1 M 1.0 GUR 

15 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MRTH HA  0.2 238 MLv   1.80 -0.07  1.10387   
  PTL  HL  0.3 233 MLv   1.45 -0.42  0.275115   
  ERTR HA  0.4 296 MLv   1.48 -0.39  0.239857   
  VLY  HL  0.5 219 MLv   2.18 0.31  0.477219   
  STFN HA  0.5 262 MLv   1.53 -0.34  0.0985001   
  MDRA HA  0.6 252 MLv   1.58 -0.29  0.0888073   
  MRKA HA  0.7 314 MLv   2.04 0.16  0.233614   
  VILL HA  0.7 263 MLv   1.78 -0.10  0.122332   
  THI2 HL  0.8 279 MLv   2.16 0.28  0.265037   
  LTK  HP  1.0 257 MLv   1.46 -0.41  0.154293   
  LOUT HA  1.0 255 MLv   2.15 0.27  0.195661   
  LKR  HL  1.0 293 MLv   2.10 0.23  0.0922047   
  ACOR HA  1.1 251 MLv   2.06 0.18  0.138979   
  SERI HA  1.1 168 MLv   2.07 0.19  0.140942   
  GUR  HP  1.5 258 MLv   2.05 0.18  0.0833371