Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 20:16:05 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2540° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2340° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
31
 Επίκεντρο 53.1 χμ ΒΑ της Αθήνας
60.0 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
77.1 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y8.0181 P20:16:08.10 0.41.0M
GR271Y8.0181 S20:16:09.74 -0.11.0M
KARYHA30.4144 P20:16:11.23 0.51.0M
KARYHA30.4144 S20:16:14.61 -0.61.0M
MRTHHA29.5240 P20:16:10.38 -0.31.0M
MRTHHA29.5240 S20:16:15.48 0.51.0M
ERTRHA42.6293 P20:16:12.53 -0.21.0M
ERTRHA42.6293 S20:16:18.35 -0.21.0M
PTLHL39.7235 P20:16:11.85 -0.41.0M
ATHHL54.9236 P20:16:14.46 -0.21.0M
ATHHL54.9236 S20:16:21.64 -0.41.0M
NOACHL54.9236 P20:16:14.54 -0.11.0M
NOACHL54.9236 S20:16:22.25 0.21.0M
STFNHA60.9262 P20:16:15.62 0.01.0M
STFNHA60.9262 S20:16:23.78 0.01.0M
VLYHL59.0221 P20:16:15.98 0.71.0M
VLYHL59.0221 S20:16:22.71 -0.51.0M
MDRAHA70.5252 P20:16:16.97 -0.21.0M
MDRAHA70.5252 S20:16:26.69 0.21.0M
MRKAHA75.4312 P20:16:17.46 -0.51.0M
MRKAHA75.4312 S20:16:27.62 -0.21.0M
THI1HL74.7281 P20:16:17.31 -0.51.0M
THI1HL74.7281 S20:16:27.72 0.11.0M
THIVHA78.9274 P20:16:17.93 -0.61.0M
THIVHA78.9274 S20:16:29.26 0.51.0M
VILLHA81.2263 P20:16:19.39 0.51.0M
VILLHA81.2263 S20:16:29.99 0.51.0M
AMPEHA84.4274 P20:16:20.04 0.71.0M
THI2HL90.2278 P20:16:19.34 -0.91.0M
THNOHC96.0134 P20:16:20.90 -0.21.0M
THNOHC96.0134 S20:16:33.82 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkdd
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         20:16:04.94
  Latitude       38.2540 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2340 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.42 s
  Azimuthal gap       182 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.25 +/- 0.22 13      
  M     2.25      13 preferred 

31 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 181 P    20:16:08.10  0.4 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 181 S    20:16:09.74 -0.1 M 1.0 GR27 
  MRTH HA  0.3 240 P    20:16:10.38 -0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 240 S    20:16:15.48  0.5 M 1.0 MRTH 
  KARY HA  0.3 144 P    20:16:11.23  0.5 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 144 S    20:16:14.61 -0.6 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.4 235 P    20:16:11.85 -0.4 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 293 P    20:16:12.53 -0.2 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 293 S    20:16:18.35 -0.2 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 236 P    20:16:14.46 -0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 236 S    20:16:21.64 -0.4 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 236 P    20:16:14.54 -0.1 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 236 S    20:16:22.25  0.2 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 221 P    20:16:15.98  0.7 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 221 S    20:16:22.71 -0.5 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 262 P    20:16:15.62 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 262 S    20:16:23.78 -0.0 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 252 P    20:16:16.97 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 252 S    20:16:26.69  0.2 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 281 P    20:16:17.31 -0.5 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 281 S    20:16:27.72  0.1 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 312 P    20:16:17.46 -0.5 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 312 S    20:16:27.62 -0.2 M 1.0 MRKA 
  THIV HA  0.7 274 P    20:16:17.93 -0.6 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 274 S    20:16:29.26  0.5 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 263 P    20:16:19.39  0.5 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 263 S    20:16:29.99  0.5 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 274 P    20:16:20.04  0.7 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 278 P    20:16:19.34 -0.9 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.9 134 P    20:16:20.90 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.9 134 S    20:16:33.82  0.3 M 1.0 THNO 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 181 MLv   2.05 -0.20  5.64835   
  MRTH HA  0.3 240 MLv   2.22 -0.03  2.41112   
  KARY HA  0.3 144 MLv   2.41 0.16  3.55698   
  PTL  HL  0.4 235 MLv   1.97 -0.28  0.754174   
  ERTR HA  0.4 293 MLv   1.67 -0.59  0.317387   
  ATH  HL  0.5 236 MLv   2.15 -0.10  0.48048   
  NOAC HL  0.5 236 MLv   2.39 0.13  0.826137   
  VLY  HL  0.5 221 MLv   2.69 0.44   1.3226   
  STFN HA  0.5 262 MLv   2.09 -0.16  0.30731   
  MDRA HA  0.6 252 MLv   1.94 -0.32  0.192179   
  THI1 HL  0.7 281 MLv   2.80 0.54  1.32603   
  MRKA HA  0.7 312 MLv   2.49 0.24  0.656206   
  THIV HA  0.7 274 MLv   2.14 -0.12  0.276286   
  VILL HA  0.7 263 MLv   2.24 -0.02  0.339638   
  AMPE HA  0.8 274 MLv   1.98 -0.28  0.179941   
  THI2 HL  0.8 278 MLv   2.58 0.32  0.672509   
  THNO HC  0.9 134 MLv   2.60 0.35  0.667574