Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 20:06:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 5.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2145° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2368° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
58
 Επίκεντρο 51.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.1 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.3 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
22981-175 2.21E+23

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
38.228224.22898.04.8

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες μηχανισμού γένεσης


  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y3.6185 P20:06:41.72 0.41.0M
GR271Y3.6185 S20:06:43.40 0.71.0M
KARYHA26.8139 P20:06:44.96 0.21.0M
KARYHA26.8139 S20:06:48.49 -0.21.0M
MRTHHA27.8249 P20:06:45.02 0.11.0M
MRTHHA27.8249 S20:06:49.06 0.11.0M
PTLHL37.6240 P20:06:46.53 -0.11.0M
PTLHL37.6240 S20:06:51.56 -0.31.0M
ERTRHA44.7298 P20:06:47.18 -0.51.0M
ERTRHA44.7298 S20:06:53.09 -0.81.0M
ATHHL52.7240 P20:06:49.16 0.11.0M
ATHHL52.7240 S20:06:56.05 -0.11.0M
NOACHL52.7240 P20:06:49.16 0.11.0M
NOACHL52.7240 S20:06:56.26 0.11.0M
STFNHA60.7266 P20:06:50.28 -0.11.0M
STFNHA60.7266 S20:06:58.11 -0.51.0M
VLYHL55.9224 P20:06:49.65 0.11.0M
VLYHL55.9224 S20:06:56.75 -0.31.0M
MDRAHA69.5256 P20:06:51.69 -0.11.0M
MDRAHA69.5256 S20:07:00.82 -0.31.0M
MRKAHA78.6314 P20:06:52.45 -0.81.0M
MRKAHA78.6314 S20:07:04.20 0.61.0M
SKYHL79.1 20 P20:06:52.90 -0.41.0M
SKYHL79.1 20 S20:07:03.99 0.31.0M
THI1HL76.0285 P20:06:52.36 -0.51.0M
THI1HL76.0285 S20:07:02.38 -0.51.0M
THIVHA79.6277 P20:06:53.30 -0.11.0M
THIVHA79.6277 S20:07:03.96 0.11.0M
THVAHL79.7279 P20:06:53.04 -0.41.0M
THVAHL79.7279 S20:07:03.97 0.11.0M
VILLHA81.0266 P20:06:53.91 0.21.0M
VILLHA81.0266 S20:07:04.62 0.21.0M
AMPEHA85.1276 P20:06:54.38 0.11.0M
AMPEHA85.1276 S20:07:05.96 0.51.0M
THI2HL91.2281 P20:06:55.06 -0.21.0M
THI2HL91.2281 S20:07:07.63 0.51.0M
THNOHC92.9132 P20:06:55.58 0.11.0M
THNOHC92.9132 S20:07:07.49 -0.11.0M
AOS2HT109.2342 P20:06:58.15 0.11.0M
AOS2HT109.2342 S20:07:12.02 -0.11.0M
DOMVHA109.9272 P20:06:57.96 -0.31.0M
DOMVHA109.9272 S20:07:12.79 0.41.0M
GR231Y109.7307 P20:06:57.55 -0.61.0M
GR231Y109.7307 S20:07:11.98 -0.31.0M
LTKHP113.1259 P20:06:59.29 0.51.0M
LTKHP113.1259 S20:07:14.15 0.81.0M
ACORHA125.0253 P20:07:01.05 0.41.0M
ACORHA125.0253 S20:07:17.07 0.51.0M
ATALHA118.4297 P20:06:59.56 0.01.0M
ATALHA118.4297 S20:07:14.68 -0.11.0M
LKRHL118.2294 P20:06:59.40 -0.11.0M
LKRHL118.2294 S20:07:14.70 0.01.0M
SERIHA119.2169 P20:07:00.35 0.71.0M
SERIHA119.2169 S20:07:15.24 0.41.0M
NEOHL149.9324 P20:07:04.63 0.21.0M
NEOHL149.9324 S20:07:22.38 -0.81.0M
AXARHA150.4294 P20:07:04.36 -0.21.0M
AXARHA150.4294 S20:07:23.93 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xkcv
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         20:06:39.64
  Latitude       38.2145 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2368 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    5.01 +/- 0.27 25      
  M     5.01      25 preferred 

58 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 185 P    20:06:41.72  0.4 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 185 S    20:06:43.40  0.7 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 139 P    20:06:44.96  0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 139 S    20:06:48.49 -0.2 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 249 P    20:06:45.02  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 249 S    20:06:49.06  0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 240 P    20:06:46.53 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 240 S    20:06:51.56 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 298 P    20:06:47.18 -0.5 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 298 S    20:06:53.09 -0.8 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 240 P    20:06:49.16  0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 240 S    20:06:56.05 -0.1 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 240 P    20:06:49.16  0.1 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 240 S    20:06:56.26  0.1 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 224 P    20:06:49.65  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    20:06:56.75 -0.3 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 266 P    20:06:50.28 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 266 S    20:06:58.11 -0.5 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 256 P    20:06:51.69 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 256 S    20:07:00.82 -0.3 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 285 P    20:06:52.36 -0.5 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 285 S    20:07:02.38 -0.5 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 314 P    20:06:52.45 -0.8 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 314 S    20:07:04.20  0.6 M 1.0 MRKA 
  SKY  HL  0.7 20 P    20:06:52.90 -0.4 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 20 S    20:07:03.99  0.3 M 1.0 SKY 
  THIV HA  0.7 277 P    20:06:53.30 -0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 277 S    20:07:03.96  0.1 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.7 279 P    20:06:53.04 -0.4 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.7 279 S    20:07:03.97  0.1 M 1.0 THVA 
  VILL HA  0.7 266 P    20:06:53.91  0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 266 S    20:07:04.62  0.2 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 276 P    20:06:54.38  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 276 S    20:07:05.96  0.5 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 281 P    20:06:55.06 -0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 281 S    20:07:07.63  0.5 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.8 132 P    20:06:55.58  0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 132 S    20:07:07.49 -0.1 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 342 P    20:06:58.15  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 342 S    20:07:12.02 -0.1 M 1.0 AOS2 
  GR23 1Y  1.0 307 P    20:06:57.55 -0.6 M 1.0 GR23 
  GR23 1Y  1.0 307 S    20:07:11.98 -0.3 M 1.0 GR23 
  DOMV HA  1.0 272 P    20:06:57.96 -0.3 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  1.0 272 S    20:07:12.79  0.4 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  1.0 259 P    20:06:59.29  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 259 S    20:07:14.15  0.8 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  1.1 294 P    20:06:59.40 -0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 294 S    20:07:14.70  0.0 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  1.1 297 P    20:06:59.56 -0.0 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.1 297 S    20:07:14.68 -0.1 M 1.0 ATAL 
  SERI HA  1.1 169 P    20:07:00.35  0.7 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 169 S    20:07:15.24  0.4 M 1.0 SERI 
  ACOR HA  1.1 253 P    20:07:01.05  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 253 S    20:07:17.07  0.5 M 1.0 ACOR 
  NEO  HL  1.3 324 P    20:07:04.63  0.2 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  1.3 324 S    20:07:22.38 -0.8 M 1.0 NEO 
  AXAR HA  1.4 294 P    20:07:04.36 -0.2 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  1.4 294 S    20:07:23.93  0.5 M 1.0 AXAR 

29 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 185 MLv   4.84 -0.17  4426.16   
  KARY HA  0.2 139 MLv   4.71 -0.29  882.007   
  MRTH HA  0.3 249 MLv   4.66 -0.35  724.509   
  PTL  HL  0.3 240 MLv   4.68 -0.33   434.85   
  ERTR HA  0.4 298 MLv   4.27 -0.73  113.415   
  ATH  HL  0.5 240 MLv   4.83 -0.18  256.095   
  NOAC HL  0.5 240 MLv   4.83 -0.18  257.999   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   5.12 0.12  424.556   
  STFN HA  0.5 266 MLv   5.01 0.00  254.612   
  MDRA HA  0.6 256 MLv   4.79 -0.21  139.914   
  THI1 HL  0.7 285 MLv   5.37 0.36  486.298   
  MRKA HA  0.7 314 MLv   4.94 -0.07  175.619   
  SKY  HL  0.7 20 MLv   4.84 -0.16  234.044   
  THIV HA  0.7 277 MLv   4.96 -0.04  184.104   
  THVA HL  0.7 279 MLv   5.67 0.67  944.834   
  VILL HA  0.7 266 MLv   5.09 0.09  243.904   
  AMPE HA  0.8 276 MLv   4.76 -0.25  108.115   
  THI2 HL  0.8 281 MLv   5.39 0.39  431.987   
  THNO HC  0.8 132 MLv   5.50 0.49  538.396   
  AOS2 HT  1.0 342 MLv   4.82 -0.19  94.2098   
  GR23 1Y  1.0 307 MLv   5.46 0.45  408.775   
  DOMV HA  1.0 272 MLv   4.89 -0.11  110.147   
  LTK  HP  1.0 259 MLv   4.67 -0.33  244.489   
  LKR  HL  1.1 294 MLv   5.09 0.08  85.0737   
  ATAL HA  1.1 297 MLv   4.83 -0.18  86.7668   
  SERI HA  1.1 169 MLv   4.92 -0.08  106.701   
  ACOR HA  1.1 253 MLv   4.86 -0.15  85.2975   
  NEO  HL  1.3 324 MLv   4.94 -0.07  107.405   
  AXAR HA  1.4 294 MLv   4.57 -0.43  132.698