Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 17:17:05 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1885° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2157° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 48.0 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.9 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.2 χμ ΔΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y1.7114 P17:17:06.69 0.01.0M
GR271Y1.7114 S17:17:08.24 0.01.0M
KARYHA26.0132 P17:17:09.87 0.11.0M
KARYHA26.0132 S17:17:13.45 -0.21.0M
MRTHHA25.1253 P17:17:09.69 0.11.0M
MRTHHA25.1253 S17:17:13.44 0.11.0M
PTLHL34.6243 P17:17:11.20 0.01.0M
PTLHL34.6243 S17:17:15.82 -0.31.0M
ATHHL49.7241 P17:17:13.74 0.11.0M
ATHHL49.7241 S17:17:20.32 -0.11.0M
VLYHL52.5225 P17:17:14.24 0.21.0M
VLYHL52.5225 S17:17:21.09 -0.11.0M
MDRAHA67.1258 P17:17:16.50 0.11.0M
MDRAHA67.1258 S17:17:25.46 0.11.0M
MRKAHA79.4316 P17:17:18.50 0.11.0M
MRKAHA79.4316 S17:17:28.63 -0.11.0M
THIVHA78.1279 P17:17:17.87 -0.31.0M
THIVHA78.1279 S17:17:28.56 0.11.0M
VILLHA79.0268 P17:17:18.30 -0.11.0M
VILLHA79.0268 S17:17:28.86 0.11.0M
THNOHC92.4130 P17:17:20.22 -0.21.0M
THNOHC92.4130 S17:17:32.72 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjxf
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         17:17:04.73
  Latitude       38.1885 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2157 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       158 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.22 +/- 0.18  9      
  M     2.22      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 114 P    17:17:06.69 -0.0 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 114 S    17:17:08.24  0.0 M 1.0 GR27 
  MRTH HA  0.2 253 P    17:17:09.69  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 253 S    17:17:13.44  0.1 M 1.0 MRTH 
  KARY HA  0.2 132 P    17:17:09.87  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 132 S    17:17:13.45 -0.2 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.3 243 P    17:17:11.20 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 243 S    17:17:15.82 -0.3 M 1.0 PTL 
  ATH  HL  0.4 241 P    17:17:13.74  0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.4 241 S    17:17:20.32 -0.1 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.5 225 P    17:17:14.24  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 225 S    17:17:21.09 -0.1 M 1.0 VLY 
  MDRA HA  0.6 258 P    17:17:16.50  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 258 S    17:17:25.46  0.1 M 1.0 MDRA 
  THIV HA  0.7 279 P    17:17:17.87 -0.3 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 279 S    17:17:28.56  0.1 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 268 P    17:17:18.30 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 268 S    17:17:28.86  0.1 M 1.0 VILL 
  MRKA HA  0.7 316 P    17:17:18.50  0.1 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 316 S    17:17:28.63 -0.1 M 1.0 MRKA 
  THNO HC  0.8 130 P    17:17:20.22 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 130 S    17:17:32.72  0.4 M 1.0 THNO 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 114 MLv   2.08 -0.13  8.76854   
  MRTH HA  0.2 253 MLv   2.06 -0.15  2.17171   
  KARY HA  0.2 132 MLv   2.06 -0.15  2.05885   
  PTL  HL  0.3 243 MLv   1.60 -0.62  0.429863   
  ATH  HL  0.4 241 MLv   1.98 -0.24  0.432964   
  VLY  HL  0.5 225 MLv   2.47 0.25  1.13641   
  MDRA HA  0.6 258 MLv   2.25 0.04  0.41587   
  THIV HA  0.7 279 MLv   2.19 -0.02  0.317621   
  VILL HA  0.7 268 MLv   2.34 0.12  0.440523   
  MRKA HA  0.7 316 MLv   2.54 0.32  0.699104   
  THNO HC  0.8 130 MLv   2.60 0.38  0.686423