Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 14:14:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2055° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2325° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 50.2 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.2 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.0 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y2.6179 P14:14:56.79 0.11.0M
GR271Y2.6179 S14:14:58.39 0.21.0M
KARYHA26.3137 P14:14:59.76 0.01.0M
KARYHA26.3137 S14:15:03.27 -0.41.0M
MRTHHA27.1250 P14:15:00.01 0.21.0M
MRTHHA27.1250 S14:15:03.92 0.11.0M
PTLHL36.7241 P14:15:01.47 0.01.0M
PTLHL36.7241 S14:15:06.56 -0.11.0M
ERTRHA44.9300 P14:15:02.19 -0.51.0M
ERTRHA44.9300 S14:15:08.37 -0.51.0M
NOACHL51.9240 P14:15:04.03 0.21.0M
NOACHL51.9240 S14:15:10.83 0.01.0M
ATHHL51.9240 P14:15:04.00 0.21.0M
ATHHL51.9240 S14:15:10.83 0.01.0M
VLYHL54.9224 P14:15:04.61 0.31.0M
VLYHL54.9224 S14:15:11.60 -0.11.0M
STFNHA60.3267 P14:15:05.23 0.01.0M
STFNHA60.3267 S14:15:13.20 -0.11.0M
MDRAHA68.9257 P14:15:06.60 0.01.0M
MDRAHA68.9257 S14:15:15.69 0.01.0M
THI1HL75.9285 P14:15:07.60 -0.11.0M
THI1HL75.9285 S14:15:17.39 -0.21.0M
MRKAHA79.0314 P14:15:07.80 -0.41.0M
MRKAHA79.0314 S14:15:18.01 -0.51.0M
THIVHA79.3277 P14:15:08.37 0.11.0M
THIVHA79.3277 S14:15:18.77 0.11.0M
SKYHL80.2 20 P14:15:08.59 0.31.0M
SKYHL80.2 20 S14:15:18.65 -0.11.0M
VILLHA80.6267 P14:15:08.45 0.01.0M
VILLHA80.6267 S14:15:19.04 0.01.0M
AMPEHA84.8277 P14:15:09.15 0.01.0M
AMPEHA84.8277 S14:15:20.34 0.21.0M
THNOHC92.5131 P14:15:10.08 -0.21.0M
THNOHC92.5131 S14:15:22.51 0.31.0M
AOS2HT110.1342 P14:15:12.86 -0.21.0M
AOS2HT110.1342 S14:15:27.07 0.01.0M
LTKHP112.5260 P14:15:14.26 0.81.0M
LTKHP112.5260 S14:15:28.81 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjrf
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         14:14:54.60
  Latitude       38.2055 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2325 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       111 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.63 +/- 0.21 15      
  M     2.63      15 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 179 P    14:14:56.79  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 179 S    14:14:58.39  0.2 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 137 P    14:14:59.76  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 137 S    14:15:03.27 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.2 250 P    14:15:00.01  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 250 S    14:15:03.92  0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 241 P    14:15:01.47  0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 241 S    14:15:06.56 -0.1 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 300 P    14:15:02.19 -0.5 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 300 S    14:15:08.37 -0.5 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 240 P    14:15:04.00  0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 240 S    14:15:10.83 -0.0 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 240 P    14:15:04.03  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 240 S    14:15:10.83 -0.0 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 224 P    14:15:04.61  0.3 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    14:15:11.60 -0.1 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 267 P    14:15:05.23 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 267 S    14:15:13.20 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 257 P    14:15:06.60  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 257 S    14:15:15.69 -0.0 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 285 P    14:15:07.60 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 285 S    14:15:17.39 -0.2 M 1.0 THI1 
  MRKA HA  0.7 314 P    14:15:07.80 -0.4 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 314 S    14:15:18.01 -0.5 M 1.0 MRKA 
  THIV HA  0.7 277 P    14:15:08.37  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 277 S    14:15:18.77  0.1 M 1.0 THIV 
  SKY  HL  0.7 20 P    14:15:08.59  0.3 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 20 S    14:15:18.65 -0.1 M 1.0 SKY 
  VILL HA  0.7 267 P    14:15:08.45 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 267 S    14:15:19.04  0.0 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 277 P    14:15:09.15  0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 277 S    14:15:20.34  0.2 M 1.0 AMPE 
  THNO HC  0.8 131 P    14:15:10.08 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 131 S    14:15:22.51  0.3 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 342 P    14:15:12.86 -0.2 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 342 S    14:15:27.07  0.0 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 260 P    14:15:14.26  0.8 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 260 S    14:15:28.81  0.9 M 1.0 LTK 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 179 MLv   2.40 -0.23  17.0666   
  KARY HA  0.2 137 MLv   2.68 0.05  8.45593   
  MRTH HA  0.2 250 MLv   2.77 0.14  9.73733   
  PTL  HL  0.3 241 MLv   2.35 -0.27  2.17249   
  ERTR HA  0.4 300 MLv   2.23 -0.40  1.02068   
  ATH  HL  0.5 240 MLv   2.58 -0.05   1.5353   
  NOAC HL  0.5 240 MLv   2.62 -0.01  1.66239   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   3.08 0.45  4.09012   
  STFN HA  0.5 267 MLv   2.44 -0.19  0.682385   
  MDRA HA  0.6 257 MLv   2.23 -0.40  0.38504   
  THI1 HL  0.7 285 MLv   3.14 0.51  2.87338   
  MRKA HA  0.7 314 MLv   2.88 0.25  1.51434   
  THIV HA  0.7 277 MLv   2.63 0.01  0.867973   
  SKY  HL  0.7 20 MLv   2.99 0.36  3.26368   
  VILL HA  0.7 267 MLv   2.62 -0.01  0.828705   
  AMPE HA  0.8 277 MLv   2.32 -0.31  0.396236   
  THNO HC  0.8 131 MLv   3.05 0.42  1.94036   
  AOS2 HT  1.0 342 MLv   2.55 -0.08  0.506234   
  LTK  HP  1.0 260 MLv   2.60 -0.03  2.07036