Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 14:11:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1937° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2573° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 51.5 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
64.8 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
71.5 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y2.5239 P14:11:41.51 0.31.0M
GR271Y2.5239 S14:11:42.93 0.61.0M
KARYHA23.9139 P14:11:44.52 0.21.0M
KARYHA23.9139 S14:11:47.73 -0.11.0M
MRTHHA28.8254 P14:11:45.05 -0.11.0M
MRTHHA28.8254 S14:11:49.42 0.11.0M
PTLHL38.1245 P14:11:46.49 -0.21.0M
PTLHL38.1245 S14:11:51.71 -0.31.0M
ATHHL53.2243 P14:11:49.10 0.01.0M
ATHHL53.2243 S14:11:56.22 -0.11.0M
NOACHL53.2243 P14:11:49.10 0.01.0M
NOACHL53.2243 S14:11:56.10 -0.21.0M
VLYHL55.5227 P14:11:49.66 0.11.0M
VLYHL55.5227 S14:11:56.37 -0.71.0M
MDRAHA70.8258 P14:11:50.96 -1.11.0M
MDRAHA70.8258 S14:12:01.21 -0.31.0M
STFNHA62.4268 P14:11:50.44 -0.31.0M
STFNHA62.4268 S14:11:58.71 -0.41.0M
THNOHC90.0132 P14:11:54.10 -1.01.0M
THNOHC90.0132 S14:12:07.00 0.11.0M
LOUTHA114.6259 P14:11:59.18 0.11.0M
LOUTHA114.6259 S14:12:14.14 0.31.0M
LTKHP114.5260 P14:11:59.37 0.31.0M
LTKHP114.5260 S14:12:14.37 0.61.0M
SERIHA116.6170 P14:11:59.61 0.31.0M
SERIHA116.6170 S14:12:14.47 0.21.0M
ACORHA126.1255 P14:12:01.31 0.41.0M
ACORHA126.1255 S14:12:17.48 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjrc
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         14:11:39.68
  Latitude       38.1937 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2573 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.38 s
  Azimuthal gap       223 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.05 +/- 0.19 12      
  M     2.05      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 239 P    14:11:41.51  0.3 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 239 S    14:11:42.93  0.6 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 139 P    14:11:44.52  0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 139 S    14:11:47.73 -0.1 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 254 P    14:11:45.05 -0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 254 S    14:11:49.42  0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 245 P    14:11:46.49 -0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 245 S    14:11:51.71 -0.3 M 1.0 PTL 
  ATH  HL  0.5 243 P    14:11:49.10 -0.0 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 243 S    14:11:56.22 -0.1 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 243 P    14:11:49.10 -0.0 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 243 S    14:11:56.10 -0.2 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 227 P    14:11:49.66  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 227 S    14:11:56.37 -0.7 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 268 P    14:11:50.44 -0.3 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 268 S    14:11:58.71 -0.4 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 258 P    14:11:50.96 -1.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 258 S    14:12:01.21 -0.3 M 1.0 MDRA 
  THNO HC  0.8 132 P    14:11:54.10 -1.0 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 132 S    14:12:07.00  0.1 M 1.0 THNO 
  LTK  HP  1.0 260 P    14:11:59.37  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 260 S    14:12:14.37  0.6 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 259 P    14:11:59.18  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 259 S    14:12:14.14  0.3 M 1.0 LOUT 
  SERI HA  1.0 170 P    14:11:59.61  0.3 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.0 170 S    14:12:14.47  0.2 M 1.0 SERI 
  ACOR HA  1.1 255 P    14:12:01.31  0.4 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 255 S    14:12:17.48  0.5 M 1.0 ACOR 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 239 MLv   2.02 -0.03  7.14347   
  KARY HA  0.2 139 MLv   1.99 -0.05   1.9882   
  MRTH HA  0.3 254 MLv   2.11 0.06   1.9528   
  PTL  HL  0.3 245 MLv   1.55 -0.50  0.314899   
  ATH  HL  0.5 243 MLv   1.90 -0.14  0.298281   
  NOAC HL  0.5 243 MLv   2.44 0.40  1.03563   
  VLY  HL  0.5 227 MLv   2.23 0.18  0.554244   
  STFN HA  0.6 268 MLv   2.01 -0.04  0.24959   
  MDRA HA  0.6 258 MLv   1.73 -0.32  0.119524   
  THNO HC  0.8 132 MLv   2.34 0.29   0.3916   
  LTK  HP  1.0 260 MLv   1.57 -0.48  0.188088   
  LOUT HA  1.0 259 MLv   2.15 0.11  0.191319   
  SERI HA  1.0 170 MLv   2.46 0.42  0.381486   
  ACOR HA  1.1 255 MLv   2.01 -0.03  0.121183