Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 14:01:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2083° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2368° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 50.7 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.9 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y2.9187 P14:01:20.29 0.11.0M
GR271Y2.9187 S14:01:21.90 0.11.0M
KARYHA26.3138 P14:01:23.26 0.01.0M
KARYHA26.3138 S14:01:26.74 -0.41.0M
MRTHHA27.6250 P14:01:23.49 0.11.0M
MRTHHA27.6250 S14:01:27.32 -0.21.0M
PTLHL37.2241 P14:01:24.99 0.01.0M
PTLHL37.2241 S14:01:30.02 -0.31.0M
ERTRHA45.1299 P14:01:25.68 -0.61.0M
ERTRHA45.1299 S14:01:31.89 -0.61.0M
ATHHL52.4240 P14:01:27.57 0.21.0M
ATHHL52.4240 S14:01:34.46 0.01.0M
STFNHA60.6267 P14:01:28.73 -0.11.0M
STFNHA60.6267 S14:01:36.73 -0.21.0M
VLYHL55.4225 P14:01:28.03 0.11.0M
VLYHL55.4225 S14:01:35.23 -0.11.0M
MDRAHA69.4256 P14:01:30.14 0.01.0M
MDRAHA69.4256 S14:01:39.32 0.01.0M
MRKAHA79.1314 P14:01:31.47 -0.21.0M
MRKAHA79.1314 S14:01:41.79 -0.21.0M
THIVHA79.6277 P14:01:31.87 0.11.0M
THIVHA79.6277 S14:01:42.44 0.21.0M
VILLHA81.0267 P14:01:32.04 0.01.0M
VILLHA81.0267 S14:01:42.76 0.11.0M
AMPEHA85.2277 P14:01:32.65 0.01.0M
AMPEHA85.2277 S14:01:43.99 0.31.0M
THNOHC92.4132 P14:01:33.70 -0.11.0M
THNOHC92.4132 S14:01:45.95 0.31.0M
AOS2HT109.9342 P14:01:36.43 -0.11.0M
AOS2HT109.9342 S14:01:50.52 0.11.0M
LTKHP113.0260 P14:01:37.78 0.71.0M
LTKHP113.0260 S14:01:52.33 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjqu
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         14:01:18.08
  Latitude       38.2083 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2368 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       150 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.21 +/- 0.18 12      
  M     2.21      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 187 P    14:01:20.29  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 187 S    14:01:21.90  0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 138 P    14:01:23.26  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 138 S    14:01:26.74 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.2 250 P    14:01:23.49  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 250 S    14:01:27.32 -0.2 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 241 P    14:01:24.99 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 241 S    14:01:30.02 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 299 P    14:01:25.68 -0.6 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 299 S    14:01:31.89 -0.6 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 240 P    14:01:27.57  0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 240 S    14:01:34.46 -0.0 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.5 225 P    14:01:28.03  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 225 S    14:01:35.23 -0.1 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 267 P    14:01:28.73 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 267 S    14:01:36.73 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 256 P    14:01:30.14 -0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 256 S    14:01:39.32  0.0 M 1.0 MDRA 
  MRKA HA  0.7 314 P    14:01:31.47 -0.2 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 314 S    14:01:41.79 -0.2 M 1.0 MRKA 
  THIV HA  0.7 277 P    14:01:31.87  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 277 S    14:01:42.44  0.2 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 267 P    14:01:32.04  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 267 S    14:01:42.76  0.1 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 277 P    14:01:32.65 -0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 277 S    14:01:43.99  0.3 M 1.0 AMPE 
  THNO HC  0.8 132 P    14:01:33.70 -0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 132 S    14:01:45.95  0.3 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 342 P    14:01:36.43 -0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 342 S    14:01:50.52  0.1 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 260 P    14:01:37.78  0.7 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 260 S    14:01:52.33  0.9 M 1.0 LTK 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 187 MLv   2.02 -0.18  7.11217   
  KARY HA  0.2 138 MLv   2.26 0.05  3.16357   
  MRTH HA  0.2 250 MLv   2.37 0.17  3.83876   
  PTL  HL  0.3 241 MLv   1.95 -0.25  0.839739   
  ERTR HA  0.4 299 MLv   1.86 -0.35  0.429748   
  ATH  HL  0.5 240 MLv   2.32 0.12  0.819418   
  VLY  HL  0.5 225 MLv   2.69 0.49  1.61958   
  STFN HA  0.5 267 MLv   2.04 -0.17  0.273383   
  MDRA HA  0.6 256 MLv   1.89 -0.32  0.174658   
  MRKA HA  0.7 314 MLv   2.38 0.17  0.483019   
  THIV HA  0.7 277 MLv   2.28 0.07  0.378431   
  VILL HA  0.7 267 MLv   2.20 -0.01  0.312522   
  AMPE HA  0.8 277 MLv   1.96 -0.25  0.171299   
  THNO HC  0.8 132 MLv   2.60 0.40  0.693921   
  AOS2 HT  1.0 342 MLv   2.52 0.31  0.464465   
  LTK  HP  1.0 260 MLv   2.18 -0.03   0.7809