Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 13:34:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2285° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2367° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
34
 Επίκεντρο 51.8 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
75.2 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y5.1184 P13:34:35.41 0.51.0M
GR271Y5.1184 S13:34:37.03 0.71.0M
KARYHA28.0141 P13:34:38.45 0.11.0M
KARYHA28.0141 S13:34:42.11 -0.31.0M
MRTHHA28.4246 P13:34:38.49 0.11.0M
MRTHHA28.4246 S13:34:42.49 0.01.0M
PTLHL38.3238 P13:34:40.03 0.01.0M
PTLHL38.3238 S13:34:45.09 -0.41.0M
ERTRHA44.0297 P13:34:40.66 -0.31.0M
ERTRHA44.0297 S13:34:46.72 -0.31.0M
ATHHL53.5238 P13:34:42.64 0.11.0M
ATHHL53.5238 S13:34:49.53 -0.21.0M
NOACHL53.5238 P13:34:42.61 0.11.0M
NOACHL53.5238 S13:34:49.60 -0.11.0M
STFNHA60.8265 P13:34:43.78 0.01.0M
STFNHA60.8265 S13:34:51.68 -0.31.0M
VLYHL57.0223 P13:34:43.22 0.11.0M
VLYHL57.0223 S13:34:50.21 -0.61.0M
MDRAHA69.9255 P13:34:45.18 -0.11.0M
MDRAHA69.9255 S13:34:54.34 -0.21.0M
SKYHL77.7 20 P13:34:46.43 0.01.0M
SKYHL77.7 20 S13:34:56.54 -0.11.0M
THIVHA79.4276 P13:34:46.83 0.11.0M
THIVHA79.4276 S13:34:57.14 0.01.0M
VILLHA81.1265 P13:34:47.01 -0.11.0M
VILLHA81.1265 S13:34:57.65 -0.11.0M
THI2HL90.9280 P13:34:48.63 0.11.0M
THI2HL90.9280 S13:35:00.66 0.31.0M
THNOHC93.9133 P13:34:48.95 -0.11.0M
THNOHC93.9133 S13:35:01.34 0.11.0M
LOUTHA113.6256 P13:34:52.90 0.71.0M
LOUTHA113.6256 S13:35:07.30 0.51.0M
LTKHP113.4258 P13:34:52.78 0.61.0M
LTKHP113.4258 S13:35:07.25 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjpx
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         13:34:33.00
  Latitude       38.2285 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2367 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       112 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.40 +/- 0.19 13      
  M     2.40      13 preferred 

34 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 184 P    13:34:35.41  0.5 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 184 S    13:34:37.03  0.7 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.3 141 P    13:34:38.45  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 141 S    13:34:42.11 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 246 P    13:34:38.49  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 246 S    13:34:42.49 -0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 238 P    13:34:40.03 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 238 S    13:34:45.09 -0.4 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 297 P    13:34:40.66 -0.3 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 297 S    13:34:46.72 -0.3 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 238 P    13:34:42.64  0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 238 S    13:34:49.53 -0.2 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 238 P    13:34:42.61  0.1 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 238 S    13:34:49.60 -0.1 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 223 P    13:34:43.22  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 223 S    13:34:50.21 -0.6 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 265 P    13:34:43.78  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 265 S    13:34:51.68 -0.3 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 255 P    13:34:45.18 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 255 S    13:34:54.34 -0.2 M 1.0 MDRA 
  SKY  HL  0.7 20 P    13:34:46.43  0.0 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 20 S    13:34:56.54 -0.1 M 1.0 SKY 
  THIV HA  0.7 276 P    13:34:46.83  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 276 S    13:34:57.14 -0.0 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 265 P    13:34:47.01 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 265 S    13:34:57.65 -0.1 M 1.0 VILL 
  THI2 HL  0.8 280 P    13:34:48.63  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 280 S    13:35:00.66  0.3 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.8 133 P    13:34:48.95 -0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 133 S    13:35:01.34  0.1 M 1.0 THNO 
  LTK  HP  1.0 258 P    13:34:52.78  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 258 S    13:35:07.25  0.5 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 256 P    13:34:52.90  0.7 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 256 S    13:35:07.30  0.5 M 1.0 LOUT 

17 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 184 MLv   2.11 -0.29  7.67985   
  KARY HA  0.3 141 MLv   2.29 -0.11  3.12162   
  MRTH HA  0.3 246 MLv   2.56 0.16  5.61859   
  PTL  HL  0.3 238 MLv   2.09 -0.32   1.0745   
  ERTR HA  0.4 297 MLv   2.02 -0.38  0.662595   
  ATH  HL  0.5 238 MLv   2.36 -0.04  0.845914   
  NOAC HL  0.5 238 MLv   2.48 0.08  1.10389   
  VLY  HL  0.5 223 MLv   2.87 0.46  2.19163   
  STFN HA  0.5 265 MLv   2.33 -0.07  0.533876   
  MDRA HA  0.6 255 MLv   2.03 -0.38  0.239474   
  SKY  HL  0.7 20 MLv   2.72 0.32  1.78792   
  THIV HA  0.7 276 MLv   2.34 -0.06  0.444196   
  VILL HA  0.7 265 MLv   2.46 0.05  0.565622   
  THI2 HL  0.8 280 MLv   2.56 0.15  0.63749   
  THNO HC  0.8 133 MLv   2.65 0.25  0.766755   
  LTK  HP  1.0 258 MLv   2.29 -0.12  1.00611   
  LOUT HA  1.0 256 MLv   2.87 0.47  1.00497