Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 11:28:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2060° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2418° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 50.9 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.9 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.4 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y2.7196 P11:28:30.69 0.11.0M
GR271Y2.7196 S11:28:32.11 0.21.0M
KARYHA25.8138 P11:28:33.62 -0.21.0M
KARYHA25.8138 S11:28:36.94 -0.71.0M
MRTHHA27.9251 P11:28:34.17 0.01.0M
MRTHHA27.9251 S11:28:38.31 0.11.0M
PTLHL37.5242 P11:28:35.64 -0.11.0M
PTLHL37.5242 S11:28:40.65 -0.41.0M
STFNHA61.1267 P11:28:39.50 -0.21.0M
STFNHA61.1267 S11:28:47.76 -0.11.0M
VILLHA81.4267 P11:28:42.97 0.01.0M
VILLHA81.4267 S11:28:53.79 0.11.0M
SERIHA118.2170 P11:28:48.95 0.31.0M
SERIHA118.2170 S11:29:04.12 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjls
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         11:28:28.83
  Latitude       38.2060 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2418 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       231 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.79 +/- 0.17  7      
  M     1.79      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 196 P    11:28:30.69  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 196 S    11:28:32.11  0.2 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 138 P    11:28:33.62 -0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 138 S    11:28:36.94 -0.7 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 251 P    11:28:34.17  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 251 S    11:28:38.31  0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 242 P    11:28:35.64 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 242 S    11:28:40.65 -0.4 M 1.0 PTL 
  STFN HA  0.6 267 P    11:28:39.50 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 267 S    11:28:47.76 -0.1 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.7 267 P    11:28:42.97  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 267 S    11:28:53.79  0.1 M 1.0 VILL 
  SERI HA  1.1 170 P    11:28:48.95  0.3 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    11:29:04.12  0.4 M 1.0 SERI 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 196 MLv   1.57 -0.22  2.50344   
  KARY HA  0.2 138 MLv   1.84 0.05  1.23764   
  MRTH HA  0.3 251 MLv   1.87 0.09  1.19484   
  PTL  HL  0.3 242 MLv   1.48 -0.31  0.277813   
  STFN HA  0.6 267 MLv   1.70 -0.09  0.124866   
  VILL HA  0.7 267 MLv   1.95 0.16  0.173143   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.23 0.44  0.216341