Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 10:46:02 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2188° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2347° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 51.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
61.7 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.7 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y4.0182 P10:46:04.96 0.11.0M
GR271Y4.0182 S10:46:06.62 -0.11.0M
KARYHA27.3139 P10:46:08.06 0.31.0M
KARYHA27.3139 S10:46:11.57 -0.31.0M
MRTHHA27.8247 P10:46:08.07 0.21.0M
MRTHHA27.8247 S10:46:12.12 0.11.0M
PTLHL37.6240 P10:46:09.54 0.11.0M
PTLHL37.6240 S10:46:14.58 -0.21.0M
ERTRHA44.3298 P10:46:10.16 -0.31.0M
ERTRHA44.3298 S10:46:16.32 -0.21.0M
VLYHL56.1224 P10:46:12.59 0.21.0M
VLYHL56.1224 S10:46:19.70 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjki
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         10:46:02.43
  Latitude       38.2188 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2347 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       201 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.39 +/- 0.17  6      
  M     1.39      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 182 P    10:46:04.96  0.1 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 182 S    10:46:06.62 -0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 139 P    10:46:08.06  0.3 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 139 S    10:46:11.57 -0.3 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 247 P    10:46:08.07  0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 247 S    10:46:12.12  0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 240 P    10:46:09.54  0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 240 S    10:46:14.58 -0.2 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 298 P    10:46:10.16 -0.3 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 298 S    10:46:16.32 -0.2 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 224 P    10:46:12.59  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    10:46:19.70 -0.1 M 1.0 VLY 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 182 MLv   1.03 -0.36  0.677939   
  KARY HA  0.2 139 MLv   1.41 0.02  0.423759   
  MRTH HA  0.3 247 MLv   1.37 -0.02  0.379064   
  PTL  HL  0.3 240 MLv   1.33 -0.07  0.193251   
  ERTR HA  0.4 298 MLv   1.42 0.03  0.162004   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   1.92 0.53  0.260259