Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 10:01:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2338° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2523° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 53.3 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
74.4 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y6.0196 P10:01:45.53 0.31.0M
GR271Y6.0196 S10:01:46.91 0.21.0M
KARYHA27.6144 P10:01:48.71 0.11.0M
KARYHA27.6144 S10:01:52.12 -0.51.0M
MRTHHA29.9246 P10:01:48.97 0.01.0M
MRTHHA29.9246 S10:01:52.94 -0.31.0M
ERTRHA44.9295 P10:01:51.18 -0.31.0M
ERTRHA44.9295 S10:01:57.16 -0.51.0M
PTLHL39.8239 P10:01:50.51 -0.21.0M
PTLHL39.8239 S10:01:55.66 -0.61.0M
VLYHL58.4224 P10:01:53.65 0.01.0M
VLYHL58.4224 S10:02:00.96 -0.51.0M
MDRAHA71.4254 P10:01:55.61 -0.21.0M
MDRAHA71.4254 S10:02:05.16 -0.21.0M
STFNHA62.2264 P10:01:54.24 -0.11.0M
STFNHA62.2264 S10:02:02.40 -0.31.0M
VILLHA82.5265 P10:01:57.71 0.01.0M
VILLHA82.5265 S10:02:08.44 -0.11.0M
AMPEHA86.2275 P10:01:58.15 -0.11.0M
AMPEHA86.2275 S10:02:09.47 -0.11.0M
THI2HL92.2280 P10:01:59.28 0.11.0M
THI2HL92.2280 S10:02:11.28 0.11.0M
THNOHC93.3134 P10:01:59.02 -0.31.0M
THNOHC93.3134 S10:02:11.48 0.01.0M
DOMVHA111.2271 P10:02:02.18 0.01.0M
DOMVHA111.2271 S10:02:17.05 0.61.0M
LOUTHA115.1256 P10:02:02.59 -0.21.0M
LOUTHA115.1256 S10:02:18.28 0.71.0M
LKRHL118.6293 P10:02:03.84 0.51.0M
LKRHL118.6293 S10:02:19.01 0.51.0M
SERIHA121.0170 P10:02:03.99 0.31.0M
SERIHA121.0170 S10:02:19.55 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjiw
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         10:01:43.36
  Latitude       38.2338 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2523 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.31 s
  Azimuthal gap       198 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.06 +/- 0.22 12      
  M     2.06      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 196 P    10:01:45.53  0.3 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 196 S    10:01:46.91  0.2 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 144 P    10:01:48.71  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 144 S    10:01:52.12 -0.5 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 246 P    10:01:48.97 -0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 246 S    10:01:52.94 -0.3 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.4 239 P    10:01:50.51 -0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 239 S    10:01:55.66 -0.6 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 295 P    10:01:51.18 -0.3 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 295 S    10:01:57.16 -0.5 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 224 P    10:01:53.65 -0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    10:02:00.96 -0.5 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 264 P    10:01:54.24 -0.1 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 264 S    10:02:02.40 -0.3 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 254 P    10:01:55.61 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 254 S    10:02:05.16 -0.2 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  0.7 265 P    10:01:57.71  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 265 S    10:02:08.44 -0.1 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 275 P    10:01:58.15 -0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 275 S    10:02:09.47 -0.1 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 280 P    10:01:59.28  0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 280 S    10:02:11.28  0.1 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.8 134 P    10:01:59.02 -0.3 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 134 S    10:02:11.48  0.0 M 1.0 THNO 
  DOMV HA  1.0 271 P    10:02:02.18  0.0 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  1.0 271 S    10:02:17.05  0.6 M 1.0 DOMV 
  LOUT HA  1.0 256 P    10:02:02.59 -0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 256 S    10:02:18.28  0.7 M 1.0 LOUT 
  LKR  HL  1.1 293 P    10:02:03.84  0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 293 S    10:02:19.01  0.5 M 1.0 LKR 
  SERI HA  1.1 170 P    10:02:03.99  0.3 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    10:02:19.55  0.4 M 1.0 SERI 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 196 MLv   2.06 0.00  6.52747   
  KARY HA  0.2 144 MLv   2.13 0.07  2.20413   
  MRTH HA  0.3 246 MLv   2.24 0.18  2.46342   
  PTL  HL  0.4 239 MLv   1.62 -0.44  0.336871   
  ERTR HA  0.4 295 MLv   1.53 -0.53  0.204999   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   2.22 0.16  0.463355   
  STFN HA  0.6 264 MLv   2.00 -0.06  0.245983   
  MDRA HA  0.6 254 MLv   1.68 -0.38  0.106007   
  VILL HA  0.7 265 MLv   2.11 0.04  0.247092   
  AMPE HA  0.8 275 MLv   1.82 -0.24  0.123211   
  THI2 HL  0.8 280 MLv   2.42 0.36  0.461268   
  THNO HC  0.8 134 MLv   2.41 0.35  0.44085   
  DOMV HA  1.0 271 MLv   1.75 -0.31  0.0791941   
  LOUT HA  1.0 256 MLv   2.05 -0.02  0.148142   
  LKR  HL  1.1 293 MLv   2.28 0.21  0.130561   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.61 0.54  0.503562