Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 09:48:33 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2145° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2557° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
36
 Επίκεντρο 52.4 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
63.6 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
72.9 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y4.1209 P09:48:35.37 0.21.0M
GR271Y4.1209 S09:48:36.82 0.11.0M
KARYHA25.7142 P09:48:38.43 0.31.0M
KARYHA25.7142 S09:48:41.73 -0.21.0M
MRTHHA29.4250 P09:48:38.68 -0.11.0M
MRTHHA29.4250 S09:48:42.76 -0.21.0M
PTLHL39.0242 P09:48:40.20 -0.11.0M
PTLHL39.0242 S09:48:45.27 -0.61.0M
ERTRHA46.2297 P09:48:40.84 -0.71.0M
ERTRHA46.2297 S09:48:47.29 -0.51.0M
VLYHL57.1225 P09:48:43.37 0.11.0M
VLYHL57.1225 S09:48:50.03 -0.91.0M
STFNHA62.3266 P09:48:44.00 -0.21.0M
STFNHA62.3266 S09:48:52.18 -0.41.0M
MDRAHA71.1256 P09:48:45.35 -0.21.0M
MDRAHA71.1256 S09:48:54.75 -0.21.0M
VILLHA82.6266 P09:48:47.24 -0.21.0M
VILLHA82.6266 S09:48:58.19 -0.11.0M
THNOHC91.7133 P09:48:48.73 0.01.0M
THNOHC91.7133 S09:48:59.92 -0.71.0M
AOS2HT109.8341 P09:48:52.25 0.71.0M
AOS2HT109.8341 S09:49:05.12 -0.51.0M
LTKHP114.7259 P09:48:52.99 0.51.0M
LTKHP114.7259 S09:49:08.13 1.01.0M
LOUTHA114.9257 P09:48:53.11 0.61.0M
LOUTHA114.9257 S09:49:07.94 0.81.0M
SERIHA118.9170 P09:48:53.53 0.51.0M
SERIHA118.9170 S09:49:08.62 0.51.0M
ATALHA119.9296 P09:48:53.30 0.11.0M
ATALHA119.9296 S09:49:08.33 -0.21.0M
ACORHA126.6254 P09:48:54.53 0.21.0M
ACORHA126.6254 S09:49:10.11 -0.21.0M
PANRCL175.9276 P09:49:01.16 -0.41.0M
PANRCL175.9276 S09:49:23.55 0.51.0M
KLVHL185.1264 P09:49:03.38 0.61.0M
KLVHL185.1264 S09:49:25.49 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjil
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         09:48:33.17
  Latitude       38.2145 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2557 deg +/-   1 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.47 s
  Azimuthal gap       152 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.51 +/- 0.16 14      
  M     2.51      14 preferred 

36 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 209 P    09:48:35.37  0.2 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 209 S    09:48:36.82  0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 142 P    09:48:38.43  0.3 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 142 S    09:48:41.73 -0.2 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 250 P    09:48:38.68 -0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 250 S    09:48:42.76 -0.2 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.4 242 P    09:48:40.20 -0.1 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 242 S    09:48:45.27 -0.6 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 297 P    09:48:40.84 -0.7 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 297 S    09:48:47.29 -0.5 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 225 P    09:48:43.37  0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 225 S    09:48:50.03 -0.9 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 266 P    09:48:44.00 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 266 S    09:48:52.18 -0.4 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 256 P    09:48:45.35 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 256 S    09:48:54.75 -0.2 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  0.7 266 P    09:48:47.24 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 266 S    09:48:58.19 -0.1 M 1.0 VILL 
  THNO HC  0.8 133 P    09:48:48.73 -0.0 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 133 S    09:48:59.92 -0.7 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 341 P    09:48:52.25  0.7 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 341 S    09:49:05.12 -0.5 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 259 P    09:48:52.99  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 259 S    09:49:08.13  1.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 257 P    09:48:53.11  0.6 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 257 S    09:49:07.94  0.8 M 1.0 LOUT 
  SERI HA  1.1 170 P    09:48:53.53  0.5 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    09:49:08.62  0.5 M 1.0 SERI 
  ATAL HA  1.1 296 P    09:48:53.30  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.1 296 S    09:49:08.33 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ACOR HA  1.1 254 P    09:48:54.53  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 254 S    09:49:10.11 -0.2 M 1.0 ACOR 
  PANR CL  1.6 276 P    09:49:01.16 -0.4 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.6 276 S    09:49:23.55  0.5 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  1.7 264 P    09:49:03.38  0.6 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.7 264 S    09:49:25.49  0.1 M 1.0 KLV 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 209 MLv   2.48 -0.03  18.7925   
  KARY HA  0.2 142 MLv   2.57 0.06  6.64372   
  MRTH HA  0.3 250 MLv   2.60 0.09   5.8644   
  PTL  HL  0.4 242 MLv   2.22 -0.29  1.40778   
  ERTR HA  0.4 297 MLv   2.15 -0.36  0.788488   
  VLY  HL  0.5 225 MLv   2.71 0.21  1.54317   
  STFN HA  0.6 266 MLv   2.45 -0.06  0.695209   
  MDRA HA  0.6 256 MLv   2.11 -0.40  0.284798   
  VILL HA  0.7 266 MLv   2.43 -0.08  0.522464   
  THNO HC  0.8 133 MLv   3.03 0.52  1.85494   
  AOS2 HT  1.0 341 MLv   2.52 0.01  0.464824   
  LTK  HP  1.0 259 MLv   2.34 -0.17  1.11484   
  LOUT HA  1.0 257 MLv   2.84 0.33  0.924012   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.72 0.21  0.666583   
  ATAL HA  1.1 296 MLv   2.46 -0.05  0.361896   
  ACOR HA  1.1 254 MLv   2.51 0.00  0.379446   
  PANR CL  1.6 276 MLv   3.82 1.32  0.0861486   
  KLV  HL  1.7 264 MLv   2.29 -0.22  0.0871504