Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 08:36:55 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2232° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2515° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 52.6 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
62.8 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.8 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y4.8200 P08:36:57.17 0.21.0M
GR271Y4.8200 S08:36:58.57 0.21.0M
KARYHA26.7143 P08:37:00.16 0.01.0M
KARYHA26.7143 S08:37:03.46 -0.61.0M
MRTHHA29.4248 P08:37:00.67 0.11.0M
MRTHHA29.4248 S08:37:04.76 -0.11.0M
ERTRHA45.4297 P08:37:02.94 -0.31.0M
ERTRHA45.4297 S08:37:09.07 -0.41.0M
PTLHL39.1240 P08:37:02.22 0.01.0M
PTLHL39.1240 S08:37:07.41 -0.31.0M
VLYHL57.5224 P08:37:05.12 -0.11.0M
VLYHL57.5224 S08:37:12.28 -0.71.0M
MDRAHA71.0255 P08:37:07.36 -0.11.0M
MDRAHA71.0255 S08:37:16.76 -0.11.0M
STFNHA62.0265 P08:37:06.02 0.01.0M
STFNHA62.0265 S08:37:14.30 -0.11.0M
VILLHA82.3265 P08:37:09.23 -0.11.0M
VILLHA82.3265 S08:37:19.96 -0.21.0M
LTKHP114.5259 P08:37:14.91 0.51.0M
LTKHP114.5259 S08:37:29.88 0.81.0M
LKRHL119.0293 P08:37:15.52 0.51.0M
LKRHL119.0293 S08:37:30.59 0.41.0M
SERIHA119.9170 P08:37:15.28 0.11.0M
SERIHA119.9170 S08:37:30.83 0.41.0M
PANRCL175.5275 P08:37:23.40 -0.11.0M
PANRCL175.5275 S08:37:45.03 0.01.0M
LAKAHA198.5271 P08:37:26.20 -0.31.0M
LAKAHA198.5271 S08:37:49.91 -0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjgb
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         08:36:55.06
  Latitude       38.2232 deg +/-   1 km
  Longitude       24.2515 deg +/-   1 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.32 s
  Azimuthal gap       206 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.20 +/- 0.31 12      
  M     2.20      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 200 P    08:36:57.17  0.2 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 200 S    08:36:58.57  0.2 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 143 P    08:37:00.16 -0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 143 S    08:37:03.46 -0.6 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 248 P    08:37:00.67  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 248 S    08:37:04.76 -0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.4 240 P    08:37:02.22 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 240 S    08:37:07.41 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 297 P    08:37:02.94 -0.3 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 297 S    08:37:09.07 -0.4 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 224 P    08:37:05.12 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    08:37:12.28 -0.7 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 265 P    08:37:06.02 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 265 S    08:37:14.30 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 255 P    08:37:07.36 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 255 S    08:37:16.76 -0.1 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  0.7 265 P    08:37:09.23 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 265 S    08:37:19.96 -0.2 M 1.0 VILL 
  LTK  HP  1.0 259 P    08:37:14.91  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 259 S    08:37:29.88  0.8 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  1.1 293 P    08:37:15.52  0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 293 S    08:37:30.59  0.4 M 1.0 LKR 
  SERI HA  1.1 170 P    08:37:15.28  0.1 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    08:37:30.83  0.4 M 1.0 SERI 
  PANR CL  1.6 275 P    08:37:23.40 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  1.6 275 S    08:37:45.03 -0.0 M 1.0 PANR 
  LAKA HA  1.8 271 P    08:37:26.20 -0.3 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  1.8 271 S    08:37:49.91 -0.5 M 1.0 LAKA 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 200 MLv   2.35 0.15   13.612   
  KARY HA  0.2 143 MLv   2.51 0.30  5.47729   
  MRTH HA  0.3 248 MLv   2.64 0.44  6.42735   
  PTL  HL  0.4 240 MLv   1.79 -0.41  0.515464   
  ERTR HA  0.4 297 MLv   1.62 -0.59  0.240645   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   2.39 0.19  0.712836   
  STFN HA  0.6 265 MLv   2.06 -0.14  0.284712   
  MDRA HA  0.6 255 MLv   1.93 -0.28  0.186506   
  VILL HA  0.7 265 MLv   2.19 -0.01  0.30365   
  LTK  HP  1.0 259 MLv   1.66 -0.55  0.231502   
  LKR  HL  1.1 293 MLv   2.34 0.14  0.149597   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.68 0.47  0.599409   
  PANR CL  1.6 275 MLv   3.38 1.17  0.0307742   
  LAKA HA  1.8 271 MLv   1.84 -0.36  0.0356755