Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 08:22:07 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1882° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2313° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 49.2 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
63.1 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.1 χμ ΔΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y0.7167 P08:22:09.33 0.01.0M
GR271Y0.7167 S08:22:10.88 0.11.0M
KARYHA25.0134 P08:22:12.37 0.11.0M
KARYHA25.0134 S08:22:15.89 -0.11.0M
MRTHHA26.4254 P08:22:12.54 0.11.0M
MRTHHA26.4254 S08:22:16.37 0.01.0M
PTLHL35.8244 P08:22:14.01 0.01.0M
PTLHL35.8244 S08:22:19.06 0.01.0M
ERTRHA45.8302 P08:22:14.76 -0.81.0M
ERTRHA45.8302 S08:22:20.72 -1.11.0M
NOACHL50.9242 P08:22:16.59 0.21.0M
NOACHL50.9242 S08:22:23.31 0.01.0M
ATHHL50.9242 P08:22:16.62 0.21.0M
ATHHL50.9242 S08:22:23.13 -0.21.0M
VLYHL53.5226 P08:22:17.07 0.21.0M
VLYHL53.5226 S08:22:23.88 -0.21.0M
STFNHA60.1269 P08:22:17.76 -0.21.0M
STFNHA60.1269 S08:22:25.81 -0.21.0M
MDRAHA68.4258 P08:22:19.19 -0.11.0M
MDRAHA68.4258 S08:22:28.36 0.11.0M
THI1HL76.3287 P08:22:20.12 -0.41.0M
THI1HL76.3287 S08:22:30.62 0.11.0M
THVAHL79.7281 P08:22:20.24 -0.81.0M
THVAHL79.7281 S08:22:31.65 0.21.0M
VILLHA80.4268 P08:22:20.98 -0.21.0M
VILLHA80.4268 S08:22:31.86 0.11.0M
SKYHL82.0 20 P08:22:21.57 0.21.0M
SKYHL82.0 20 S08:22:32.05 0.01.0M
AMPEHA85.0278 P08:22:21.71 -0.21.0M
AMPEHA85.0278 S08:22:33.23 0.31.0M
THNOHC91.3130 P08:22:22.66 -0.21.0M
THNOHC91.3130 S08:22:34.29 -0.41.0M
THI2HL91.4283 P08:22:22.44 -0.41.0M
THI2HL91.4283 S08:22:34.32 -0.41.0M
AOS2HT111.9342 P08:22:25.22 -0.81.0M
AOS2HT111.9342 S08:22:38.90 -1.41.0M
LTKHP112.1261 P08:22:26.70 0.51.0M
LTKHP112.1261 S08:22:41.54 1.01.0M
SERIHA116.4169 P08:22:27.34 0.61.0M
SERIHA116.4169 S08:22:42.28 0.71.0M
EPIDHA116.6237 P08:22:27.53 0.71.0M
EPIDHA116.6237 S08:22:42.82 1.11.0M
LKRHL119.0295 P08:22:26.03 -1.21.0M
LKRHL119.0295 S08:22:41.37 -0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjfp
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         08:22:07.33
  Latitude       38.1882 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2313 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       111 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.70 +/- 0.27 18      
  M     2.70      18 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 167 P    08:22:09.33  0.0 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 167 S    08:22:10.88  0.1 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 134 P    08:22:12.37  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 134 S    08:22:15.89 -0.1 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.2 254 P    08:22:12.54  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.2 254 S    08:22:16.37  0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 244 P    08:22:14.01  0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 244 S    08:22:19.06 -0.0 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 302 P    08:22:14.76 -0.8 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 302 S    08:22:20.72 -1.1 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 242 P    08:22:16.62  0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 242 S    08:22:23.13 -0.2 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 242 P    08:22:16.59  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 242 S    08:22:23.31 -0.0 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 226 P    08:22:17.07  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 226 S    08:22:23.88 -0.2 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.5 269 P    08:22:17.76 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.5 269 S    08:22:25.81 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 258 P    08:22:19.19 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 258 S    08:22:28.36  0.1 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 287 P    08:22:20.12 -0.4 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 287 S    08:22:30.62  0.1 M 1.0 THI1 
  THVA HL  0.7 281 P    08:22:20.24 -0.8 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.7 281 S    08:22:31.65  0.2 M 1.0 THVA 
  VILL HA  0.7 268 P    08:22:20.98 -0.2 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 268 S    08:22:31.86  0.1 M 1.0 VILL 
  SKY  HL  0.7 20 P    08:22:21.57  0.2 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 20 S    08:22:32.05  0.0 M 1.0 SKY 
  AMPE HA  0.8 278 P    08:22:21.71 -0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 278 S    08:22:33.23  0.3 M 1.0 AMPE 
  THNO HC  0.8 130 P    08:22:22.66 -0.2 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 130 S    08:22:34.29 -0.4 M 1.0 THNO 
  THI2 HL  0.8 283 P    08:22:22.44 -0.4 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 283 S    08:22:34.32 -0.4 M 1.0 THI2 
  AOS2 HT  1.0 342 P    08:22:25.22 -0.8 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 342 S    08:22:38.90 -1.4 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 261 P    08:22:26.70  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 261 S    08:22:41.54  1.0 M 1.0 LTK 
  SERI HA  1.0 169 P    08:22:27.34  0.6 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.0 169 S    08:22:42.28  0.7 M 1.0 SERI 
  EPID HA  1.1 237 P    08:22:27.53  0.7 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.1 237 S    08:22:42.82  1.1 M 1.0 EPID 
  LKR  HL  1.1 295 P    08:22:26.03 -1.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 295 S    08:22:41.37 -0.9 M 1.0 LKR 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 167 MLv   2.17 -0.53   11.221   
  KARY HA  0.2 134 MLv   2.45 -0.25  5.25606   
  MRTH HA  0.2 254 MLv   2.95 0.25  15.4762   
  PTL  HL  0.3 244 MLv   2.19 -0.51  1.55542   
  ERTR HA  0.4 302 MLv   2.32 -0.38   1.1893   
  ATH  HL  0.5 242 MLv   2.47 -0.23  1.25352   
  NOAC HL  0.5 242 MLv   2.47 -0.23   1.2413   
  VLY  HL  0.5 226 MLv   2.85 0.15  2.58737   
  STFN HA  0.5 269 MLv   2.67 -0.03  1.17801   
  MDRA HA  0.6 258 MLv   2.43 -0.27  0.616876   
  THI1 HL  0.7 287 MLv   3.48 0.78  6.27652   
  THVA HL  0.7 281 MLv   3.45 0.75  5.63862   
  VILL HA  0.7 268 MLv   2.87 0.17  1.48395   
  SKY  HL  0.7 20 MLv   3.05 0.35  3.64665   
  AMPE HA  0.8 278 MLv   2.52 -0.17  0.630231   
  THNO HC  0.8 130 MLv   2.98 0.28  1.68375   
  THI2 HL  0.8 283 MLv   3.05 0.35   1.9701   
  AOS2 HT  1.0 342 MLv   2.60 -0.09  0.556423   
  LTK  HP  1.0 261 MLv   2.27 -0.43   0.9766   
  SERI HA  1.0 169 MLv   2.49 -0.21  0.402223   
  EPID HA  1.1 237 MLv   3.01 0.31  1.34041   
  LKR  HL  1.1 295 MLv   3.08 0.38  0.819612