Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 07:44:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2540° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2383° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
56
 Επίκεντρο 53.5 χμ ΒΑ της Αθήνας
60.4 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
76.8 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y8.0183 P07:44:14.19 0.41.0M
GR271Y8.0183 S07:44:15.91 0.51.0M
KARYHA30.2145 P07:44:17.44 0.21.0M
KARYHA30.2145 S07:44:21.00 -0.61.0M
MRTHHA29.8241 P07:44:17.21 0.01.0M
MRTHHA29.8241 S07:44:21.15 -0.31.0M
ERTRHA42.9293 P07:44:19.16 -0.21.0M
ERTRHA42.9293 S07:44:24.54 -0.71.0M
PTLHL40.0235 P07:44:18.75 -0.21.0M
PTLHL40.0235 S07:44:23.72 -0.81.0M
ATHHL55.2236 P07:44:21.29 -0.11.0M
ATHHL55.2236 S07:44:28.19 -0.61.0M
VLYHL59.2221 P07:44:22.01 0.01.0M
VLYHL59.2221 S07:44:28.89 -1.11.0M
MDRAHA70.9252 P07:44:23.77 -0.21.0M
MDRAHA70.9252 S07:44:33.05 -0.31.0M
STFNHA61.3262 P07:44:22.38 0.01.0M
STFNHA61.3262 S07:44:30.36 -0.31.0M
SKYHL75.0 21 P07:44:25.00 0.51.0M
SKYHL75.0 21 S07:44:34.24 -0.21.0M
THI1HL75.1281 P07:44:24.54 -0.11.0M
THI1HL75.1281 S07:44:34.58 0.11.0M
THIVHA79.3274 P07:44:25.31 0.01.0M
THIVHA79.3274 S07:44:35.58 -0.11.0M
VILLHA81.5263 P07:44:25.59 -0.11.0M
VILLHA81.5263 S07:44:36.12 -0.31.0M
AMPEHA84.8274 P07:44:25.54 -0.71.0M
AMPEHA84.8274 S07:44:37.20 -0.11.0M
THI2HL90.6278 P07:44:26.99 -0.11.0M
THI2HL90.6278 S07:44:38.87 0.01.0M
AOS2HT105.1341 P07:44:29.31 0.01.0M
AOS2HT105.1341 S07:44:42.61 -0.21.0M
THNOHC95.8134 P07:44:27.83 -0.11.0M
THNOHC95.8134 S07:44:39.43 -0.91.0M
LOUTHA114.5255 P07:44:31.30 0.41.0M
LOUTHA114.5255 S07:44:45.90 0.31.0M
LTKHP114.1257 P07:44:31.42 0.61.0M
LTKHP114.1257 S07:44:46.08 0.61.0M
ACORHA126.5251 P07:44:33.37 0.61.0M
ACORHA126.5251 S07:44:49.47 0.61.0M
ATALHA116.6295 P07:44:30.98 -0.21.0M
ATALHA116.6295 S07:44:46.52 0.41.0M
EPIDHA121.2234 P07:44:32.63 0.71.0M
EPIDHA121.2234 S07:44:48.05 0.71.0M
LKRHL116.6292 P07:44:30.73 -0.51.0M
LKRHL116.6292 S07:44:46.39 0.31.0M
SERIHA123.5170 P07:44:32.48 0.21.0M
SERIHA123.5170 S07:44:48.13 0.21.0M
AXARHA148.8292 P07:44:36.33 0.11.0M
AXARHA148.8292 S07:44:55.61 0.71.0M
CHOSHT158.8 85 P07:44:37.54 -0.31.0M
CHOSHT158.8 85 S07:44:57.86 0.11.0M
GURHP169.6258 P07:44:39.06 -0.41.0M
GURHP169.6258 S07:45:01.05 0.51.0M
APEHL173.3139 P07:44:40.02 0.31.0M
APEHL173.3139 S07:45:01.41 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjei
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         07:44:11.57
  Latitude       38.2540 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2383 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.37 s
  Azimuthal gap       64 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.58 +/- 0.18 22      
  M     2.58      22 preferred 

56 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.1 183 P    07:44:14.19  0.4 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.1 183 S    07:44:15.91  0.5 M 1.0 GR27 
  MRTH HA  0.3 241 P    07:44:17.21  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 241 S    07:44:21.15 -0.3 M 1.0 MRTH 
  KARY HA  0.3 145 P    07:44:17.44  0.2 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.3 145 S    07:44:21.00 -0.6 M 1.0 KARY 
  PTL  HL  0.4 235 P    07:44:18.75 -0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 235 S    07:44:23.72 -0.8 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 293 P    07:44:19.16 -0.2 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 293 S    07:44:24.54 -0.7 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 236 P    07:44:21.29 -0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 236 S    07:44:28.19 -0.6 M 1.0 ATH 
  VLY  HL  0.5 221 P    07:44:22.01 -0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 221 S    07:44:28.89 -1.1 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 262 P    07:44:22.38 -0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 262 S    07:44:30.36 -0.3 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 252 P    07:44:23.77 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 252 S    07:44:33.05 -0.3 M 1.0 MDRA 
  SKY  HL  0.7 21 P    07:44:25.00  0.5 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 21 S    07:44:34.24 -0.2 M 1.0 SKY 
  THI1 HL  0.7 281 P    07:44:24.54 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 281 S    07:44:34.58  0.1 M 1.0 THI1 
  THIV HA  0.7 274 P    07:44:25.31  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 274 S    07:44:35.58 -0.1 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 263 P    07:44:25.59 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 263 S    07:44:36.12 -0.3 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 274 P    07:44:25.54 -0.7 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 274 S    07:44:37.20 -0.1 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.8 278 P    07:44:26.99 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.8 278 S    07:44:38.87 -0.0 M 1.0 THI2 
  THNO HC  0.9 134 P    07:44:27.83 -0.1 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.9 134 S    07:44:39.43 -0.9 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  0.9 341 P    07:44:29.31 -0.0 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  0.9 341 S    07:44:42.61 -0.2 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 257 P    07:44:31.42  0.6 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 257 S    07:44:46.08  0.6 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 255 P    07:44:31.30  0.4 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 255 S    07:44:45.90  0.3 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  1.1 295 P    07:44:30.98 -0.2 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  1.1 295 S    07:44:46.52  0.4 M 1.0 ATAL 
  LKR  HL  1.1 292 P    07:44:30.73 -0.5 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 292 S    07:44:46.39  0.3 M 1.0 LKR 
  EPID HA  1.1 234 P    07:44:32.63  0.7 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.1 234 S    07:44:48.05  0.7 M 1.0 EPID 
  SERI HA  1.1 170 P    07:44:32.48  0.2 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    07:44:48.13  0.2 M 1.0 SERI 
  ACOR HA  1.1 251 P    07:44:33.37  0.6 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  1.1 251 S    07:44:49.47  0.6 M 1.0 ACOR 
  AXAR HA  1.3 292 P    07:44:36.33  0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  1.3 292 S    07:44:55.61  0.7 M 1.0 AXAR 
  CHOS HT  1.4 85 P    07:44:37.54 -0.3 M 1.0 CHOS 
  CHOS HT  1.4 85 S    07:44:57.86  0.1 M 1.0 CHOS 
  GUR  HP  1.5 258 P    07:44:39.06 -0.4 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.5 258 S    07:45:01.05  0.5 M 1.0 GUR 
  APE  HL  1.6 139 P    07:44:40.02  0.3 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.6 139 S    07:45:01.41  0.2 M 1.0 APE 

28 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.1 183 MLv   2.52 -0.06  16.4816   
  MRTH HA  0.3 241 MLv   2.75 0.17  7.94796   
  KARY HA  0.3 145 MLv   2.47 -0.11  4.11732   
  PTL  HL  0.4 235 MLv   2.42 -0.15   2.1131   
  ERTR HA  0.4 293 MLv   2.27 -0.30  1.26019   
  ATH  HL  0.5 236 MLv   2.46 -0.12  0.949351   
  VLY  HL  0.5 221 MLv   3.01 0.44  2.70538   
  STFN HA  0.6 262 MLv   2.54 -0.04  0.856852   
  MDRA HA  0.6 252 MLv   2.28 -0.29  0.425915   
  SKY  HL  0.7 21 MLv   2.72 0.15  1.85593   
  THI1 HL  0.7 281 MLv   3.13 0.55  2.83267   
  THIV HA  0.7 274 MLv   2.62 0.04  0.84143   
  VILL HA  0.7 263 MLv   2.60 0.02  0.778847   
  AMPE HA  0.8 274 MLv   2.26 -0.32  0.342623   
  THI2 HL  0.8 278 MLv   2.99 0.41  1.71316   
  THNO HC  0.9 134 MLv   2.98 0.41   1.6001   
  AOS2 HT  0.9 341 MLv   2.61 0.03  0.609438   
  LTK  HP  1.0 257 MLv   2.34 -0.23  1.12735   
  LOUT HA  1.0 255 MLv   2.95 0.37  1.18927   
  ATAL HA  1.1 295 MLv   2.51 -0.07  0.422265   
  LKR  HL  1.1 292 MLv   2.71 0.13  0.361314   
  EPID HA  1.1 234 MLv   2.88 0.30  0.936118   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.47 -0.11  0.354345   
  ACOR HA  1.1 251 MLv   2.55 -0.03  0.410147   
  AXAR HA  1.3 292 MLv   2.08 -0.49  0.436168   
  CHOS HT  1.4 85 MLv   2.42 -0.15  0.213012   
  GUR  HP  1.5 258 MLv   1.97 -0.61  0.0660104   
  APE  HL  1.6 139 MLv   2.67 0.10  0.322715