Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 07:18:53 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2030° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2468° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
32
 Επίκεντρο 51.1 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
63.5 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
72.8 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y2.6208 P07:18:55.49 0.21.0M
GR271Y2.6208 S07:18:57.03 0.31.0M
KARYHA25.3139 P07:18:58.42 0.11.0M
KARYHA25.3139 S07:19:01.69 -0.41.0M
MRTHHA28.2252 P07:18:59.00 0.11.0M
MRTHHA28.2252 S07:19:02.99 0.11.0M
PTLHL37.7243 P07:19:00.41 0.01.0M
PTLHL37.7243 S07:19:05.48 -0.31.0M
ERTRHA46.1299 P07:19:01.23 -0.51.0M
ERTRHA46.1299 S07:19:07.47 -0.61.0M
VLYHL55.6226 P07:19:03.55 0.21.0M
VLYHL55.6226 S07:19:10.31 -0.51.0M
STFNHA61.5267 P07:19:04.18 -0.21.0M
STFNHA61.5267 S07:19:12.44 -0.21.0M
MDRAHA70.1257 P07:19:05.61 -0.11.0M
MDRAHA70.1257 S07:19:14.89 -0.11.0M
THIVHA80.6278 P07:19:07.42 0.11.0M
THIVHA80.6278 S07:19:18.04 0.11.0M
VILLHA81.8267 P07:19:07.51 -0.11.0M
VILLHA81.8267 S07:19:18.43 0.11.0M
AMPEHA86.1277 P07:19:08.24 0.01.0M
AMPEHA86.1277 S07:19:19.64 0.21.0M
THNOHC91.4132 P07:19:08.77 -0.31.0M
THNOHC91.4132 S07:19:20.96 0.11.0M
AOS2HT110.7341 P07:19:12.19 0.11.0M
AOS2HT110.7341 S07:19:26.09 -0.11.0M
LTKHP113.7260 P07:19:13.32 0.71.0M
LTKHP113.7260 S07:19:28.20 1.01.0M
SERIHA117.8170 P07:19:13.59 0.41.0M
SERIHA117.8170 S07:19:28.38 0.21.0M
LKRHL119.5294 P07:19:12.71 -0.81.0M
LKRHL119.5294 S07:19:29.21 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjdn
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         07:18:53.46
  Latitude       38.2030 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2468 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       150 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.35 +/- 0.22 12      
  M     2.35      12 preferred 

32 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 208 P    07:18:55.49  0.2 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 208 S    07:18:57.03  0.3 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 139 P    07:18:58.42  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 139 S    07:19:01.69 -0.4 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 252 P    07:18:59.00  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 252 S    07:19:02.99  0.1 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.3 243 P    07:19:00.41 -0.0 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.3 243 S    07:19:05.48 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 299 P    07:19:01.23 -0.5 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 299 S    07:19:07.47 -0.6 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.5 226 P    07:19:03.55  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 226 S    07:19:10.31 -0.5 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 267 P    07:19:04.18 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 267 S    07:19:12.44 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 257 P    07:19:05.61 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 257 S    07:19:14.89 -0.1 M 1.0 MDRA 
  THIV HA  0.7 278 P    07:19:07.42  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 278 S    07:19:18.04  0.1 M 1.0 THIV 
  VILL HA  0.7 267 P    07:19:07.51 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 267 S    07:19:18.43  0.1 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 277 P    07:19:08.24  0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 277 S    07:19:19.64  0.2 M 1.0 AMPE 
  THNO HC  0.8 132 P    07:19:08.77 -0.3 M 1.0 THNO 
  THNO HC  0.8 132 S    07:19:20.96  0.1 M 1.0 THNO 
  AOS2 HT  1.0 341 P    07:19:12.19  0.1 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 341 S    07:19:26.09 -0.1 M 1.0 AOS2 
  LTK  HP  1.0 260 P    07:19:13.32  0.7 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 260 S    07:19:28.20  1.0 M 1.0 LTK 
  SERI HA  1.1 170 P    07:19:13.59  0.4 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    07:19:28.38  0.2 M 1.0 SERI 
  LKR  HL  1.1 294 P    07:19:12.71 -0.8 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  1.1 294 S    07:19:29.21  0.5 M 1.0 LKR 

16 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 208 MLv   2.54 0.19  23.6502   
  KARY HA  0.2 139 MLv   2.30 -0.05  3.72592   
  MRTH HA  0.3 252 MLv   2.70 0.35  7.88285   
  PTL  HL  0.3 243 MLv   1.98 -0.37  0.859091   
  ERTR HA  0.4 299 MLv   1.97 -0.38  0.520312   
  VLY  HL  0.5 226 MLv   2.55 0.20  1.14175   
  STFN HA  0.6 267 MLv   2.38 0.03  0.591586   
  MDRA HA  0.6 257 MLv   1.92 -0.43  0.186175   
  THIV HA  0.7 278 MLv   2.31 -0.04  0.40538   
  VILL HA  0.7 267 MLv   2.29 -0.06  0.384023   
  AMPE HA  0.8 277 MLv   2.11 -0.23  0.241695   
  THNO HC  0.8 132 MLv   2.70 0.36  0.887788   
  AOS2 HT  1.0 341 MLv   2.62 0.27  0.578017   
  LTK  HP  1.0 260 MLv   2.07 -0.28  0.604848   
  SERI HA  1.1 170 MLv   2.39 0.04  0.314174   
  LKR  HL  1.1 294 MLv   2.65 0.30  0.303886