Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-29 05:56:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2218° Β
 Γεωγρ. Μήκος
24.2530° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
48
 Επίκεντρο 52.6 χμ ΑΒΑ της Αθήνας
63.0 χμ ΑΝΑ της Χαλκίδας
73.6 χμ ΒΔ της Ανδρου
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
21482-168 1.32E+22

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
38.233524.22469.04.0

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες μηχανισμού γένεσης


  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
GR271Y4.7202 P05:56:58.67 0.41.0M
GR271Y4.7202 S05:57:00.36 0.81.0M
KARYHA26.5143 P05:57:01.75 0.11.0M
KARYHA26.5143 S05:57:05.09 -0.51.0M
MRTHHA29.4248 P05:57:01.97 -0.21.0M
MRTHHA29.4248 S05:57:06.37 0.01.0M
PTLHL39.2240 P05:57:03.51 -0.31.0M
PTLHL39.2240 S05:57:09.01 -0.31.0M
ERTRHA45.6297 P05:57:04.19 -0.61.0M
ERTRHA45.6297 S05:57:10.56 -0.51.0M
NOACHL54.4240 P05:57:06.11 -0.11.0M
NOACHL54.4240 S05:57:13.25 -0.31.0M
ATHHL54.4240 P05:57:06.13 -0.11.0M
ATHHL54.4240 S05:57:13.09 -0.51.0M
VLYHL57.5224 P05:57:06.57 -0.21.0M
VLYHL57.5224 S05:57:13.47 -1.01.0M
STFNHA62.2265 P05:57:07.30 -0.31.0M
STFNHA62.2265 S05:57:15.42 -0.51.0M
MDRAHA71.1255 P05:57:08.67 -0.41.0M
MDRAHA71.1255 S05:57:18.09 -0.41.0M
THI1HL77.2284 P05:57:09.86 -0.21.0M
THI1HL77.2284 S05:57:20.18 0.01.0M
SKYHL77.9 19 P05:57:10.10 0.01.0M
SKYHL77.9 19 S05:57:20.36 0.01.0M
THIVHA80.9276 P05:57:10.44 -0.21.0M
THIVHA80.9276 S05:57:21.65 0.31.0M
THVAHL80.9278 P05:57:10.13 -0.51.0M
THVAHL80.9278 S05:57:20.99 -0.31.0M
VILLHA82.5266 P05:57:10.44 -0.51.0M
VILLHA82.5266 S05:57:21.73 -0.11.0M
AMPEHA86.4276 P05:57:11.54 0.01.0M
AMPEHA86.4276 S05:57:23.02 0.21.0M
AOS2HT108.9341 P05:57:15.61 0.61.0M
AOS2HT108.9341 S05:57:28.60 -0.41.0M
GR231Y110.4306 P05:57:16.30 1.01.0M
GR231Y110.4306 S05:57:30.44 1.01.0M
DOMVHA111.3272 P05:57:15.82 0.41.0M
DOMVHA111.3272 S05:57:30.57 0.81.0M
LTKHP114.6259 P05:57:16.55 0.51.0M
LTKHP114.6259 S05:57:31.48 0.71.0M
LOUTHA114.9257 P05:57:16.36 0.31.0M
LOUTHA114.9257 S05:57:31.08 0.21.0M
LTRSHA115.0256 P05:57:16.67 0.61.0M
LTRSHA115.0256 S05:57:30.89 0.11.0M
YDRAHL119.2216 P05:57:17.37 0.71.0M
YDRAHL119.2216 S05:57:31.97 0.11.0M
SERIHA119.7170 P05:57:17.02 0.31.0M
SERIHA119.7170 S05:57:32.24 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xjau
  Type          earthquake
  Description
   region name: Aegean Sea
Origin:
  Date          2022-11-29
  Time         05:56:56.60
  Latitude       38.2218 deg +/-   0 km
  Longitude       24.2530 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.33 s
  Azimuthal gap       123 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.81 +/- 0.20 18      
  M     3.81      18 preferred 

48 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  GR27 1Y  0.0 202 P    05:56:58.67  0.4 M 1.0 GR27 
  GR27 1Y  0.0 202 S    05:57:00.36  0.8 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.2 143 P    05:57:01.75  0.1 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.2 143 S    05:57:05.09 -0.5 M 1.0 KARY 
  MRTH HA  0.3 248 P    05:57:01.97 -0.2 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 248 S    05:57:06.37 -0.0 M 1.0 MRTH 
  PTL  HL  0.4 240 P    05:57:03.51 -0.3 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.4 240 S    05:57:09.01 -0.3 M 1.0 PTL 
  ERTR HA  0.4 297 P    05:57:04.19 -0.6 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4 297 S    05:57:10.56 -0.5 M 1.0 ERTR 
  ATH  HL  0.5 240 P    05:57:06.13 -0.1 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.5 240 S    05:57:13.09 -0.5 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.5 240 P    05:57:06.11 -0.1 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.5 240 S    05:57:13.25 -0.3 M 1.0 NOAC 
  VLY  HL  0.5 224 P    05:57:06.57 -0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.5 224 S    05:57:13.47 -1.0 M 1.0 VLY 
  STFN HA  0.6 265 P    05:57:07.30 -0.3 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.6 265 S    05:57:15.42 -0.5 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.6 255 P    05:57:08.67 -0.4 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 255 S    05:57:18.09 -0.4 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.7 284 P    05:57:09.86 -0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.7 284 S    05:57:20.18 -0.0 M 1.0 THI1 
  SKY  HL  0.7 19 P    05:57:10.10  0.0 M 1.0 SKY 
  SKY  HL  0.7 19 S    05:57:20.36  0.0 M 1.0 SKY 
  THIV HA  0.7 276 P    05:57:10.44 -0.2 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.7 276 S    05:57:21.65  0.3 M 1.0 THIV 
  THVA HL  0.7 278 P    05:57:10.13 -0.5 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.7 278 S    05:57:20.99 -0.3 M 1.0 THVA 
  VILL HA  0.7 266 P    05:57:10.44 -0.5 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 266 S    05:57:21.73 -0.1 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.8 276 P    05:57:11.54  0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.8 276 S    05:57:23.02  0.2 M 1.0 AMPE 
  AOS2 HT  1.0 341 P    05:57:15.61  0.6 M 1.0 AOS2 
  AOS2 HT  1.0 341 S    05:57:28.60 -0.4 M 1.0 AOS2 
  GR23 1Y  1.0 306 P    05:57:16.30  1.0 M 1.0 GR23 
  GR23 1Y  1.0 306 S    05:57:30.44  1.0 M 1.0 GR23 
  DOMV HA  1.0 272 P    05:57:15.82  0.4 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  1.0 272 S    05:57:30.57  0.8 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  1.0 259 P    05:57:16.55  0.5 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  1.0 259 S    05:57:31.48  0.7 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  1.0 257 P    05:57:16.36  0.3 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.0 257 S    05:57:31.08  0.2 M 1.0 LOUT 
  LTRS HA  1.0 256 P    05:57:16.67  0.6 M 1.0 LTRS 
  LTRS HA  1.0 256 S    05:57:30.89  0.1 M 1.0 LTRS 
  YDRA HL  1.1 216 P    05:57:17.37  0.7 M 1.0 YDRA 
  YDRA HL  1.1 216 S    05:57:31.97  0.1 M 1.0 YDRA 
  SERI HA  1.1 170 P    05:57:17.02  0.3 M 1.0 SERI 
  SERI HA  1.1 170 S    05:57:32.24  0.1 M 1.0 SERI 

24 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  GR27 1Y  0.0 202 MLv   4.01 0.21  624.776   
  KARY HA  0.2 143 MLv   3.94 0.13  148.941   
  MRTH HA  0.3 248 MLv   3.87 0.06  108.758   
  PTL  HL  0.4 240 MLv   3.50 -0.31  26.1135   
  ERTR HA  0.4 297 MLv   3.42 -0.39  15.0686   
  ATH  HL  0.5 240 MLv   3.76 -0.05   19.944   
  NOAC HL  0.5 240 MLv   3.75 -0.05  19.7082   
  VLY  HL  0.5 224 MLv   3.88 0.07  22.1375   
  STFN HA  0.6 265 MLv   3.57 -0.24  9.15548   
  MDRA HA  0.6 255 MLv   3.26 -0.55  4.02982   
  THI1 HL  0.7 284 MLv   4.15 0.34  29.1347   
  SKY  HL  0.7 19 MLv   4.05 0.25  38.3142   
  THIV HA  0.7 276 MLv   3.60 -0.21  7.80356   
  THVA HL  0.7 278 MLv   4.48 0.67  59.0666   
  VILL HA  0.7 266 MLv   3.71 -0.10   9.8594   
  AMPE HA  0.8 276 MLv   3.61 -0.19  7.62117   
  AOS2 HT  1.0 341 MLv   3.81 0.01  9.33672   
  GR23 1Y  1.0 306 MLv   4.21 0.40  22.5989   
  DOMV HA  1.0 272 MLv   3.50 -0.31   4.3736   
  LTK  HP  1.0 259 MLv   3.54 -0.27  17.4907   
  LOUT HA  1.0 257 MLv   4.10 0.29  16.8333   
  LTRS HA  1.0 256 MLv   4.34 0.53  29.3408   
  YDRA HL  1.1 216 MLv   3.89 0.08  9.86054   
  SERI HA  1.1 170 MLv   3.79 -0.02  7.80644