Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-24 23:40:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0538° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.7773° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 8.7 χμ ΒΒΑ της Αθήνας
48.1 χμ ΝΝΑ της Χαλκίδας
49.9 χμ ΝΑ της Θήβας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
ATHHL10.3211 P23:40:26.08 0.21.0M
ATHHL10.3211 S23:40:28.12 0.01.0M
MRTHHA16.2 62 P23:40:26.84 0.31.0M
MRTHHA16.2 62 S23:40:29.44 0.01.0M
NOACHL10.3211 P23:40:26.06 0.21.0M
NOACHL10.3211 S23:40:28.08 -0.11.0M
PTLHL7.6 96 P23:40:25.87 0.21.0M
PTLHL7.6 96 S23:40:27.71 -0.11.0M
VLYHL22.4176 P23:40:27.65 0.21.0M
VLYHL22.4176 S23:40:30.60 -0.41.0M
ERTRHA39.2 1 P23:40:30.08 0.11.0M
ERTRHA39.2 1 S23:40:35.21 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xbgj
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-24
  Time         23:40:22.82
  Latitude       38.0538 deg +/-   1 km
  Longitude       23.7773 deg +/-   1 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.22 s
  Azimuthal gap       151 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.91 +/- 0.22  6      
  M     0.91      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PTL  HL  0.1 96 P    23:40:25.87  0.2 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.1 96 S    23:40:27.71 -0.1 M 1.0 PTL 
  ATH  HL  0.1 211 P    23:40:26.08  0.2 M 1.0 ATH 
  ATH  HL  0.1 211 S    23:40:28.12 -0.0 M 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.1 211 P    23:40:26.06  0.2 M 1.0 NOAC 
  NOAC HL  0.1 211 S    23:40:28.08 -0.1 M 1.0 NOAC 
  MRTH HA  0.1 62 P    23:40:26.84  0.3 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.1 62 S    23:40:29.44  0.0 M 1.0 MRTH 
  VLY  HL  0.2 176 P    23:40:27.65  0.2 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.2 176 S    23:40:30.60 -0.4 M 1.0 VLY 
  ERTR HA  0.4  1 P    23:40:30.08  0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.4  1 S    23:40:35.21 -0.3 M 1.0 ERTR 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PTL  HL  0.1 96 MLv   0.45 -0.46  0.144401   
  ATH  HL  0.1 211 MLv   0.79 -0.12   0.2682   
  NOAC HL  0.1 211 MLv   1.16 0.25  0.62733   
  MRTH HA  0.1 62 MLv   0.88 -0.03  0.236977   
  VLY  HL  0.2 176 MLv   0.84 -0.07  0.15154   
  ERTR HA  0.4  1 MLv   1.26 0.36  0.15272