Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-24 22:20:09 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.6
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1835° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3698° Α
 Εστιακό Βάθος
4 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 16.1 χμ ΝΝΑ της Θήβας
37.0 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας
38.8 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VILLHA5.5247 P22:20:10.35 0.01.0M
VILLHA5.5247 S22:20:11.44 0.01.0M
STFNHA15.2 93 P22:20:12.35 0.21.0M
STFNHA15.2 93 S22:20:14.51 -0.11.0M
AMPEHA15.8326 P22:20:12.08 -0.11.0M
AMPEHA15.8326 S22:20:14.89 0.21.0M
MDRAHA16.1148 P22:20:12.18 -0.11.0M
MDRAHA16.1148 S22:20:14.85 0.11.0M
THVAHL16.5350 P22:20:12.26 -0.11.0M
THVAHL16.5350 S22:20:14.91 0.01.0M
THI1HL22.8 5 P22:20:13.09 -0.31.0M
THI1HL22.8 5 S22:20:16.85 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xbds
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-24
  Time         22:20:08.91
  Latitude       38.1835 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3698 deg +/-   0 km
  Depth            4 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       99 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.60 +/- 0.37  6      
  M     0.60      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VILL HA  0.0 247 P    22:20:10.35  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.0 247 S    22:20:11.44  0.0 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.1 93 P    22:20:12.35  0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.1 93 S    22:20:14.51 -0.1 M 1.0 STFN 
  AMPE HA  0.1 326 P    22:20:12.08 -0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 326 S    22:20:14.89  0.2 M 1.0 AMPE 
  MDRA HA  0.1 148 P    22:20:12.18 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.1 148 S    22:20:14.85  0.1 M 1.0 MDRA 
  THVA HL  0.1 350 P    22:20:12.26 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.1 350 S    22:20:14.91  0.0 M 1.0 THVA 
  THI1 HL  0.2  5 P    22:20:13.09 -0.3 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.2  5 S    22:20:16.85  0.0 M 1.0 THI1 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VILL HA  0.0 247 MLv   0.76 0.16  0.336759   
  STFN HA  0.1 93 MLv   0.18 -0.42  0.0499501   
  AMPE HA  0.1 326 MLv   0.27 -0.33  0.0599571   
  MDRA HA  0.1 148 MLv   0.34 -0.26  0.0694311   
  THVA HL  0.1 350 MLv   1.03 0.43  0.33191   
  THI1 HL  0.2  5 MLv   1.03 0.43  0.228013