Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-24 14:40:31 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1452° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.5610° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
17
 Επίκεντρο 23.5 χμ ΒΔ της Αθήνας
28.8 χμ ΝΑ της Θήβας
35.6 χμ Ν της Χαλκίδας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
STFNHA3.8337 P14:40:32.15 -0.31.0M
STFNHA3.8337 S14:40:33.49 -0.21.0M
MDRAHA12.5222 P14:40:33.57 -0.11.0M
MDRAHA12.5222 S14:40:35.86 0.11.0M
VILLHA21.9276 P14:40:35.63 0.31.0M
VILLHA21.9276 S14:40:38.97 0.31.0M
MRTHHA33.3 94 P14:40:37.00 -0.11.0M
MRTHHA33.3 94 S14:40:41.62 -0.21.0M
ERTRHA35.1 34 P14:40:37.40 0.01.0M
ERTRHA35.1 34 S14:40:42.38 0.11.0M
VLYHL38.4148 P14:40:37.84 -0.11.0M
VLYHL38.4148 S14:40:42.73 -0.61.0M
THI2HL39.7309 P14:40:37.95 -0.21.0M
THI2HL39.7309 S14:40:43.30 -0.41.0M
GR271Y58.9 86 P14:40:41.72 0.41.0M
KARYHA77.7 99 P14:40:44.77 0.41.0M
KARYHA77.7 99 S14:40:54.88 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022xaoo
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-24
  Time         14:40:30.87
  Latitude       38.1452 deg +/-   0 km
  Longitude       23.5610 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       74 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.47 +/- 0.27  7      
  M     1.47      7 preferred 

17 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  STFN HA  0.0 337 P    14:40:32.15 -0.3 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.0 337 S    14:40:33.49 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.1 222 P    14:40:33.57 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.1 222 S    14:40:35.86  0.1 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  0.2 276 P    14:40:35.63  0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 276 S    14:40:38.97  0.3 M 1.0 VILL 
  MRTH HA  0.3 94 P    14:40:37.00 -0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.3 94 S    14:40:41.62 -0.2 M 1.0 MRTH 
  ERTR HA  0.3 34 P    14:40:37.40  0.0 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.3 34 S    14:40:42.38  0.1 M 1.0 ERTR 
  VLY  HL  0.3 148 P    14:40:37.84 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.3 148 S    14:40:42.73 -0.6 M 1.0 VLY 
  THI2 HL  0.4 309 P    14:40:37.95 -0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.4 309 S    14:40:43.30 -0.4 M 1.0 THI2 
  GR27 1Y  0.5 86 P    14:40:41.72  0.4 M 1.0 GR27 
  KARY HA  0.7 99 P    14:40:44.77  0.4 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.7 99 S    14:40:54.88  0.2 M 1.0 KARY 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  STFN HA  0.0 337 MLv   1.74 0.28  3.52467   
  MDRA HA  0.1 222 MLv   1.44 -0.02  1.07198   
  VILL HA  0.2 276 MLv   1.12 -0.35  0.298078   
  MRTH HA  0.3 94 MLv   1.23 -0.24  0.198258   
  ERTR HA  0.3 34 MLv   0.94 -0.53  0.0914446   
  VLY  HL  0.3 148 MLv   1.27 -0.19  0.163213   
  THI2 HL  0.4 309 MLv   1.79 0.33  0.504702   
  GR27 1Y  0.5 86 MLv   1.66 0.19  0.122613   
  KARY HA  0.7 99 MLv   1.79 0.33  0.127592