Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-23 00:29:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1777° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3410° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 16.2 χμ Ν της Θήβας
39.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
40.6 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VILLHA2.9239 P00:29:26.98 0.01.0M
VILLHA2.9239 S00:29:28.19 -0.11.0M
THIVHA13.5357 P00:29:28.54 0.31.0M
THIVHA13.5357 S00:29:30.66 0.21.0M
AMPEHA15.1335 P00:29:28.77 0.21.0M
AMPEHA15.1335 S00:29:30.82 -0.21.0M
THVAHL16.9359 P00:29:28.90 0.11.0M
THVAHL16.9359 S00:29:31.51 0.11.0M
MDRAHA17.0140 P00:29:28.88 0.11.0M
MDRAHA17.0140 S00:29:31.41 -0.11.0M
THI1HL23.8 11 P00:29:29.85 -0.11.0M
THI1HL23.8 11 S00:29:33.27 -0.11.0M
THI2HL24.5332 P00:29:29.84 -0.21.0M
THI2HL24.5332 S00:29:33.50 -0.11.0M
DOMVHA32.8286 P00:29:31.29 -0.11.0M
DOMVHA32.8286 S00:29:36.02 0.01.0M
LTKHP37.0242 P00:29:32.45 0.31.0M
LTKHP37.0242 S00:29:37.26 0.01.0M
LOUTHA38.4237 P00:29:32.51 0.21.0M
LOUTHA38.4237 S00:29:37.55 -0.11.0M
LKRHL60.3330 P00:29:35.24 -0.61.0M
LKRHL60.3330 S00:29:43.71 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wxqz
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-23
  Time         00:29:25.28
  Latitude       38.1777 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3410 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.15 s
  Azimuthal gap       129 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.31 +/- 0.29  9      
  M     1.31      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VILL HA  0.0 239 P    00:29:26.98  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.0 239 S    00:29:28.19 -0.1 M 1.0 VILL 
  THIV HA  0.1 357 P    00:29:28.54  0.3 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.1 357 S    00:29:30.66  0.2 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 335 P    00:29:28.77  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 335 S    00:29:30.82 -0.2 M 1.0 AMPE 
  THVA HL  0.2 359 P    00:29:28.90  0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.2 359 S    00:29:31.51  0.1 M 1.0 THVA 
  MDRA HA  0.2 140 P    00:29:28.88  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.2 140 S    00:29:31.41 -0.1 M 1.0 MDRA 
  THI1 HL  0.2 11 P    00:29:29.85 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.2 11 S    00:29:33.27 -0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.2 332 P    00:29:29.84 -0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.2 332 S    00:29:33.50 -0.1 M 1.0 THI2 
  DOMV HA  0.3 286 P    00:29:31.29 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 286 S    00:29:36.02 -0.0 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.3 242 P    00:29:32.45  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.3 242 S    00:29:37.26 -0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.3 237 P    00:29:32.51  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.3 237 S    00:29:37.55 -0.1 M 1.0 LOUT 
  LKR  HL  0.5 330 P    00:29:35.24 -0.6 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 330 S    00:29:43.71 -0.2 M 1.0 LKR 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VILL HA  0.0 239 MLv   1.14 -0.17  0.917147   
  THIV HA  0.1 357 MLv   1.04 -0.27  0.397459   
  AMPE HA  0.1 335 MLv   0.80 -0.51  0.211978   
  THVA HL  0.2 359 MLv   1.58 0.27   1.1524   
  MDRA HA  0.2 140 MLv   0.96 -0.35  0.273097   
  THI1 HL  0.2 11 MLv   1.65 0.34  0.907277   
  THI2 HL  0.2 332 MLv   1.61 0.30  0.787791   
  DOMV HA  0.3 286 MLv   1.18 -0.13  0.180732   
  LTK  HP  0.3 242 MLv   1.02 -0.29  0.376778   
  LOUT HA  0.3 237 MLv   1.61 0.30  0.352816   
  LKR  HL  0.5 330 MLv   2.39 1.08  0.328353