Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-21 15:39:14 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.2
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1672° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.0378° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 27.1 χμ ΒΒΑ της Κορίνθου
30.1 χμ ΝΔ της Θήβας
64.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DOMVHA11.2333 P15:39:16.93 -0.11.0M
DOMVHA11.2333 S15:39:19.09 0.11.0M
LOUTHA20.7196 P15:39:18.52 0.01.0M
LOUTHA20.7196 S15:39:21.72 0.11.0M
LTKHP17.2201 P15:39:17.86 -0.11.0M
LTKHP17.2201 S15:39:20.68 0.01.0M
VILLHA24.0 91 P15:39:19.11 0.01.0M
VILLHA24.0 91 S15:39:22.68 0.01.0M
LKRHL53.7356 P15:39:24.08 0.21.0M
LKRHL53.7356 S15:39:30.99 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wvdy
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-21
  Time         15:39:14.35
  Latitude       38.1672 deg +/-   0 km
  Longitude       23.0378 deg +/-   0 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.08 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.24 +/- 0.41  5      
  M     1.24      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DOMV HA  0.1 333 P    15:39:16.93 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.1 333 S    15:39:19.09  0.1 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.2 201 P    15:39:17.86 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.2 201 S    15:39:20.68 -0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.2 196 P    15:39:18.52  0.0 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.2 196 S    15:39:21.72  0.1 M 1.0 LOUT 
  VILL HA  0.2 91 P    15:39:19.11  0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 91 S    15:39:22.68 -0.0 M 1.0 VILL 
  LKR  HL  0.5 356 P    15:39:24.08  0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 356 S    15:39:30.99 -0.1 M 1.0 LKR 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DOMV HA  0.1 333 MLv   1.35 0.11  0.928607   
  LTK  HP  0.2 201 MLv   0.58 -0.66  0.421031   
  LOUT HA  0.2 196 MLv   1.25 0.01  0.432609   
  VILL HA  0.2 91 MLv   1.05 -0.19  0.224174   
  LKR  HL  0.5 356 MLv   2.08 0.84  0.230169