Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-18 12:15:12 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.3
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1180° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.4723° Α
 Εστιακό Βάθος
2 χμ
 Αρ. αφίξεων
8
 Επίκεντρο 26.3 χμ ΝΝΑ της Θήβας
27.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
40.0 χμ ΝΝΔ της Χαλκίδας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
MDRAHA6.4185 P12:15:12.79 -0.21.0M
MDRAHA6.4185 S12:15:14.24 0.21.0M
STFNHA9.0 44 P12:15:13.28 -0.21.0M
STFNHA9.0 44 S12:15:15.23 0.21.0M
VILLHA14.9290 P12:15:14.45 -0.31.0M
VILLHA14.9290 S12:15:17.20 0.11.0M
LTKHP45.5257 P12:15:20.03 -0.21.0M
LTKHP45.5257 S12:15:27.24 0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wpks
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-18
  Time         12:15:11.57
  Latitude       38.1180 deg +/-   1 km
  Longitude       23.4723 deg +/-   1 km
  Depth            2 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       141 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.33 +/- 0.38  4      
  M     1.33      4 preferred 

8 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  MDRA HA  0.1 185 P    12:15:12.79 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.1 185 S    12:15:14.24  0.2 M 1.0 MDRA 
  STFN HA  0.1 44 P    12:15:13.28 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.1 44 S    12:15:15.23  0.2 M 1.0 STFN 
  VILL HA  0.1 290 P    12:15:14.45 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.1 290 S    12:15:17.20  0.1 M 1.0 VILL 
  LTK  HP  0.4 257 P    12:15:20.03 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 257 S    12:15:27.24  0.4 M 1.0 LTK 

4 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  MDRA HA  0.1 185 MLv   1.28 -0.05  1.05443   
  STFN HA  0.1 44 MLv   1.86 0.53  3.44721   
  VILL HA  0.1 290 MLv   1.39 0.05  0.82047   
  LTK  HP  0.4 257 MLv   0.80 -0.53  0.138368