Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-16 17:35:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
37.6230° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.8938° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
56
 Επίκεντρο 10.1 χμ ΒΑ του Ναυπλίου
35.2 χμ Ν της Κορίνθου
83.9 χμ ΔΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
EPIDHA19.8 93 P17:35:44.46 0.21.0M
EPIDHA19.8 93 S17:35:47.53 0.21.0M
ACORHA29.8356 P17:35:45.80 -0.11.0M
ACORHA29.8356 S17:35:50.01 -0.21.0M
GR301Y30.1248 P17:35:46.20 0.21.0M
GR301Y30.1248 S17:35:50.17 -0.21.0M
KRNDHT35.0140 P17:35:46.83 0.11.0M
KRNDHT35.0140 S17:35:51.43 -0.21.0M
KIASHA42.3343 P17:35:48.25 0.41.0M
KIASHA42.3343 S17:35:53.59 -0.11.0M
LOUTHA41.2 10 P17:35:47.98 0.21.0M
LOUTHA41.2 10 S17:35:53.20 -0.21.0M
LTKHP44.9 8 P17:35:48.31 -0.11.0M
LTKHP44.9 8 S17:35:54.29 -0.31.0M
THALHA50.2336 P17:35:49.28 0.11.0M
THALHA50.2336 S17:35:55.78 -0.21.0M
VLXHP53.4238 P17:35:50.05 0.21.0M
VLXHP53.4238 S17:35:56.83 -0.31.0M
MDRAHA70.0 46 P17:35:52.88 0.41.0M
MDRAHA70.0 46 S17:36:01.44 -0.41.0M
VILLHA70.5 31 P17:35:52.46 -0.11.0M
VILLHA70.5 31 S17:36:01.62 -0.41.0M
GR321Y73.4173 P17:35:52.88 -0.11.0M
GR321Y73.4173 S17:36:02.56 -0.11.0M
KLVHL80.3305 P17:35:53.79 -0.41.0M
KLVHL80.3305 S17:36:04.45 -0.51.0M
VLYHL83.2 72 P17:35:54.60 -0.11.0M
VLYHL83.2 72 S17:36:05.41 -0.21.0M
DSFHP93.3340 P17:35:56.50 0.21.0M
DSFHP93.3340 S17:36:08.12 -0.41.0M
AIOACL96.9311 P17:35:56.15 -0.71.0M
AIOACL96.9311 S17:36:09.36 -0.11.0M
AMTHP104.9265 P17:35:58.42 0.31.0M
AMTHP104.9265 S17:36:11.68 -0.11.0M
ITMHL98.8240 P17:35:57.29 0.11.0M
ITMHL98.8240 S17:36:09.08 -0.91.0M
PANRCL100.7326 P17:35:57.26 -0.11.0M
PANRCL100.7326 S17:36:10.38 -0.11.0M
VLIHL100.7177 P17:35:57.64 0.31.0M
VLIHL100.7177 S17:36:10.41 0.01.0M
LAKAHA105.6310 P17:35:57.82 -0.41.0M
LAKAHA105.6310 S17:36:12.16 0.21.0M
SERGHP114.5320 P17:35:59.63 0.01.0M
SERGHP114.5320 S17:36:14.71 0.31.0M
TRIZCL109.5319 P17:35:59.34 0.61.0M
TRIZCL109.5319 S17:36:13.23 0.31.0M
EFPHP124.4316 P17:36:01.62 0.51.0M
EFPHP124.4316 S17:36:17.71 0.61.0M
ERTRHA117.1 42 P17:35:59.93 -0.11.0M
ERTRHA117.1 42 S17:36:15.28 0.21.0M
ANXHP137.4322 P17:36:03.50 0.21.0M
ANXHP137.4322 S17:36:21.27 0.51.0M
KARYHA143.0 72 P17:36:04.06 0.01.0M
KARYHA143.0 72 S17:36:22.26 0.11.0M
KTHAHL152.7174 P17:36:05.43 -0.11.0M
KTHAHL152.7174 S17:36:24.75 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wmeh
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2022-11-16
  Time         17:35:40.21
  Latitude       37.6230 deg +/-   0 km
  Longitude       22.8938 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       61 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.85 +/- 0.17 22      
  M     1.85      22 preferred 

56 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  EPID HA  0.2 93 P    17:35:44.46  0.2 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.2 93 S    17:35:47.53  0.2 M 1.0 EPID 
  ACOR HA  0.3 356 P    17:35:45.80 -0.1 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.3 356 S    17:35:50.01 -0.2 M 1.0 ACOR 
  GR30 1Y  0.3 248 P    17:35:46.20  0.2 M 1.0 GR30 
  GR30 1Y  0.3 248 S    17:35:50.17 -0.2 M 1.0 GR30 
  KRND HT  0.3 140 P    17:35:46.83  0.1 M 1.0 KRND 
  KRND HT  0.3 140 S    17:35:51.43 -0.2 M 1.0 KRND 
  LOUT HA  0.4 10 P    17:35:47.98  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 10 S    17:35:53.20 -0.2 M 1.0 LOUT 
  KIAS HA  0.4 343 P    17:35:48.25  0.4 M 1.0 KIAS 
  KIAS HA  0.4 343 S    17:35:53.59 -0.1 M 1.0 KIAS 
  LTK  HP  0.4  8 P    17:35:48.31 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4  8 S    17:35:54.29 -0.3 M 1.0 LTK 
  THAL HA  0.5 336 P    17:35:49.28  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.5 336 S    17:35:55.78 -0.2 M 1.0 THAL 
  VLX  HP  0.5 238 P    17:35:50.05  0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  0.5 238 S    17:35:56.83 -0.3 M 1.0 VLX 
  MDRA HA  0.6 46 P    17:35:52.88  0.4 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.6 46 S    17:36:01.44 -0.4 M 1.0 MDRA 
  VILL HA  0.6 31 P    17:35:52.46 -0.1 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.6 31 S    17:36:01.62 -0.4 M 1.0 VILL 
  GR32 1Y  0.7 173 P    17:35:52.88 -0.1 M 1.0 GR32 
  GR32 1Y  0.7 173 S    17:36:02.56 -0.1 M 1.0 GR32 
  KLV  HL  0.7 305 P    17:35:53.79 -0.4 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 305 S    17:36:04.45 -0.5 M 1.0 KLV 
  VLY  HL  0.7 72 P    17:35:54.60 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.7 72 S    17:36:05.41 -0.2 M 1.0 VLY 
  DSF  HP  0.8 340 P    17:35:56.50  0.2 M 1.0 DSF 
  DSF  HP  0.8 340 S    17:36:08.12 -0.4 M 1.0 DSF 
  AIOA CL  0.9 311 P    17:35:56.15 -0.7 M 1.0 AIOA 
  AIOA CL  0.9 311 S    17:36:09.36 -0.1 M 1.0 AIOA 
  ITM  HL  0.9 240 P    17:35:57.29  0.1 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 240 S    17:36:09.08 -0.9 M 1.0 ITM 
  VLI  HL  0.9 177 P    17:35:57.64  0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.9 177 S    17:36:10.41 -0.0 M 1.0 VLI 
  PANR CL  0.9 326 P    17:35:57.26 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.9 326 S    17:36:10.38 -0.1 M 1.0 PANR 
  AMT  HP  0.9 265 P    17:35:58.42  0.3 M 1.0 AMT 
  AMT  HP  0.9 265 S    17:36:11.68 -0.1 M 1.0 AMT 
  LAKA HA  1.0 310 P    17:35:57.82 -0.4 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  1.0 310 S    17:36:12.16  0.2 M 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  1.0 319 P    17:35:59.34  0.6 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  1.0 319 S    17:36:13.23  0.3 M 1.0 TRIZ 
  SERG HP  1.0 320 P    17:35:59.63 -0.0 M 1.0 SERG 
  SERG HP  1.0 320 S    17:36:14.71  0.3 M 1.0 SERG 
  ERTR HA  1.1 42 P    17:35:59.93 -0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  1.1 42 S    17:36:15.28  0.2 M 1.0 ERTR 
  EFP  HP  1.1 316 P    17:36:01.62  0.5 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  1.1 316 S    17:36:17.71  0.6 M 1.0 EFP 
  ANX  HP  1.2 322 P    17:36:03.50  0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.2 322 S    17:36:21.27  0.5 M 1.0 ANX 
  KARY HA  1.3 72 P    17:36:04.06  0.0 M 1.0 KARY 
  KARY HA  1.3 72 S    17:36:22.26  0.1 M 1.0 KARY 
  KTHA HL  1.4 174 P    17:36:05.43 -0.1 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  1.4 174 S    17:36:24.75  0.1 M 1.0 KTHA 

28 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  EPID HA  0.2 93 MLv   1.89 0.04  1.97713   
  ACOR HA  0.3 356 MLv   1.74 -0.11  0.784356   
  GR30 1Y  0.3 248 MLv   1.77 -0.08  0.83145   
  KRND HT  0.3 140 MLv   1.66 -0.19  0.487247   
  LOUT HA  0.4 10 MLv   1.95 0.09  0.654992   
  KIAS HA  0.4 343 MLv   2.71 0.86  3.57433   
  LTK  HP  0.4  8 MLv   1.51 -0.34  0.735308   
  THAL HA  0.5 336 MLv   2.12 0.27  1.03247   
  VLX  HP  0.5 238 MLv   1.37 -0.48  0.0865642   
  MDRA HA  0.6 46 MLv   1.56 -0.30  0.0807126   
  VILL HA  0.6 31 MLv   1.81 -0.04  0.145135   
  GR32 1Y  0.7 173 MLv   1.95 0.10  0.192372   
  KLV  HL  0.7 305 MLv   1.93 0.08  0.128114   
  VLY  HL  0.7 72 MLv   2.05 0.20  0.216864   
  DSF  HP  0.8 340 MLv   1.97 0.12  0.159375   
  AIOA CL  0.9 311 MLv   1.84 -0.01  0.0291794   
  ITM  HL  0.9 240 MLv   1.66 -0.19  0.0739136   
  VLI  HL  0.9 177 MLv   2.09 0.24  0.251816   
  PANR CL  0.9 326 MLv   3.17 1.32  0.0458154   
  AMT  HP  0.9 265 MLv   2.00 0.15  0.149471   
  LAKA HA  1.0 310 MLv   1.23 -0.62  0.0251958   
  TRIZ CL  1.0 319 MLv   1.68 -0.17  0.0688085   
  SERG HP  1.0 320 MLv   1.94 0.09  0.117257   
  ERTR HA  1.1 42 MLv   1.64 -0.22  0.0563965   
  EFP  HP  1.1 316 MLv   1.46 -0.39  0.0344677   
  ANX  HP  1.2 322 MLv   1.88 0.03  0.0781389   
  KARY HA  1.3 72 MLv   2.06 0.20  0.110136   
  KTHA HL  1.4 174 MLv   2.32 0.47  0.181733