Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-15 22:52:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
37.8349° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.6507° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 18.0 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
61.5 χμ ΝΝΑ της Θήβας
64.1 χμ Α της Κορίνθου
 Τύπος Λύσης
Αυτόματη
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VLYHL12.7 81 P22:52:42.39 -1.21.0A
ATHHL16.5 21 P22:52:44.38 0.21.0A
NOACHL16.5 21 P22:52:44.61 0.41.0A
ATHUHA18.8 39 P22:52:43.08 -1.41.0A
MDRAHA29.9327 P22:52:45.43 -0.81.0A
PTLHL30.1 38 P22:52:45.93 -0.41.0A
MRTHHA40.9 38 P22:52:47.99 0.01.0A
VILLHA47.1321 P22:52:48.04 -0.91.0A
EPIDHA52.8243 P22:52:48.74 -1.11.0A
AMPEHA61.7327 P22:52:52.92 1.71.0A
LTKHP63.5289 P22:52:50.76 -0.81.0A
GR271Y64.0 53 P22:52:51.74 0.11.0A
ERTRHA64.7 11 P22:52:51.44 -0.21.0A
KRNDHT66.8221 P22:52:51.41 -0.61.0A
ACORHA68.9275 P22:52:51.54 -0.81.0A
KARYHA72.4 72 P22:52:52.79 -0.11.0A
MRKAHA96.9357 P22:52:57.23 0.51.0A
SERIHA105.1135 P22:52:57.85 -0.21.0A
LKRHL107.0328 P22:52:59.00 0.71.0A
GR321Y112.9211 P22:52:59.91 0.71.0A
THNOHC122.2 99 P22:53:02.36 1.81.0A
KLVHL133.6280 P22:53:02.43 0.31.0A
PANRCL136.4296 P22:53:03.87 1.41.0A
VLIHL138.9207 P22:53:03.45 0.71.0A


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wktg
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2022-11-15
  Time         22:52:39.87 +/-  0.2 s
  Latitude       37.8349 deg +/-   2 km
  Longitude       23.6507 deg +/-   2 km
  Depth           10 km
  Agency         HA
  Mode          automatic
  Status         NOT SET
  Residual RMS       0.88 s
  Azimuthal gap       72 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.38 +/- 0.16 14      
  M     1.38      14 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VLY  HL  0.1 81 P    22:52:42.39 -1.2 A 1.0 VLY 
  ATH  HL  0.1 21 P    22:52:44.38  0.2 A 1.0 ATH 
  NOAC HL  0.1 21 P    22:52:44.61  0.4 A 1.0 NOAC 
  ATHU HA  0.2 39 P    22:52:43.08 -1.4 A 1.0 ATHU 
  MDRA HA  0.3 327 P    22:52:45.43 -0.8 A 1.0 MDRA 
  PTL  HL  0.3 38 P    22:52:45.93 -0.4 A 1.0 PTL 
  MRTH HA  0.4 38 P    22:52:47.99  0.0 A 1.0 MRTH 
  VILL HA  0.4 321 P    22:52:48.04 -0.9 A 1.0 VILL 
  EPID HA  0.5 243 P    22:52:48.74 -1.1 A 1.0 EPID 
  AMPE HA  0.6 327 P    22:52:52.92  1.7 A 1.0 AMPE 
  LTK  HP  0.6 289 P    22:52:50.76 -0.8 A 1.0 LTK 
  GR27 1Y  0.6 53 P    22:52:51.74  0.1 A 1.0 GR27 
  ERTR HA  0.6 11 P    22:52:51.44 -0.2 A 1.0 ERTR 
  KRND HT  0.6 221 P    22:52:51.41 -0.6 A 1.0 KRND 
  ACOR HA  0.6 275 P    22:52:51.54 -0.8 A 1.0 ACOR 
  KARY HA  0.7 72 P    22:52:52.79 -0.1 A 1.0 KARY 
  MRKA HA  0.9 357 P    22:52:57.23  0.5 A 1.0 MRKA 
  SERI HA  0.9 135 P    22:52:57.85 -0.2 A 1.0 SERI 
  LKR  HL  1.0 328 P    22:52:59.00  0.7 A 1.0 LKR 
  GR32 1Y  1.0 211 P    22:52:59.91  0.7 A 1.0 GR32 
  THNO HC  1.1 99 P    22:53:02.36  1.8 A 1.0 THNO 
  KLV  HL  1.2 280 P    22:53:02.43  0.3 A 1.0 KLV 
  PANR CL  1.2 296 P    22:53:03.87  1.4 A 1.0 PANR 
  VLI  HL  1.2 207 P    22:53:03.45  0.7 A 1.0 VLI 

18 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VLY  HL  0.1 81 MLv   1.27 -0.11  0.70881   
  ATH  HL  0.1 21 MLv   1.28 -0.10  0.589499   
  NOAC HL  0.1 21 MLv   1.33 -0.05  0.656863   
  ATHU HA  0.2 39 MLv   1.16 -0.22  0.240973   
  MDRA HA  0.3 327 MLv   0.80 -0.58  0.0898628   
  PTL  HL  0.3 38 MLv   0.95 -0.43  0.12468   
  MRTH HA  0.4 38 MLv   1.54 0.16  0.261873   
  VILL HA  0.4 321 MLv   1.25 -0.13  0.0944595   
  EPID HA  0.5 243 MLv   1.50 0.12  0.120959   
  AMPE HA  0.6 327 MLv   1.34 -0.04  0.0544608   
  LTK  HP  0.6 289 MLv   1.04 -0.34  0.10124   
  GR27 1Y  0.6 53 MLv   1.65 0.27  0.106517   
  ERTR HA  0.6 11 MLv   1.44 0.06  0.0654725   
  KRND HT  0.6 221 MLv   1.49 0.10  0.0709511   
  ACOR HA  0.6 275 MLv   1.44 0.06  0.0623146   
  KARY HA  0.7 72 MLv   1.72 0.34  0.114855   
  MRKA HA  0.9 357 MLv   1.59 0.21  0.0636908   
  SERI HA  0.9 135 MLv   1.65 0.27  0.0665191