Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-15 12:50:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3063° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3788° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 5.4 χμ ΑΝΑ της Θήβας
26.0 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
47.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA4.2258 P12:50:06.82 0.11.0M
THIVHA4.2258 S12:50:08.56 0.01.0M
AMPEHA9.6267 P12:50:07.47 0.31.0M
AMPEHA9.6267 S12:50:09.58 0.21.0M
THI2HL16.4297 P12:50:08.10 0.01.0M
THI2HL16.4297 S12:50:10.73 -0.11.0M
VILLHA16.8200 P12:50:08.16 0.01.0M
VILLHA16.8200 S12:50:10.89 -0.21.0M
ERTRHA37.3 73 P12:50:11.37 0.11.0M
ERTRHA37.3 73 S12:50:16.40 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wjzj
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-15
  Time         12:50:04.37
  Latitude       38.3063 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3788 deg +/-   0 km
  Depth           12 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       136 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.79 +/- 0.27  5      
  M     0.79      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 258 P    12:50:06.82  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 258 S    12:50:08.56  0.0 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 267 P    12:50:07.47  0.3 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 267 S    12:50:09.58  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.1 297 P    12:50:08.10  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 297 S    12:50:10.73 -0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 200 P    12:50:08.16 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 200 S    12:50:10.89 -0.2 M 1.0 VILL 
  ERTR HA  0.3 73 P    12:50:11.37  0.1 M 1.0 ERTR 
  ERTR HA  0.3 73 S    12:50:16.40 -0.1 M 1.0 ERTR 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 258 MLv   1.09 0.31  0.777173   
  AMPE HA  0.1 267 MLv   0.49 -0.30  0.140687   
  THI2 HL  0.1 297 MLv   1.01 0.22  0.316164   
  VILL HA  0.2 200 MLv   0.51 -0.28  0.0975286   
  ERTR HA  0.3 73 MLv   0.84 0.05  0.064715