Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-11 13:04:37 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.0832° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.9425° Α
 Εστιακό Βάθος
8 χμ
 Αρ. αφίξεων
10
 Επίκεντρο 16.2 χμ Β της Κορίνθου
39.6 χμ Ν της Λειβαδιάς
70.1 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LOUTHA11.0165 P13:04:39.05 -0.11.0M
LOUTHA11.0165 S13:04:41.23 0.11.0M
LTKHP7.1162 P13:04:38.58 -0.11.0M
LTKHP7.1162 S13:04:40.18 0.01.0M
LTRSHA12.4166 P13:04:39.21 -0.11.0M
LTRSHA12.4166 S13:04:41.45 0.01.0M
DOMVHA19.6 10 P13:04:40.44 -0.11.0M
DOMVHA19.6 10 S13:04:43.54 0.11.0M
THI2HL39.8 36 P13:04:44.10 0.31.0M
THI2HL39.8 36 S13:04:49.27 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wcrv
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-11
  Time         13:04:36.57
  Latitude       38.0832 deg +/-   1 km
  Longitude       22.9425 deg +/-   1 km
  Depth            8 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       204 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.87 +/- 0.77  5      
  M     0.87      5 preferred 

10 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LTK  HP  0.1 162 P    13:04:38.58 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.1 162 S    13:04:40.18  0.0 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.1 165 P    13:04:39.05 -0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.1 165 S    13:04:41.23  0.1 M 1.0 LOUT 
  LTRS HA  0.1 166 P    13:04:39.21 -0.1 M 1.0 LTRS 
  LTRS HA  0.1 166 S    13:04:41.45  0.0 M 1.0 LTRS 
  DOMV HA  0.2 10 P    13:04:40.44 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.2 10 S    13:04:43.54  0.1 M 1.0 DOMV 
  THI2 HL  0.4 36 P    13:04:44.10  0.3 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.4 36 S    13:04:49.27 -0.1 M 1.0 THI2 

5 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LTK  HP  0.1 162 MLv  -0.05 -0.93  0.17487   
  LOUT HA  0.1 165 MLv   0.66 -0.21  0.193114   
  LTRS HA  0.1 166 MLv   2.13 1.26  5.30469   
  DOMV HA  0.2 10 MLv   0.35 -0.52  0.0576317   
  THI2 HL  0.4 36 MLv   1.49 0.61  0.246598