Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-11-11 10:13:29 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.1
 Γεωγρ. Πλάτος
38.1748° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3438° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
14
 Επίκεντρο 16.6 χμ Ν της Θήβας
39.1 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
40.2 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
VILLHA3.0247 P10:13:30.39 0.01.0M
VILLHA3.0247 S10:13:31.58 -0.11.0M
AMPEHA15.5335 P10:13:32.19 0.11.0M
AMPEHA15.5335 S10:13:35.07 0.51.0M
MDRAHA16.6140 P10:13:32.19 -0.11.0M
MDRAHA16.6140 S10:13:34.83 -0.11.0M
STFNHA17.5 89 P10:13:32.47 0.01.0M
STFNHA17.5 89 S10:13:35.30 0.11.0M
THI2HL24.9332 P10:13:33.30 -0.31.0M
THI2HL24.9332 S10:13:37.23 0.01.0M
LTKHP37.0243 P10:13:35.96 0.31.0M
LTKHP37.0243 S10:13:40.83 0.01.0M
LKRHL60.7330 P10:13:38.68 -0.81.0M
LKRHL60.7330 S10:13:47.34 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022wcme
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2022-11-11
  Time         10:13:28.78
  Latitude       38.1748 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3438 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       114 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.12 +/- 0.40  7      
  M     1.12      7 preferred 

14 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  VILL HA  0.0 247 P    10:13:30.39 -0.0 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.0 247 S    10:13:31.58 -0.1 M 1.0 VILL 
  AMPE HA  0.1 335 P    10:13:32.19  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 335 S    10:13:35.07  0.5 M 1.0 AMPE 
  MDRA HA  0.1 140 P    10:13:32.19 -0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.1 140 S    10:13:34.83 -0.1 M 1.0 MDRA 
  STFN HA  0.2 89 P    10:13:32.47  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 89 S    10:13:35.30  0.1 M 1.0 STFN 
  THI2 HL  0.2 332 P    10:13:33.30 -0.3 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.2 332 S    10:13:37.23 -0.0 M 1.0 THI2 
  LTK  HP  0.3 243 P    10:13:35.96  0.3 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.3 243 S    10:13:40.83  0.0 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.5 330 P    10:13:38.68 -0.8 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 330 S    10:13:47.34 -0.2 M 1.0 LKR 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  VILL HA  0.0 247 MLv   1.47 0.35  1.96515   
  AMPE HA  0.1 335 MLv   0.81 -0.32  0.208165   
  MDRA HA  0.1 140 MLv   1.05 -0.08  0.339508   
  STFN HA  0.2 89 MLv   0.73 -0.40  0.154528   
  THI2 HL  0.2 332 MLv   1.53 0.41  0.646162   
  LTK  HP  0.3 243 MLv   0.52 -0.60  0.119011   
  LKR  HL  0.5 330 MLv   1.99 0.87  0.131373