Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2022-04-04 04:39:42 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.2775° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9653° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
56
 Επίκεντρο 64.5 χμ ΝΝΑ της Μεθώνης
85.7 χμ Ν της Καλαμάτας
246.0 χμ ΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  Μηχ.Γέν.
  

  Μηχανισμός Γένεσης (αυτόματη λύση)

Μηχ.Γεν. Παράταξη (°) Κλίση (°) Γων.Ολίσθ. (°) Σεισμ.Ροπή (dyn*cm)
3375127 1.78E+22

Γεωγρ.Πλάτος (°Β) Γεωγρ.Μήκος (°Α) Βάθος (χμ) Μέγεθος Mw
36.314422.030910.04.1

Υπολογισμός εστιακών παραμέτρων

Κλικ εδώ για λεπτομέρειες αυτόματου μηχανισμού γένεσης


  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
PYLHP71.6344 P04:39:55.12 0.71.0M
PYLHP71.6344 S04:40:04.45 0.61.0M
KTRSHC73.7 12 P04:39:54.83 0.01.0M
KTRSHC73.7 12 S04:40:04.28 -0.11.0M
ITMHL100.3358 P04:39:59.00 0.01.0M
ITMHL100.3358 S04:40:12.47 0.61.0M
NPS1HI101.6 75 P04:39:58.91 -0.31.0M
NPS1HI101.6 75 S04:40:12.39 0.11.0M
VALYHP98.6 1 P04:39:58.88 0.21.0M
VALYHP98.6 1 S04:40:11.45 0.11.0M
VLIHL100.5 61 P04:39:58.79 -0.31.0M
VLIHL100.5 61 S04:40:11.23 -0.81.0M
MNVAHL106.1 65 P04:39:59.78 -0.21.0M
MNVAHL106.1 65 S04:40:13.86 0.31.0M
VLXHP127.0 17 P04:40:03.07 -0.21.0M
VLXHP127.0 17 S04:40:19.65 0.31.0M
ANKYHL128.4111 P04:40:04.06 0.61.0M
ANKYHL128.4111 S04:40:20.21 0.61.0M
KRNDHT162.0 41 P04:40:09.07 0.61.0M
KRNDHT162.0 41 S04:40:28.63 0.11.0M
EPIDHA180.6 35 P04:40:10.80 -0.11.0M
EPIDHA180.6 35 S04:40:32.58 -0.31.0M
RODPHC180.0116 P04:40:10.58 -0.31.0M
RODPHC180.0116 S04:40:33.12 0.41.0M
DROHP187.6353 P04:40:11.55 -0.21.0M
DROHP187.6353 S04:40:34.66 0.31.0M
GURHP187.5 10 P04:40:12.23 0.31.0M
GURHP187.5 10 S04:40:34.13 -0.41.0M
LTHKHP188.1328 P04:40:11.03 -0.81.0M
IMMVHL203.1116 P04:40:13.20 -0.61.0M
IMMVHL203.1116 S04:40:37.98 0.11.0M
KLVHL197.1 5 P04:40:13.09 0.01.0M
KLVHL197.1 5 S04:40:36.72 0.11.0M
RLSHL202.7347 P04:40:13.58 -0.11.0M
RLSHL202.7347 S04:40:38.03 0.41.0M
THALHA205.1 18 P04:40:13.81 -0.21.0M
THALHA205.1 18 S04:40:38.31 0.11.0M
LOUTHA210.2 25 P04:40:14.35 -0.31.0M
LOUTHA210.2 25 S04:40:39.53 0.11.0M
AXSHP219.6346 P04:40:16.02 0.21.0M
AXSHP219.6346 S04:40:41.27 -0.21.0M
RTZLHT226.2332 P04:40:16.40 -0.31.0M
RTZLHT226.2332 S04:40:43.03 0.01.0M
TEMECL217.7 4 P04:40:15.52 -0.11.0M
TEMECL217.7 4 S04:40:40.94 -0.11.0M
AGRPCL236.5355 P04:40:18.43 0.41.0M
AGRPCL236.5355 S04:40:45.24 -0.11.0M
EFPHP239.1359 P04:40:18.81 0.51.0M
PYRGCL237.2 1 P04:40:17.89 -0.31.0M
PYRGCL237.2 1 S04:40:45.45 -0.11.0M
VVKHP238.9357 P04:40:18.79 0.41.0M
VVKHP238.9357 S04:40:45.61 -0.41.0M
GVDHL249.9130 P04:40:19.81 0.01.0M
GVDHL249.9130 S04:40:48.16 -0.31.0M
PLEVHP242.5348 P04:40:19.18 0.41.0M
PLEVHP242.5348 S04:40:46.40 -0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2022goha
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2022-04-04
  Time         04:39:42.13
  Latitude       36.2775 deg +/-   1 km
  Longitude       21.9653 deg +/-   1 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         A. Karakonstantis
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.36 s
  Azimuthal gap       198 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.03 +/- 0.16 25      
  M     4.03      25 preferred 

56 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PYL  HP  0.6 344 P    04:39:55.12  0.7 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  0.6 344 S    04:40:04.45  0.6 M 1.0 PYL 
  KTRS HC  0.7 12 P    04:39:54.83  0.0 M 1.0 KTRS 
  KTRS HC  0.7 12 S    04:40:04.28 -0.1 M 1.0 KTRS 
  VALY HP  0.9  1 P    04:39:58.88  0.2 M 1.0 VALY 
  VALY HP  0.9  1 S    04:40:11.45  0.1 M 1.0 VALY 
  ITM  HL  0.9 358 P    04:39:59.00 -0.0 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  0.9 358 S    04:40:12.47  0.6 M 1.0 ITM 
  VLI  HL  0.9 61 P    04:39:58.79 -0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.9 61 S    04:40:11.23 -0.8 M 1.0 VLI 
  NPS1 HI  0.9 75 P    04:39:58.91 -0.3 M 1.0 NPS1 
  NPS1 HI  0.9 75 S    04:40:12.39  0.1 M 1.0 NPS1 
  MNVA HL  1.0 65 P    04:39:59.78 -0.2 M 1.0 MNVA 
  MNVA HL  1.0 65 S    04:40:13.86  0.3 M 1.0 MNVA 
  VLX  HP  1.1 17 P    04:40:03.07 -0.2 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.1 17 S    04:40:19.65  0.3 M 1.0 VLX 
  ANKY HL  1.2 111 P    04:40:04.06  0.6 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.2 111 S    04:40:20.21  0.6 M 1.0 ANKY 
  KRND HT  1.5 41 P    04:40:09.07  0.6 M 1.0 KRND 
  KRND HT  1.5 41 S    04:40:28.63  0.1 M 1.0 KRND 
  RODP HC  1.6 116 P    04:40:10.58 -0.3 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.6 116 S    04:40:33.12  0.4 M 1.0 RODP 
  EPID HA  1.6 35 P    04:40:10.80 -0.1 M 1.0 EPID 
  EPID HA  1.6 35 S    04:40:32.58 -0.3 M 1.0 EPID 
  GUR  HP  1.7 10 P    04:40:12.23  0.3 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.7 10 S    04:40:34.13 -0.4 M 1.0 GUR 
  DRO  HP  1.7 353 P    04:40:11.55 -0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  1.7 353 S    04:40:34.66  0.3 M 1.0 DRO 
  LTHK HP  1.7 328 P    04:40:11.03 -0.8 M 1.0 LTHK 
  KLV  HL  1.8  5 P    04:40:13.09  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  1.8  5 S    04:40:36.72  0.1 M 1.0 KLV 
  RLS  HL  1.8 347 P    04:40:13.58 -0.1 M 1.0 RLS 
  RLS  HL  1.8 347 S    04:40:38.03  0.4 M 1.0 RLS 
  IMMV HL  1.8 116 P    04:40:13.20 -0.6 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.8 116 S    04:40:37.98  0.1 M 1.0 IMMV 
  THAL HA  1.8 18 P    04:40:13.81 -0.2 M 1.0 THAL 
  THAL HA  1.8 18 S    04:40:38.31  0.1 M 1.0 THAL 
  LOUT HA  1.9 25 P    04:40:14.35 -0.3 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  1.9 25 S    04:40:39.53  0.1 M 1.0 LOUT 
  TEME CL  2.0  4 P    04:40:15.52 -0.1 M 1.0 TEME 
  TEME CL  2.0  4 S    04:40:40.94 -0.1 M 1.0 TEME 
  AXS  HP  2.0 346 P    04:40:16.02  0.2 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  2.0 346 S    04:40:41.27 -0.2 M 1.0 AXS 
  RTZL HT  2.0 332 P    04:40:16.40 -0.3 M 1.0 RTZL 
  RTZL HT  2.0 332 S    04:40:43.03  0.0 M 1.0 RTZL 
  AGRP CL  2.1 355 P    04:40:18.43  0.4 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  2.1 355 S    04:40:45.24 -0.1 M 1.0 AGRP 
  PYRG CL  2.1  1 P    04:40:17.89 -0.3 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  2.1  1 S    04:40:45.45 -0.1 M 1.0 PYRG 
  VVK  HP  2.1 357 P    04:40:18.79  0.4 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  2.1 357 S    04:40:45.61 -0.4 M 1.0 VVK 
  EFP  HP  2.1 359 P    04:40:18.81  0.5 M 1.0 EFP 
  PLEV HP  2.2 348 P    04:40:19.18  0.4 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  2.2 348 S    04:40:46.40 -0.2 M 1.0 PLEV 
  GVD  HL  2.2 130 P    04:40:19.81  0.0 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  2.2 130 S    04:40:48.16 -0.3 M 1.0 GVD 

29 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PYL  HP  0.6 344 MLv   5.75 1.72  37.9332   
  KTRS HC  0.7 12 MLv   4.09 0.06  26.5236   
  VALY HP  0.9  1 MLv   4.07 0.04   18.727   
  ITM  HL  0.9 358 MLv   4.26 0.24  29.0868   
  VLI  HL  0.9 61 MLv   4.00 -0.03   20.163   
  NPS1 HI  0.9 75 MLv   4.05 0.02  17.5072   
  MNVA HL  1.0 65 MLv   3.86 -0.17  10.7488   
  VLX  HP  1.1 17 MLv   3.81 -0.22  7.53436   
  ANKY HL  1.2 111 MLv   3.89 -0.14  8.77638   
  KRND HT  1.5 41 MLv   4.13 0.10  10.4711   
  RODP HC  1.6 116 MLv   4.02 -0.01  6.55253   
  EPID HA  1.6 35 MLv   4.17 0.14  9.21875   
  GUR  HP  1.7 10 MLv   4.15 0.12  8.17964   
  DRO  HP  1.7 353 MLv   4.02 -0.01  12.6822   
  LTHK HP  1.7 328 MLv   3.90 -0.13  4.58082   
  KLV  HL  1.8  5 MLv   4.34 0.31  8.64396   
  RLS  HL  1.8 347 MLv   4.13 0.10  6.51694   
  IMMV HL  1.8 116 MLv   4.03 0.00  5.16289   
  THAL HA  1.8 18 MLv   4.29 0.26  16.2361   
  LOUT HA  1.9 25 MLv   4.00 -0.03  4.42495   
  TEME CL  2.0  4 MLv   4.11 0.08  1.74958   
  AXS  HP  2.0 346 MLv   3.56 -0.46  1.46725   
  RTZL HT  2.0 332 MLv   3.76 -0.27  2.13462   
  AGRP CL  2.1 355 MLv   4.03 -0.00  3.50752   
  PYRG CL  2.1  1 MLv   3.23 -0.79  0.353168   
  VVK  HP  2.1 357 MLv   3.22 -0.80  2.51646   
  EFP  HP  2.1 359 MLv   3.66 -0.36  1.47446   
  PLEV HP  2.2 348 MLv   3.94 -0.08  2.71178   
  GVD  HL  2.2 130 MLv   3.99 -0.04  2.09674