Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 23:16:52 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.7
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1362° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2160° Α
 Εστιακό Βάθος
3 χμ
 Αρ. αφίξεων
28
 Επίκεντρο 22.4 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.2 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.2 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL23.0325 P23:16:57.62 0.41.0M
IACMHL23.0325 S23:17:00.75 0.01.0M
PFKSHC25.6114 P23:16:57.73 -0.11.0M
PFKSHC25.6114 S23:17:01.69 0.01.0M
IDIMN34.1300 P23:16:59.46 0.21.0M
IDIMN34.1300 S23:17:03.91 -0.41.0M
IMODHC42.0245 P23:17:00.73 0.11.0M
IMODHC42.0245 S23:17:06.48 -0.11.0M
SIVAHL39.1250 P23:17:00.17 0.11.0M
SIVAHL39.1250 S23:17:05.59 -0.11.0M
IPPLHC72.3289 P23:17:05.08 -0.51.0M
IPPLHC72.3289 S23:17:14.99 -0.41.0M
STIAHC79.9 85 P23:17:07.16 0.41.0M
STIAHC79.9 85 S23:17:17.27 -0.31.0M
ZKRHL91.1 91 P23:17:08.61 -0.11.0M
ZKRHL91.1 91 S23:17:20.81 0.01.0M
GVDHL108.0252 P23:17:11.58 0.21.0M
GVDHL108.0252 S23:17:25.56 0.01.0M
GVDSHC110.5253 P23:17:11.82 0.11.0M
GVDSHC110.5253 S23:17:26.41 0.11.0M
IMMVHL117.7288 P23:17:12.70 -0.21.0M
IMMVHL117.7288 S23:17:28.17 -0.11.0M
KNDRHC145.0274 P23:17:16.37 -0.81.0M
KNDRHC145.0274 S23:17:36.37 0.71.0M
RODPHC140.4290 P23:17:17.00 0.61.0M
RODPHC140.4290 S23:17:34.66 0.21.0M
SNT5HA141.9 7 P23:17:16.15 -0.41.0M
SNT5HA141.9 7 S23:17:35.00 0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tbbx
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         23:16:52.67
  Latitude       35.1362 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2160 deg +/-   0 km
  Depth            3 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       131 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.66 +/- 0.13 12      
  M     2.66      12 preferred 

28 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IACM HL  0.2 325 P    23:16:57.62  0.4 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 325 S    23:17:00.75  0.0 M 1.0 IACM 
  PFKS HC  0.2 114 P    23:16:57.73 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    23:17:01.69  0.0 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 300 P    23:16:59.46  0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    23:17:03.91 -0.4 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 250 P    23:17:00.17  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 250 S    23:17:05.59 -0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    23:17:00.73  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    23:17:06.48 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    23:17:05.08 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    23:17:14.99 -0.4 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    23:17:07.16  0.4 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    23:17:17.27 -0.3 M 1.0 STIA 
  ZKR  HL  0.8 91 P    23:17:08.61 -0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    23:17:20.81 -0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    23:17:11.58  0.2 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    23:17:25.56  0.0 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    23:17:11.82  0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    23:17:26.41  0.1 M 1.0 GVDS 
  IMMV HL  1.1 288 P    23:17:12.70 -0.2 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    23:17:28.17 -0.1 M 1.0 IMMV 
  RODP HC  1.3 290 P    23:17:17.00  0.6 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 290 S    23:17:34.66  0.2 M 1.0 RODP 
  SNT5 HA  1.3  7 P    23:17:16.15 -0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  7 S    23:17:35.00  0.3 M 1.0 SNT5 
  KNDR HC  1.3 274 P    23:17:16.37 -0.8 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.3 274 S    23:17:36.37  0.7 M 1.0 KNDR 

14 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IACM HL  0.2 325 MLv   2.48 -0.18  14.1498   
  PFKS HC  0.2 114 MLv   2.99 0.33  17.7039   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.48 -0.18  3.36423   
  SIVA HL  0.4 250 MLv   2.83 0.17  5.69114   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   2.62 -0.04  2.95331   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   2.88 0.22  1.64782   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.71 0.05  1.02959   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.54 -0.12  0.604246   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.64 -0.02  0.485881   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   2.26 -0.40   0.2577   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.85 0.19  0.909611   
  RODP HC  1.3 290 MLv   2.67 0.01  0.460923   
  SNT5 HA  1.3  7 MLv   2.73 0.07  0.306595   
  KNDR HC  1.3 274 MLv   2.53 -0.13  0.317971