Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 23:13:35 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
37.3402° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3192° Α
 Εστιακό Βάθος
15 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 45.3 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου
51.5 χμ ΑΝΑ του Ναυπλίου
80.3 χμ ΝΝΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
YDRAHL13.0 86 P23:13:39.13 -0.11.0M
YDRAHL13.0 86 S23:13:41.97 0.11.0M
EPIDHA35.2330 P23:13:42.12 -0.31.0M
EPIDHA35.2330 S23:13:47.56 0.11.0M
VLYHL70.7 36 P23:13:47.50 -0.51.0M
VLYHL70.7 36 S23:13:57.45 0.21.0M
LTKHP82.0338 P23:13:49.62 -0.11.0M
LTKHP82.0338 S23:14:00.68 0.41.0M
VLIHL76.7206 P23:13:48.52 -0.31.0M
VLIHL76.7206 S23:13:59.07 0.21.0M
DIONHL98.2 33 P23:13:52.41 0.21.0M
DIONHL98.2 33 S23:14:05.29 0.61.0M
GURHP108.6307 P23:13:53.44 -0.51.0M
GURHP108.6307 S23:14:08.01 0.31.0M
ITMHL124.7262 P23:13:56.56 0.21.0M
ITMHL124.7262 S23:14:12.08 0.11.0M
PYLHP148.3251 P23:14:00.36 0.41.0M
PYLHP148.3251 S23:14:18.33 0.01.0M
ANXHP185.6319 P23:14:04.66 -0.21.0M
ANXHP185.6319 S23:14:26.30 -0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tbbu
  Description
   region name: Southern Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         23:13:35.71
  Latitude       37.3402 deg +/-   1 km
  Longitude       23.3192 deg +/-   1 km
  Depth           15 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       120 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.72 +/- 0.13  8      
  M     1.72      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  YDRA HL  0.1 86 P    23:13:39.13 -0.1 M 1.0 YDRA 
  YDRA HL  0.1 86 S    23:13:41.97  0.1 M 1.0 YDRA 
  EPID HA  0.3 330 P    23:13:42.12 -0.3 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.3 330 S    23:13:47.56  0.1 M 1.0 EPID 
  VLY  HL  0.6 36 P    23:13:47.50 -0.5 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 36 S    23:13:57.45  0.2 M 1.0 VLY 
  VLI  HL  0.7 206 P    23:13:48.52 -0.3 M 1.0 VLI 
  VLI  HL  0.7 206 S    23:13:59.07  0.2 M 1.0 VLI 
  LTK  HP  0.7 338 P    23:13:49.62 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 338 S    23:14:00.68  0.4 M 1.0 LTK 
  DION HL  0.9 33 P    23:13:52.41  0.2 M 1.0 DION 
  DION HL  0.9 33 S    23:14:05.29  0.6 M 1.0 DION 
  GUR  HP  1.0 307 P    23:13:53.44 -0.5 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  1.0 307 S    23:14:08.01  0.3 M 1.0 GUR 
  ITM  HL  1.1 262 P    23:13:56.56  0.2 M 1.0 ITM 
  ITM  HL  1.1 262 S    23:14:12.08  0.1 M 1.0 ITM 
  PYL  HP  1.3 251 P    23:14:00.36  0.4 M 1.0 PYL 
  PYL  HP  1.3 251 S    23:14:18.33 -0.0 M 1.0 PYL 
  ANX  HP  1.7 319 P    23:14:04.66 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.7 319 S    23:14:26.30 -0.8 M 1.0 ANX 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  YDRA HL  0.1 86 MLv   1.78 0.05  2.25307   
  EPID HA  0.3 330 MLv   1.44 -0.28  0.290838   
  VLY  HL  0.6 36 MLv   1.91 0.19  0.181246   
  VLI  HL  0.7 206 MLv   1.77 0.04  0.155943   
  LTK  HP  0.7 338 MLv   1.13 -0.59  0.101193   
  DION HL  0.9 33 MLv   1.63 -0.09  0.196479   
  GUR  HP  1.0 307 MLv   1.72 -0.00  0.0749618   
  ITM  HL  1.1 262 MLv   1.67 -0.05  0.056434   
  PYL  HP  1.3 251 MLv   3.34 1.62  0.0611417   
  ANX  HP  1.7 319 MLv   1.83 0.11  0.0403024