Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 22:42:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1733° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2937° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 22.4 χμ ΝΑ του Ηρακλείου
77.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.1 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC17.8325 P22:42:24.08 0.01.0M
KNSSHC17.8325 S22:42:26.95 0.11.0M
NPSHL30.4 71 P22:42:26.28 0.11.0M
NPSHL30.4 71 S22:42:30.63 0.01.0M
IDIMN38.8289 P22:42:28.25 0.61.0M
IDIMN38.8289 S22:42:33.02 -0.21.0M
SIVAHL47.1249 P22:42:28.85 -0.11.0M
SIVAHL47.1249 S22:42:35.50 0.11.0M
IMODHC50.2244 P22:42:29.47 0.01.0M
IMODHC50.2244 S22:42:36.39 0.01.0M
IPPLHC77.9284 P22:42:34.25 0.21.0M
IPPLHC77.9284 S22:42:43.98 -0.41.0M
IMMVHL123.3285 P22:42:41.93 0.71.0M
IMMVHL123.3285 S22:42:57.01 -0.11.0M
SNT5HA137.1 4 P22:42:42.86 -0.41.0M
SNT5HA137.1 4 S22:43:00.93 0.21.0M
RODPHC145.8287 P22:42:45.46 0.71.0M
RODPHC145.8287 S22:43:02.85 -0.41.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tbat
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         22:42:20.42
  Latitude       35.1733 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2937 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.23 s
  Azimuthal gap       172 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.28 +/- 0.22  7      
  M     2.28      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 325 P    22:42:24.08  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 325 S    22:42:26.95  0.1 M 1.0 KNSS 
  NPS  HL  0.3 71 P    22:42:26.28  0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 71 S    22:42:30.63 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.4 289 P    22:42:28.25  0.6 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.4 289 S    22:42:33.02 -0.2 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 249 P    22:42:28.85 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    22:42:35.50  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.5 244 P    22:42:29.47  0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.5 244 S    22:42:36.39  0.0 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 284 P    22:42:34.25  0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 284 S    22:42:43.98 -0.4 M 1.0 IPPL 
  IMMV HL  1.1 285 P    22:42:41.93  0.7 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 285 S    22:42:57.01 -0.1 M 1.0 IMMV 
  SNT5 HA  1.2  4 P    22:42:42.86 -0.4 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.2  4 S    22:43:00.93  0.2 M 1.0 SNT5 
  RODP HC  1.3 287 P    22:42:45.46  0.7 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 287 S    22:43:02.85 -0.4 M 1.0 RODP 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 325 MLv   2.37 0.09  6.64405   
  NPS  HL  0.3 71 MLv   1.58 -0.70  0.520551   
  IDI  MN  0.4 289 MLv   1.85 -0.43  0.600015   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.17 -0.10  0.788978   
  IMOD HC  0.5 244 MLv   2.19 -0.09  0.687417   
  IPPL HC  0.7 284 MLv   2.52 0.24  0.679364   
  IMMV HL  1.1 285 MLv   2.37 0.10  0.286807   
  SNT5 HA  1.2  4 MLv   2.60 0.32  0.241774   
  RODP HC  1.3 287 MLv   2.44 0.16  0.258906