Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 22:30:49 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.1
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1350° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2553° Α
 Εστιακό Βάθος
11 χμ
 Αρ. αφίξεων
12
 Επίκεντρο 24.0 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
75.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC20.0340 P22:30:53.62 0.01.0M
KNSSHC20.0340 S22:30:56.81 0.11.0M
IDIMN37.3297 P22:30:56.44 0.01.0M
IDIMN37.3297 S22:31:01.40 -0.31.0M
NPSHL35.2 67 P22:30:56.00 0.01.0M
NPSHL35.2 67 S22:31:00.97 0.01.0M
IMODHC45.2247 P22:30:57.72 0.11.0M
IMODHC45.2247 S22:31:03.93 0.11.0M
SIVAHL42.4252 P22:30:57.03 -0.11.0M
SIVAHL42.4252 S22:31:03.10 0.11.0M
IMMVHL121.2287 P22:31:09.58 -0.11.0M
IMMVHL121.2287 S22:31:25.77 0.81.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tbak
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         22:30:49.43
  Latitude       35.1350 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2553 deg +/-   0 km
  Depth           11 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.10 s
  Azimuthal gap       180 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.15 +/- 0.25  6      
  M     2.15      6 preferred 

12 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 340 P    22:30:53.62  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 340 S    22:30:56.81  0.1 M 1.0 KNSS 
  NPS  HL  0.3 67 P    22:30:56.00  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    22:31:00.97 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 297 P    22:30:56.44  0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 297 S    22:31:01.40 -0.3 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 252 P    22:30:57.03 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    22:31:03.10  0.1 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 247 P    22:30:57.72  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 247 S    22:31:03.93  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMMV HL  1.1 287 P    22:31:09.58 -0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    22:31:25.77  0.8 M 1.0 IMMV 

6 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 340 MLv   2.25 0.10  4.51404   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   1.79 -0.36  0.644732   
  IDI  MN  0.3 297 MLv   1.81 -0.34  0.594281   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   2.48 0.32  2.07211   
  IMOD HC  0.4 247 MLv   2.24 0.09  1.01857   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   2.31 0.16  0.256195