Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 20:01:00 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3198° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3515° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 26.9 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.6 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.9216 P20:01:02.42 0.01.0M
THIVHA2.9216 S20:01:03.99 0.21.0M
THVAHL1.8309 P20:01:02.24 -0.11.0M
THVAHL1.8309 S20:01:03.50 -0.21.0M
THI1HL8.4 26 P20:01:02.88 0.01.0M
THI1HL8.4 26 S20:01:04.69 0.01.0M
THI2HL13.6296 P20:01:03.83 0.21.0M
THI2HL13.6296 S20:01:05.85 -0.11.0M
STFNHA23.2133 P20:01:05.16 0.01.0M
STFNHA23.2133 S20:01:08.55 -0.11.0M
DOMVHA33.2258 P20:01:06.62 -0.11.0M
DOMVHA33.2258 S20:01:11.69 0.21.0M
MDRAHA30.5161 P20:01:06.44 0.11.0M
MDRAHA30.5161 S20:01:10.55 -0.11.0M
LKRHL47.8320 P20:01:09.09 0.01.0M
LKRHL47.8320 S20:01:15.45 -0.21.0M
LOUTHA49.5222 P20:01:09.58 0.21.0M
LOUTHA49.5222 S20:01:15.98 -0.11.0M
LTKHP47.1226 P20:01:08.93 -0.11.0M
LTKHP47.1226 S20:01:15.55 0.11.0M
ACORHA63.7222 P20:01:11.99 0.21.0M
ACORHA63.7222 S20:01:20.12 -0.11.0M
VLYHL64.8143 P20:01:11.89 0.01.0M
VLYHL64.8143 S20:01:20.53 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tavl
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         20:01:00.53
  Latitude       38.3198 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3515 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.11 s
  Azimuthal gap       107 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.38 10      
  M     1.77      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 309 P    20:01:02.24 -0.1 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 309 S    20:01:03.50 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 216 P    20:01:02.42  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 216 S    20:01:03.99  0.2 M 1.0 THIV 
  THI1 HL  0.1 26 P    20:01:02.88  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 26 S    20:01:04.69  0.0 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 296 P    20:01:03.83  0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 296 S    20:01:05.85 -0.1 M 1.0 THI2 
  STFN HA  0.2 133 P    20:01:05.16  0.0 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 133 S    20:01:08.55 -0.1 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 161 P    20:01:06.44  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 161 S    20:01:10.55 -0.1 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    20:01:06.62 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    20:01:11.69  0.2 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 226 P    20:01:08.93 -0.1 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 226 S    20:01:15.55  0.1 M 1.0 LTK 
  LKR  HL  0.4 320 P    20:01:09.09  0.0 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    20:01:15.45 -0.2 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 222 P    20:01:09.58  0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    20:01:15.98 -0.1 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  0.6 222 P    20:01:11.99  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 222 S    20:01:20.12 -0.1 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 143 P    20:01:11.89  0.0 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 143 S    20:01:20.53  0.0 M 1.0 VLY 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 309 MLv   2.45 0.67  20.0731   
  THIV HA  0.0 216 MLv   2.22 0.44  11.0466   
  THI1 HL  0.1 26 MLv   2.24 0.46  8.46358   
  THI2 HL  0.1 296 MLv   1.81 0.03  2.33816   
  STFN HA  0.2 133 MLv   1.11 -0.66  0.270529   
  MDRA HA  0.3 161 MLv   1.02 -0.76  0.143292   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   1.85 0.08  0.838192   
  LTK  HP  0.4 226 MLv   1.10 -0.67  0.251271   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.12 0.34  0.355397   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   1.83 0.05  0.307785   
  ACOR HA  0.6 222 MLv   1.52 -0.26  0.0788569   
  VLY  HL  0.6 143 MLv   1.85 0.08  0.170044