Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 19:56:50 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.7
 Γεωγρ. Πλάτος
39.4432° Β
 Γεωγρ. Μήκος
20.4707° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
24
 Επίκεντρο 18.9 χμ ΑΝΑ της Ηγουμενίτσας
41.0 χμ ΝΔ των Ιωαννίνων
326.3 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IGTHT15.6309 P19:56:54.18 -0.11.0M
IGTHT15.6309 S19:56:57.24 0.21.0M
JANHL40.1 54 P19:56:58.02 -0.11.0M
JANHL40.1 54 S19:57:03.80 0.11.0M
PRMDHP54.6 80 P19:57:00.28 -0.11.0M
PRMDHP54.6 80 S19:57:07.80 0.01.0M
KEKHL65.1297 P19:57:01.83 -0.21.0M
KEKHL65.1297 S19:57:10.80 0.21.0M
TETRHL69.9 99 P19:57:02.35 -0.51.0M
TETRHL69.9 99 S19:57:12.08 -0.11.0M
TSLKHT70.6167 P19:57:02.49 -0.31.0M
TSLKHT70.6167 S19:57:11.98 -0.11.0M
AMPLHP86.3132 P19:57:05.54 0.21.0M
AMPLHP86.3132 S19:57:17.01 0.51.0M
DRAGHT84.9174 P19:57:04.49 -0.61.0M
DRAGHT84.9174 S19:57:16.22 0.11.0M
EVGIHT92.8170 P19:57:06.08 -0.31.0M
EVGIHT92.8170 S19:57:18.29 0.01.0M
NYDRHT83.5166 P19:57:04.20 -0.71.0M
NYDRHT83.5166 S19:57:15.75 0.11.0M
FSKHP109.7176 P19:57:09.44 0.51.0M
FSKHP109.7176 S19:57:23.59 0.81.0M
PDOHP112.3147 P19:57:09.53 0.11.0M
PDOHP112.3147 S19:57:24.47 0.91.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tavi
  Description
   region name: Greece-Albania Border Region
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         19:56:50.67
  Latitude       39.4432 deg +/-   0 km
  Longitude       20.4707 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.25 s
  Azimuthal gap       121 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.72 +/- 0.14 10      
  M     1.72      10 preferred 

24 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  IGT  HT  0.1 309 P    19:56:54.18 -0.1 M 1.0 IGT 
  IGT  HT  0.1 309 S    19:56:57.24  0.2 M 1.0 IGT 
  JAN  HL  0.4 54 P    19:56:58.02 -0.1 M 1.0 JAN 
  JAN  HL  0.4 54 S    19:57:03.80  0.1 M 1.0 JAN 
  PRMD HP  0.5 80 P    19:57:00.28 -0.1 M 1.0 PRMD 
  PRMD HP  0.5 80 S    19:57:07.80 -0.0 M 1.0 PRMD 
  KEK  HL  0.6 297 P    19:57:01.83 -0.2 M 1.0 KEK 
  KEK  HL  0.6 297 S    19:57:10.80  0.2 M 1.0 KEK 
  TETR HL  0.6 99 P    19:57:02.35 -0.5 M 1.0 TETR 
  TETR HL  0.6 99 S    19:57:12.08 -0.1 M 1.0 TETR 
  TSLK HT  0.6 167 P    19:57:02.49 -0.3 M 1.0 TSLK 
  TSLK HT  0.6 167 S    19:57:11.98 -0.1 M 1.0 TSLK 
  NYDR HT  0.8 166 P    19:57:04.20 -0.7 M 1.0 NYDR 
  NYDR HT  0.8 166 S    19:57:15.75  0.1 M 1.0 NYDR 
  DRAG HT  0.8 174 P    19:57:04.49 -0.6 M 1.0 DRAG 
  DRAG HT  0.8 174 S    19:57:16.22  0.1 M 1.0 DRAG 
  AMPL HP  0.8 132 P    19:57:05.54  0.2 M 1.0 AMPL 
  AMPL HP  0.8 132 S    19:57:17.01  0.5 M 1.0 AMPL 
  EVGI HT  0.8 170 P    19:57:06.08 -0.3 M 1.0 EVGI 
  EVGI HT  0.8 170 S    19:57:18.29  0.0 M 1.0 EVGI 
  FSK  HP  1.0 176 P    19:57:09.44  0.5 M 1.0 FSK 
  FSK  HP  1.0 176 S    19:57:23.59  0.8 M 1.0 FSK 
  PDO  HP  1.0 147 P    19:57:09.53  0.1 M 1.0 PDO 
  PDO  HP  1.0 147 S    19:57:24.47  0.9 M 1.0 PDO 

12 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  IGT  HT  0.1 309 MLv   1.39 -0.33  0.795299   
  JAN  HL  0.4 54 MLv   1.43 -0.29  0.281107   
  PRMD HP  0.5 80 MLv   1.64 -0.08  0.151744   
  KEK  HL  0.6 297 MLv   1.70 -0.03  0.224757   
  TETR HL  0.6 99 MLv   2.02 0.30  0.234917   
  TSLK HT  0.6 167 MLv   1.81 0.08  0.142529   
  NYDR HT  0.8 166 MLv   1.75 0.02  0.0773025   
  DRAG HT  0.8 174 MLv   3.10 1.37  0.15648   
  AMPL HP  0.8 132 MLv   1.67 -0.05  0.0876263   
  EVGI HT  0.8 170 MLv   1.90 0.17  0.135484   
  FSK  HP  1.0 176 MLv   1.74 0.02  0.0785954   
  PDO  HP  1.0 147 MLv   1.59 -0.14  0.0531457