Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 19:44:57 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.8
 Γεωγρ. Πλάτος
39.8293° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6653° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 29.9 χμ ΒΑ της Λάρισας
51.1 χμ ΝΝΑ της Κατερίνης
225.1 χμ ΒΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NESNHT15.7223 P19:45:00.97 0.01.0M
NESNHT15.7223 S19:45:03.57 0.01.0M
GINAHL29.6233 P19:45:03.13 0.01.0M
GINAHL29.6233 S19:45:07.33 -0.11.0M
LITHT33.7334 P19:45:03.93 0.01.0M
LITHT33.7334 S19:45:08.83 0.11.0M
THLHL63.0242 P19:45:07.94 -0.71.0M
THLHL63.0242 S19:45:16.43 -0.61.0M
AGGHT94.2198 P19:45:13.52 -0.11.0M
AGGHT94.2198 S19:45:26.23 0.51.0M
PAIGHT87.1 82 P19:45:12.46 0.01.0M
PAIGHT87.1 82 S19:45:23.55 -0.21.0M
OURHT125.3 63 P19:45:18.97 0.61.0M
OURHT125.3 63 S19:45:34.07 -0.11.0M
TETRHL130.8246 P19:45:19.60 0.21.0M
TETRHL130.8246 S19:45:36.12 0.11.0M
ANXHP151.7205 P19:45:22.41 -0.21.0M
ANXHP151.7205 S19:45:41.81 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taux
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         19:44:57.56
  Latitude       39.8293 deg +/-   0 km
  Longitude       22.6653 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       115 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.77 +/- 0.18  7      
  M     1.77      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NESN HT  0.1 223 P    19:45:00.97  0.0 M 1.0 NESN 
  NESN HT  0.1 223 S    19:45:03.57  0.0 M 1.0 NESN 
  GINA HL  0.3 233 P    19:45:03.13 -0.0 M 1.0 GINA 
  GINA HL  0.3 233 S    19:45:07.33 -0.1 M 1.0 GINA 
  LIT  HT  0.3 334 P    19:45:03.93  0.0 M 1.0 LIT 
  LIT  HT  0.3 334 S    19:45:08.83  0.1 M 1.0 LIT 
  THL  HL  0.6 242 P    19:45:07.94 -0.7 M 1.0 THL 
  THL  HL  0.6 242 S    19:45:16.43 -0.6 M 1.0 THL 
  PAIG HT  0.8 82 P    19:45:12.46  0.0 M 1.0 PAIG 
  PAIG HT  0.8 82 S    19:45:23.55 -0.2 M 1.0 PAIG 
  AGG  HT  0.8 198 P    19:45:13.52 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 198 S    19:45:26.23  0.5 M 1.0 AGG 
  OUR  HT  1.1 63 P    19:45:18.97  0.6 M 1.0 OUR 
  OUR  HT  1.1 63 S    19:45:34.07 -0.1 M 1.0 OUR 
  TETR HL  1.2 246 P    19:45:19.60  0.2 M 1.0 TETR 
  TETR HL  1.2 246 S    19:45:36.12  0.1 M 1.0 TETR 
  ANX  HP  1.4 205 P    19:45:22.41 -0.2 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  1.4 205 S    19:45:41.81  0.2 M 1.0 ANX 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NESN HT  0.1 223 MLv   1.82 0.05  2.12351   
  GINA HL  0.3 233 MLv   2.04 0.27  1.59337   
  LIT  HT  0.3 334 MLv   1.37 -0.40  0.189982   
  THL  HL  0.6 242 MLv   1.87 0.10  0.109057   
  PAIG HT  0.8 82 MLv   1.22 -0.54  0.0238847   
  AGG  HT  0.8 198 MLv   1.83 0.06  0.089238   
  OUR  HT  1.1 63 MLv   1.93 0.17  0.102078   
  TETR HL  1.2 246 MLv   1.81 0.04  0.0716568   
  ANX  HP  1.4 205 MLv   1.71 -0.05  0.0453996