Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 19:33:25 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.6610° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.6613° Α
 Εστιακό Βάθος
13 χμ
 Αρ. αφίξεων
56
 Επίκεντρο 29.3 χμ ΑΒΑ της Αμφισσας
29.4 χμ Δ της Αταλάντης
120.1 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AXARHA11.7359 P19:33:28.96 0.11.0M
AXARHA11.7359 S19:33:31.42 0.11.0M
DLFAHL24.9215 P19:33:30.59 -0.11.0M
DLFAHL24.9215 S19:33:34.34 -0.21.0M
ATALHA31.4 84 P19:33:31.41 -0.31.0M
ATALHA31.4 84 S19:33:35.81 -0.51.0M
LKRHL29.3 93 P19:33:31.04 -0.31.0M
LKRHL29.3 93 S19:33:35.51 -0.21.0M
AGGHT49.0325 P19:33:34.32 -0.11.0M
AGGHT49.0325 S19:33:40.94 -0.21.0M
PANRCL48.0228 P19:33:34.14 -0.11.0M
DOMVHA52.8148 P19:33:34.60 -0.41.0M
KALEHA54.4237 P19:33:35.12 -0.21.0M
KALEHA54.4237 S19:33:42.45 -0.31.0M
THI2HL57.6124 P19:33:35.80 0.01.0M
THI2HL57.6124 S19:33:43.43 -0.11.0M
TRIZCL60.8237 P19:33:35.91 -0.41.0M
TRIZCL60.8237 S19:33:44.34 0.01.0M
AMPEHA66.3127 P19:33:37.38 0.21.0M
AMPEHA66.3127 S19:33:45.89 -0.11.0M
ANXHP64.8263 P19:33:36.75 -0.31.0M
ANXHP64.8263 S19:33:45.48 -0.21.0M
EFPHP70.7248 P19:33:37.67 -0.21.0M
EFPHP70.7248 S19:33:47.49 0.31.0M
PYRGCL62.6244 P19:33:36.26 -0.41.0M
PYRGCL62.6244 S19:33:44.87 -0.11.0M
TEMECL67.2225 P19:33:37.32 0.01.0M
TEMECL67.2225 S19:33:46.13 0.01.0M
THALHA69.5180 P19:33:38.01 0.41.0M
THI1HL70.6115 P19:33:37.58 -0.31.0M
THI1HL70.6115 S19:33:47.51 0.31.0M
THIVHA70.9124 P19:33:38.31 0.41.0M
EVRHL79.0291 P19:33:39.41 0.11.0M
EVRHL79.0291 S19:33:49.77 0.11.0M
KLVHL81.8213 P19:33:39.69 0.01.0M
KLVHL81.8213 S19:33:50.55 0.21.0M
LAKAHA75.7232 P19:33:38.81 0.11.0M
LAKAHA75.7232 S19:33:48.77 0.11.0M
LOUTHA79.7160 P19:33:39.09 -0.21.0M
LOUTHA79.7160 S19:33:49.75 0.11.0M
LTKHP75.8159 P19:33:38.50 -0.21.0M
LTKHP75.8159 S19:33:48.61 0.01.0M
MRKAHA80.4 87 P19:33:39.45 0.01.0M
MRKAHA80.4 87 S19:33:50.24 0.31.0M
VILLHA79.2134 P19:33:38.97 -0.31.0M
VILLHA79.2134 S19:33:49.86 0.21.0M
VVKHP78.5250 P19:33:39.23 0.01.0M
VVKHP78.5250 S19:33:49.64 0.21.0M
ACORHA87.6168 P19:33:41.25 0.71.0M
ACORHA87.6168 S19:33:52.16 0.31.0M
AGRPCL86.8250 P19:33:40.92 0.51.0M
AGRPCL86.8250 S19:33:52.28 0.61.0M
GURHP85.3199 P19:33:40.35 0.11.0M
GURHP85.3199 S19:33:51.52 0.11.0M
NEOHL86.5 34 P19:33:40.48 0.11.0M
NEOHL86.5 34 S19:33:51.59 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taun
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         19:33:25.66
  Latitude       38.6610 deg +/-   0 km
  Longitude       22.6613 deg +/-   0 km
  Depth           13 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.21 s
  Azimuthal gap       49 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.49 +/- 0.17 24      
  M     2.49      24 preferred 

56 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AXAR HA  0.1 359 P    19:33:28.96  0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.1 359 S    19:33:31.42  0.1 M 1.0 AXAR 
  DLFA HL  0.2 215 P    19:33:30.59 -0.1 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.2 215 S    19:33:34.34 -0.2 M 1.0 DLFA 
  LKR  HL  0.3 93 P    19:33:31.04 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.3 93 S    19:33:35.51 -0.2 M 1.0 LKR 
  ATAL HA  0.3 84 P    19:33:31.41 -0.3 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.3 84 S    19:33:35.81 -0.5 M 1.0 ATAL 
  PANR CL  0.4 228 P    19:33:34.14 -0.1 M 1.0 PANR 
  AGG  HT  0.4 325 P    19:33:34.32 -0.1 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.4 325 S    19:33:40.94 -0.2 M 1.0 AGG 
  DOMV HA  0.5 148 P    19:33:34.60 -0.4 M 1.0 DOMV 
  KALE HA  0.5 237 P    19:33:35.12 -0.2 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.5 237 S    19:33:42.45 -0.3 M 1.0 KALE 
  THI2 HL  0.5 124 P    19:33:35.80  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.5 124 S    19:33:43.43 -0.1 M 1.0 THI2 
  TRIZ CL  0.5 237 P    19:33:35.91 -0.4 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.5 237 S    19:33:44.34 -0.0 M 1.0 TRIZ 
  PYRG CL  0.6 244 P    19:33:36.26 -0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.6 244 S    19:33:44.87 -0.1 M 1.0 PYRG 
  ANX  HP  0.6 263 P    19:33:36.75 -0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.6 263 S    19:33:45.48 -0.2 M 1.0 ANX 
  AMPE HA  0.6 127 P    19:33:37.38  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.6 127 S    19:33:45.89 -0.1 M 1.0 AMPE 
  TEME CL  0.6 225 P    19:33:37.32  0.0 M 1.0 TEME 
  TEME CL  0.6 225 S    19:33:46.13  0.0 M 1.0 TEME 
  THAL HA  0.6 180 P    19:33:38.01  0.4 M 1.0 THAL 
  EFP  HP  0.6 248 P    19:33:37.67 -0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.6 248 S    19:33:47.49  0.3 M 1.0 EFP 
  THI1 HL  0.6 115 P    19:33:37.58 -0.3 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.6 115 S    19:33:47.51  0.3 M 1.0 THI1 
  THIV HA  0.6 124 P    19:33:38.31  0.4 M 1.0 THIV 
  LAKA HA  0.7 232 P    19:33:38.81  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.7 232 S    19:33:48.77  0.1 M 1.0 LAKA 
  LTK  HP  0.7 159 P    19:33:38.50 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.7 159 S    19:33:48.61  0.0 M 1.0 LTK 
  VVK  HP  0.7 250 P    19:33:39.23  0.0 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.7 250 S    19:33:49.64  0.2 M 1.0 VVK 
  EVR  HL  0.7 291 P    19:33:39.41  0.1 M 1.0 EVR 
  EVR  HL  0.7 291 S    19:33:49.77  0.1 M 1.0 EVR 
  VILL HA  0.7 134 P    19:33:38.97 -0.3 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.7 134 S    19:33:49.86  0.2 M 1.0 VILL 
  LOUT HA  0.7 160 P    19:33:39.09 -0.2 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.7 160 S    19:33:49.75  0.1 M 1.0 LOUT 
  MRKA HA  0.7 87 P    19:33:39.45 -0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.7 87 S    19:33:50.24  0.3 M 1.0 MRKA 
  KLV  HL  0.7 213 P    19:33:39.69  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.7 213 S    19:33:50.55  0.2 M 1.0 KLV 
  GUR  HP  0.8 199 P    19:33:40.35  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.8 199 S    19:33:51.52  0.1 M 1.0 GUR 
  NEO  HL  0.8 34 P    19:33:40.48  0.1 M 1.0 NEO 
  NEO  HL  0.8 34 S    19:33:51.59  0.1 M 1.0 NEO 
  AGRP CL  0.8 250 P    19:33:40.92  0.5 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.8 250 S    19:33:52.28  0.6 M 1.0 AGRP 
  ACOR HA  0.8 168 P    19:33:41.25  0.7 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.8 168 S    19:33:52.16  0.3 M 1.0 ACOR 

30 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AXAR HA  0.1 359 MLv   2.06 -0.43   18.672   
  DLFA HL  0.2 215 MLv   2.64 0.15  8.24339   
  LKR  HL  0.3 93 MLv   2.77 0.28  4.65231   
  ATAL HA  0.3 84 MLv   2.48 -0.01   3.9362   
  PANR CL  0.4 228 MLv   4.10 1.61  1.23534   
  AGG  HT  0.4 325 MLv   2.46 -0.03  1.06439   
  DOMV HA  0.5 148 MLv   2.76 0.27  2.18324   
  KALE HA  0.5 237 MLv   2.82 0.33  2.30278   
  THI2 HL  0.5 124 MLv   2.71 0.22  1.49488   
  TRIZ CL  0.5 237 MLv   2.52 0.03  0.83008   
  PYRG CL  0.6 244 MLv   2.42 -0.07  0.403535   
  ANX  HP  0.6 263 MLv   2.52 0.02  0.780089   
  AMPE HA  0.6 127 MLv   2.47 -0.02  0.685139   
  TEME CL  0.6 225 MLv   2.37 -0.12  0.181132   
  THAL HA  0.6 180 MLv   2.47 -0.02  1.18176   
  EFP  HP  0.6 248 MLv   2.41 -0.08  0.576575   
  THI1 HL  0.6 115 MLv   3.01 0.52  2.26357   
  THIV HA  0.6 124 MLv   2.74 0.25  1.22822   
  LAKA HA  0.7 232 MLv   2.14 -0.35  0.291237   
  LTK  HP  0.7 159 MLv   2.18 -0.31  1.21871   
  VVK  HP  0.7 250 MLv   1.70 -0.79  0.481301   
  EVR  HL  0.7 291 MLv   2.09 -0.40  0.246323   
  VILL HA  0.7 134 MLv   2.57 0.08  0.74483   
  LOUT HA  0.7 160 MLv   2.72 0.23  1.05016   
  MRKA HA  0.7 87 MLv   2.27 -0.22  0.367287   
  KLV  HL  0.7 213 MLv   2.42 -0.07  0.38695   
  GUR  HP  0.8 199 MLv   2.53 0.04  0.639327   
  NEO  HL  0.8 34 MLv   2.39 -0.10  0.628573   
  AGRP CL  0.8 250 MLv   2.56 0.07  0.672732   
  ACOR HA  0.8 168 MLv   2.21 -0.28  0.296194