Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 18:31:19 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.5
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1267° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2680° Α
 Εστιακό Βάθος
5 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 25.3 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
77.0 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
345.9 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC21.3338 P18:31:23.18 0.01.0M
KNSSHC21.3338 S18:31:26.64 0.21.0M
PFKSHC20.9116 P18:31:23.14 -0.11.0M
PFKSHC20.9116 S18:31:26.48 0.11.0M
IDIMN38.7297 P18:31:26.07 -0.21.0M
IDIMN38.7297 S18:31:31.32 -0.51.0M
NPSHL34.5 64 P18:31:25.54 0.01.0M
NPSHL34.5 64 S18:31:30.44 -0.11.0M
IMODHC45.9248 P18:31:27.54 0.11.0M
IMODHC45.9248 S18:31:33.58 -0.21.0M
SIVAHL43.2254 P18:31:26.81 -0.11.0M
SIVAHL43.2254 S18:31:32.95 0.01.0M
GVDHL112.2254 P18:31:38.30 0.11.0M
GVDHL112.2254 S18:31:52.80 0.11.0M
IMMVHL122.6288 P18:31:40.12 0.31.0M
IMMVHL122.6288 S18:31:55.35 -0.31.0M
KTHAHL235.5302 P18:31:55.71 0.21.0M
KTHAHL235.5302 S18:32:23.34 0.01.0M
KTHRHC240.1301 P18:31:56.05 -0.11.0M
KTHRHC240.1301 S18:32:24.52 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tasm
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         18:31:19.00
  Latitude       35.1267 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2680 deg +/-   0 km
  Depth            5 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.12 s
  Azimuthal gap       132 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.48 +/- 0.18  8      
  M     2.48      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  PFKS HC  0.2 116 P    18:31:23.14 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 116 S    18:31:26.48  0.1 M 1.0 PFKS 
  KNSS HC  0.2 338 P    18:31:23.18 -0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 338 S    18:31:26.64  0.2 M 1.0 KNSS 
  NPS  HL  0.3 64 P    18:31:25.54  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 64 S    18:31:30.44 -0.1 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 297 P    18:31:26.07 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 297 S    18:31:31.32 -0.5 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 254 P    18:31:26.81 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 254 S    18:31:32.95 -0.0 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 248 P    18:31:27.54  0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 248 S    18:31:33.58 -0.2 M 1.0 IMOD 
  GVD  HL  1.0 254 P    18:31:38.30  0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 254 S    18:31:52.80  0.1 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 288 P    18:31:40.12  0.3 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    18:31:55.35 -0.3 M 1.0 IMMV 
  KTHA HL  2.1 302 P    18:31:55.71  0.2 M 1.0 KTHA 
  KTHA HL  2.1 302 S    18:32:23.34  0.0 M 1.0 KTHA 
  KTHR HC  2.2 301 P    18:31:56.05 -0.1 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.2 301 S    18:32:24.52  0.2 M 1.0 KTHR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  PFKS HC  0.2 116 MLv   2.54 0.06  8.34149   
  KNSS HC  0.2 338 MLv   2.32 -0.16  4.87709   
  NPS  HL  0.3 64 MLv   1.93 -0.56  0.918134   
  IDI  MN  0.3 297 MLv   2.12 -0.36  1.12709   
  SIVA HL  0.4 254 MLv   2.88 0.40  4.99271   
  IMOD HC  0.4 248 MLv   2.51 0.03  1.84996   
  GVD  HL  1.0 254 MLv   2.40 -0.08  0.269266   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.70 0.22  0.610174   
  KTHA HL  2.1 302 MLv   2.55 0.06   0.1171   
  KTHR HC  2.2 301 MLv   2.67 0.19  0.147627