Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 18:09:04 (GMT)
 Μέγεθος
M 3.0
 Γεωγρ. Πλάτος
36.4768° Β
 Γεωγρ. Μήκος
27.1238° Α
 Εστιακό Βάθος
12 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 48.6 χμ ΝΝΔ της Κω
90.2 χμ Β της Καρπάθου
343.7 χμ ΑΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
NISRHL14.9 2 P18:09:07.47 -0.21.0M
NISRHL14.9 2 S18:09:10.41 0.11.0M
KLNAHL55.1346 P18:09:14.47 0.51.0M
KLNAHL55.1346 S18:09:21.24 -0.11.0M
ARGHL94.0108 P18:09:19.78 -0.41.0M
ARGHL94.0108 S18:09:32.58 0.31.0M
KARPHL103.4178 P18:09:21.82 0.11.0M
KARPHL103.4178 S18:09:35.37 0.51.0M
SMGHL138.8349 P18:09:26.94 -0.11.0M
SMGHL138.8349 S18:09:44.62 0.21.0M
APEHL157.2295 P18:09:29.74 -0.31.0M
APEHL157.2295 S18:09:50.18 0.61.0M
SNT5HA154.8267 P18:09:29.45 -0.21.0M
SNT5HA154.8267 S18:09:48.84 -0.11.0M
THT1HT151.9266 P18:09:29.03 -0.11.0M
THT1HT151.9266 S18:09:48.20 0.11.0M
ZKRHL172.1208 P18:09:31.69 -0.21.0M
ZKRHL172.1208 S18:09:52.61 -0.31.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tart
  Description
   region name: Dodecanese Islands, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         18:09:04.29
  Latitude       36.4768 deg +/-   1 km
  Longitude       27.1238 deg +/-   1 km
  Depth           12 km  +/-  2 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.30 s
  Azimuthal gap       106 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    3.05 +/- 0.11  7      
  M     3.05      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  NISR HL  0.1  2 P    18:09:07.47 -0.2 M 1.0 NISR 
  NISR HL  0.1  2 S    18:09:10.41  0.1 M 1.0 NISR 
  KLNA HL  0.5 346 P    18:09:14.47  0.5 M 1.0 KLNA 
  KLNA HL  0.5 346 S    18:09:21.24 -0.1 M 1.0 KLNA 
  ARG  HL  0.8 108 P    18:09:19.78 -0.4 M 1.0 ARG 
  ARG  HL  0.8 108 S    18:09:32.58  0.3 M 1.0 ARG 
  KARP HL  0.9 178 P    18:09:21.82  0.1 M 1.0 KARP 
  KARP HL  0.9 178 S    18:09:35.37  0.5 M 1.0 KARP 
  SMG  HL  1.2 349 P    18:09:26.94 -0.1 M 1.0 SMG 
  SMG  HL  1.2 349 S    18:09:44.62  0.2 M 1.0 SMG 
  THT1 HT  1.4 266 P    18:09:29.03 -0.1 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.4 266 S    18:09:48.20  0.1 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.4 267 P    18:09:29.45 -0.2 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.4 267 S    18:09:48.84 -0.1 M 1.0 SNT5 
  APE  HL  1.4 295 P    18:09:29.74 -0.3 M 1.0 APE 
  APE  HL  1.4 295 S    18:09:50.18  0.6 M 1.0 APE 
  ZKR  HL  1.5 208 P    18:09:31.69 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  1.5 208 S    18:09:52.61 -0.3 M 1.0 ZKR 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  NISR HL  0.1  2 MLv   3.14 0.09  46.2153   
  KLNA HL  0.5 346 MLv   3.07 0.03  3.94991   
  ARG  HL  0.8 108 MLv   3.15 0.11  2.42619   
  KARP HL  0.9 178 MLv   2.98 -0.07   1.9103   
  SMG  HL  1.2 349 MLv   2.92 -0.13  0.843826   
  THT1 HT  1.4 266 MLv   2.71 -0.34  0.449254   
  SNT5 HA  1.4 267 MLv   3.20 0.16  0.793146   
  APE  HL  1.4 295 MLv   2.90 -0.14  0.657823   
  ZKR  HL  1.5 208 MLv   3.16 0.11  0.998037