Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 18:07:40 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2775° Β
 Γεωγρ. Μήκος
22.5200° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
44
 Επίκεντρο 30.4 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας
35.5 χμ ΔΝΔ της Λειβαδιάς
111.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
DLFAHL22.4355 P18:07:45.23 0.21.0M
DLFAHL22.4355 S18:07:48.59 0.11.0M
PANRCL25.9294 P18:07:45.86 0.31.0M
PANRCL25.9294 S18:07:49.22 -0.11.0M
KALEHA35.5291 P18:07:47.28 0.11.0M
KALEHA35.5291 S18:07:52.20 0.01.0M
THALHA29.7155 P18:07:46.61 0.51.0M
THALHA29.7155 S18:07:50.45 0.11.0M
DOMVHA40.2 93 P18:07:48.09 0.21.0M
DOMVHA40.2 93 S18:07:53.31 -0.11.0M
GURHP41.0202 P18:07:48.21 0.11.0M
GURHP41.0202 S18:07:53.42 -0.41.0M
KLVHL41.5231 P18:07:48.31 0.21.0M
KLVHL41.5231 S18:07:53.59 -0.31.0M
LAKAHA47.5265 P18:07:49.66 0.61.0M
LAKAHA47.5265 S18:07:55.30 -0.31.0M
LTKHP48.3126 P18:07:49.43 0.21.0M
LTKHP48.3126 S18:07:55.93 0.11.0M
PYRGCL46.3289 P18:07:48.90 0.01.0M
PYRGCL46.3289 S18:07:55.17 -0.11.0M
TRIZCL40.2284 P18:07:48.08 0.21.0M
TRIZCL40.2284 S18:07:53.62 0.21.0M
ACORHA52.8145 P18:07:50.24 0.31.0M
ACORHA52.8145 S18:07:57.02 -0.11.0M
AXARHA55.7 13 P18:07:50.46 0.11.0M
AXARHA55.7 13 S18:07:57.65 -0.31.0M
EFPHP56.1287 P18:07:50.66 0.21.0M
EFPHP56.1287 S18:07:57.88 -0.11.0M
LKRHL58.7 45 P18:07:50.58 -0.31.0M
LKRHL58.7 45 S18:07:58.38 -0.41.0M
LOUTHA51.1129 P18:07:49.61 -0.11.0M
LOUTHA51.1129 S18:07:56.65 0.01.0M
AGRPCL70.8281 P18:07:53.38 0.61.0M
AGRPCL70.8281 S18:08:02.70 0.51.0M
ANXHP62.9304 P18:07:52.01 0.31.0M
ANXHP62.9304 S18:07:59.85 -0.31.0M
ATALHA63.5 44 P18:07:51.31 -0.31.0M
ATALHA63.5 44 S18:07:59.79 -0.31.0M
VILLHA70.3100 P18:07:53.56 0.71.0M
VILLHA70.3100 S18:08:02.04 -0.11.0M
VVKHP63.8285 P18:07:52.65 0.91.0M
VVKHP63.8285 S18:08:00.32 0.01.0M
AGGHT84.2349 P18:07:55.13 0.21.0M
AGGHT84.2349 S18:08:05.83 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tars
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         18:07:40.52
  Latitude       38.2775 deg +/-   0 km
  Longitude       22.5200 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.28 s
  Azimuthal gap       48 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.42 +/- 0.27 18      
  M     1.42      18 preferred 

44 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  DLFA HL  0.2 355 P    18:07:45.23  0.2 M 1.0 DLFA 
  DLFA HL  0.2 355 S    18:07:48.59  0.1 M 1.0 DLFA 
  PANR CL  0.2 294 P    18:07:45.86  0.3 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.2 294 S    18:07:49.22 -0.1 M 1.0 PANR 
  THAL HA  0.3 155 P    18:07:46.61  0.5 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.3 155 S    18:07:50.45  0.1 M 1.0 THAL 
  KALE HA  0.3 291 P    18:07:47.28  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 291 S    18:07:52.20 -0.0 M 1.0 KALE 
  DOMV HA  0.4 93 P    18:07:48.09  0.2 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.4 93 S    18:07:53.31 -0.1 M 1.0 DOMV 
  TRIZ CL  0.4 284 P    18:07:48.08  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.4 284 S    18:07:53.62  0.2 M 1.0 TRIZ 
  GUR  HP  0.4 202 P    18:07:48.21  0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.4 202 S    18:07:53.42 -0.4 M 1.0 GUR 
  KLV  HL  0.4 231 P    18:07:48.31  0.2 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 231 S    18:07:53.59 -0.3 M 1.0 KLV 
  PYRG CL  0.4 289 P    18:07:48.90 -0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.4 289 S    18:07:55.17 -0.1 M 1.0 PYRG 
  LAKA HA  0.4 265 P    18:07:49.66  0.6 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.4 265 S    18:07:55.30 -0.3 M 1.0 LAKA 
  LTK  HP  0.4 126 P    18:07:49.43  0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 126 S    18:07:55.93  0.1 M 1.0 LTK 
  LOUT HA  0.5 129 P    18:07:49.61 -0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.5 129 S    18:07:56.65  0.0 M 1.0 LOUT 
  ACOR HA  0.5 145 P    18:07:50.24  0.3 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.5 145 S    18:07:57.02 -0.1 M 1.0 ACOR 
  AXAR HA  0.5 13 P    18:07:50.46  0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.5 13 S    18:07:57.65 -0.3 M 1.0 AXAR 
  EFP  HP  0.5 287 P    18:07:50.66  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.5 287 S    18:07:57.88 -0.1 M 1.0 EFP 
  LKR  HL  0.5 45 P    18:07:50.58 -0.3 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.5 45 S    18:07:58.38 -0.4 M 1.0 LKR 
  ANX  HP  0.6 304 P    18:07:52.01  0.3 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.6 304 S    18:07:59.85 -0.3 M 1.0 ANX 
  ATAL HA  0.6 44 P    18:07:51.31 -0.3 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.6 44 S    18:07:59.79 -0.3 M 1.0 ATAL 
  VVK  HP  0.6 285 P    18:07:52.65  0.9 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.6 285 S    18:08:00.32 -0.0 M 1.0 VVK 
  VILL HA  0.6 100 P    18:07:53.56  0.7 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.6 100 S    18:08:02.04 -0.1 M 1.0 VILL 
  AGRP CL  0.6 281 P    18:07:53.38  0.6 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.6 281 S    18:08:02.70  0.5 M 1.0 AGRP 
  AGG  HT  0.8 349 P    18:07:55.13  0.2 M 1.0 AGG 
  AGG  HT  0.8 349 S    18:08:05.83 -0.1 M 1.0 AGG 

22 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  DLFA HL  0.2 355 MLv   1.75 0.33  1.22513   
  PANR CL  0.2 294 MLv   2.80 1.38  0.221841   
  THAL HA  0.3 155 MLv   1.51 0.09  0.825656   
  KALE HA  0.3 291 MLv   1.20 -0.22  0.162482   
  DOMV HA  0.4 93 MLv   1.54 0.12  0.271758   
  TRIZ CL  0.4 284 MLv   0.91 -0.50  0.0645485   
  GUR  HP  0.4 202 MLv   1.42 -0.00  0.196119   
  KLV  HL  0.4 231 MLv   1.12 -0.30  0.072825   
  PYRG CL  0.4 289 MLv   0.75 -0.67  0.0197574   
  LAKA HA  0.4 265 MLv   1.04 -0.38  0.0566965   
  LTK  HP  0.4 126 MLv   0.87 -0.55  0.138876   
  LOUT HA  0.5 129 MLv   1.70 0.28  0.210797   
  ACOR HA  0.5 145 MLv   1.37 -0.05  0.088601   
  AXAR HA  0.5 13 MLv   1.69 0.27  0.623655   
  EFP  HP  0.5 287 MLv   1.09 -0.33  0.0390788   
  LKR  HL  0.5 45 MLv   2.08 0.66  0.175687   
  ANX  HP  0.6 304 MLv   1.64 0.23  0.107226   
  ATAL HA  0.6 44 MLv   1.68 0.26  0.11598   
  VVK  HP  0.6 285 MLv   0.90 -0.52  0.0900662   
  VILL HA  0.6 100 MLv   1.65 0.23  0.0996655   
  AGRP CL  0.6 281 MLv   1.53 0.11  0.0754136   
  AGG  HT  0.8 349 MLv   1.67 0.25  0.0686881