Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 18:06:18 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3047° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7737° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 7.5 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
27.6 χμ ΔΒΔ του Αιγίου
175.1 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
UPRHP2.6155 P18:06:20.15 -0.11.0M
UPRHP2.6155 S18:06:21.41 0.11.0M
AGRPCL11.1336 P18:06:21.25 -0.11.0M
AGRPCL11.1336 S18:06:23.18 -0.11.0M
VVKHP13.5 14 P18:06:21.87 0.11.0M
VVKHP13.5 14 S18:06:24.09 0.11.0M
EFPHP17.8 40 P18:06:22.63 0.21.0M
EFPHP17.8 40 S18:06:25.35 0.11.0M
LAKAHA19.3112 P18:06:22.72 0.01.0M
LAKAHA19.3112 S18:06:25.53 -0.21.0M
PYRGCL24.2 61 P18:06:23.97 0.41.0M
PYRGCL24.2 61 S18:06:27.09 -0.11.0M
TRIZCL26.9 76 P18:06:24.32 0.31.0M
TRIZCL26.9 76 S18:06:28.07 0.21.0M
ANXHP34.6 22 P18:06:25.49 0.11.0M
ANXHP34.6 22 S18:06:30.20 -0.11.0M
DROHP39.6188 P18:06:26.30 0.21.0M
DROHP39.6188 S18:06:31.56 -0.11.0M
KLVHL43.9131 P18:06:26.87 0.01.0M
KLVHL43.9131 S18:06:32.66 -0.31.0M
PANRCL42.2 80 P18:06:26.41 -0.11.0M
PANRCL42.2 80 S18:06:32.32 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tarr
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         18:06:18.82
  Latitude       38.3047 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7737 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.14 s
  Azimuthal gap       148 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.38 +/- 0.22  9      
  M     0.38      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  UPR  HP  0.0 155 P    18:06:20.15 -0.1 M 1.0 UPR 
  UPR  HP  0.0 155 S    18:06:21.41  0.1 M 1.0 UPR 
  AGRP CL  0.1 336 P    18:06:21.25 -0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 336 S    18:06:23.18 -0.1 M 1.0 AGRP 
  VVK  HP  0.1 14 P    18:06:21.87  0.1 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.1 14 S    18:06:24.09  0.1 M 1.0 VVK 
  EFP  HP  0.2 40 P    18:06:22.63  0.2 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 40 S    18:06:25.35  0.1 M 1.0 EFP 
  LAKA HA  0.2 112 P    18:06:22.72 -0.0 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 112 S    18:06:25.53 -0.2 M 1.0 LAKA 
  PYRG CL  0.2 61 P    18:06:23.97  0.4 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 61 S    18:06:27.09 -0.1 M 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.2 76 P    18:06:24.32  0.3 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 76 S    18:06:28.07  0.2 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.3 22 P    18:06:25.49  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 22 S    18:06:30.20 -0.1 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.4 188 P    18:06:26.30  0.2 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 188 S    18:06:31.56 -0.1 M 1.0 DRO 
  PANR CL  0.4 80 P    18:06:26.41 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.4 80 S    18:06:32.32 -0.0 M 1.0 PANR 
  KLV  HL  0.4 131 P    18:06:26.87  0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.4 131 S    18:06:32.66 -0.3 M 1.0 KLV 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  UPR  HP  0.0 155 MLv   0.15 -0.23  1.11699   
  AGRP CL  0.1 336 MLv   0.53 0.15  0.143365   
  VVK  HP  0.1 14 MLv  -0.29 -0.68  0.086927   
  EFP  HP  0.2 40 MLv   0.05 -0.34  0.0316468   
  LAKA HA  0.2 112 MLv   0.27 -0.12  0.0484162   
  PYRG CL  0.2 61 MLv   0.23 -0.15  0.0212918   
  TRIZ CL  0.2 76 MLv   0.39 0.01  0.0412326   
  ANX  HP  0.3 22 MLv   0.55 0.17  0.0387155   
  DRO  HP  0.4 188 MLv   0.47 0.09  0.0503781   
  PANR CL  0.4 80 MLv   1.76 1.38  0.00783178   
  KLV  HL  0.4 131 MLv   0.85 0.47  0.0344265