Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 17:12:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1353° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2217° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 22.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
72.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.4 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC19.2349 P17:12:36.34 0.01.0M
KNSSHC19.2349 S17:12:39.69 0.41.0M
PFKSHC25.1114 P17:12:37.05 -0.31.0M
PFKSHC25.1114 S17:12:41.19 0.11.0M
IDIMN34.6299 P17:12:38.92 0.01.0M
IDIMN34.6299 S17:12:43.50 -0.31.0M
NPSHL38.0 68 P17:12:39.32 -0.11.0M
NPSHL38.0 68 S17:12:44.67 -0.11.0M
IMODHC42.5245 P17:12:40.13 0.01.0M
IMODHC42.5245 S17:12:46.08 0.11.0M
SIVAHL39.5251 P17:12:39.72 0.11.0M
SIVAHL39.5251 S17:12:45.34 0.21.0M
IPPLHC72.9289 P17:12:44.97 -0.21.0M
IPPLHC72.9289 S17:12:54.59 -0.21.0M
STIAHC79.4 85 P17:12:46.95 0.71.0M
VAMHL97.6288 P17:12:48.65 -0.51.0M
VAMHL97.6288 S17:13:01.68 -0.11.0M
IMMVHL118.3288 P17:12:52.97 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tapw
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         17:12:32.46
  Latitude       35.1353 deg +/-   1 km
  Longitude       25.2217 deg +/-   1 km
  Depth            7 km  +/-  5 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.26 s
  Azimuthal gap       131 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.03 +/- 0.19  8      
  M     2.03      8 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 349 P    17:12:36.34  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 349 S    17:12:39.69  0.4 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 114 P    17:12:37.05 -0.3 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 114 S    17:12:41.19  0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 299 P    17:12:38.92  0.0 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 299 S    17:12:43.50 -0.3 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 68 P    17:12:39.32 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    17:12:44.67 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 251 P    17:12:39.72  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    17:12:45.34  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    17:12:40.13 -0.0 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    17:12:46.08  0.1 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    17:12:44.97 -0.2 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    17:12:54.59 -0.2 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    17:12:46.95  0.7 M 1.0 STIA 
  VAM  HL  0.9 288 P    17:12:48.65 -0.5 M 1.0 VAM 
  VAM  HL  0.9 288 S    17:13:01.68 -0.1 M 1.0 VAM 
  IMMV HL  1.1 288 P    17:12:52.97  0.6 M 1.0 IMMV 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 349 MLv   1.70 -0.34  1.31886   
  PFKS HC  0.2 114 MLv   1.93 -0.11   1.5882   
  IDI  MN  0.3 299 MLv   2.03 -0.00  1.16147   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   1.69 -0.34  0.440147   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   2.08 0.05  0.988461   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   1.85 -0.19  0.48439   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   2.17 0.14  0.322148   
  STIA HC  0.7 85 MLv   2.23 0.20  0.344986   
  VAM  HL  0.9 288 MLv   2.41 0.38  0.235206   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.25 0.22  0.229562