Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 16:58:23 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3190° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3478° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
52
 Επίκεντρο 27.2 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
43.3 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.3 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA2.6212 P16:58:25.37 0.01.0M
THIVHA2.6212 S16:58:26.70 -0.11.0M
AMPEHA7.2254 P16:58:25.86 0.11.0M
AMPEHA7.2254 S16:58:27.61 0.11.0M
THI1HL8.7 28 P16:58:26.03 0.21.0M
THI1HL8.7 28 S16:58:27.84 0.11.0M
THI2HL13.3296 P16:58:26.54 0.01.0M
THI2HL13.3296 S16:58:28.83 0.01.0M
STFNHA23.3133 P16:58:27.88 -0.21.0M
STFNHA23.3133 S16:58:31.48 -0.21.0M
VILLHA17.5190 P16:58:26.79 -0.41.0M
VILLHA17.5190 S16:58:29.95 -0.11.0M
DOMVHA32.9258 P16:58:29.61 0.01.0M
DOMVHA32.9258 S16:58:34.14 -0.11.0M
MDRAHA30.5160 P16:58:29.23 0.01.0M
MDRAHA30.5160 S16:58:33.44 -0.21.0M
LKRHL47.7320 P16:58:31.81 -0.21.0M
LKRHL47.7320 S16:58:38.41 -0.11.0M
LOUTHA49.2222 P16:58:32.35 0.11.0M
LOUTHA49.2222 S16:58:38.84 -0.11.0M
LTKHP46.8225 P16:58:31.69 -0.21.0M
LTKHP46.8225 S16:58:38.06 -0.21.0M
MRKAHA47.6 26 P16:58:32.01 0.01.0M
MRKAHA47.6 26 S16:58:38.36 -0.21.0M
ATALHA50.3325 P16:58:32.28 -0.11.0M
ATALHA50.3325 S16:58:39.03 -0.31.0M
ATHUHA54.7136 P16:58:33.69 0.51.0M
ATHUHA54.7136 S16:58:40.27 -0.31.0M
DIONHL57.7118 P16:58:34.36 0.71.0M
DIONHL57.7118 S16:58:41.45 0.01.0M
MRTHHA56.2113 P16:58:33.44 0.01.0M
MRTHHA56.2113 S16:58:40.91 -0.11.0M
PTLHL54.3124 P16:58:33.94 0.81.0M
PTLHL54.3124 S16:58:40.47 0.01.0M
ACORHA63.5221 P16:58:34.80 0.21.0M
ACORHA63.5221 S16:58:42.72 -0.31.0M
THALHA67.6242 P16:58:35.29 0.11.0M
THALHA67.6242 S16:58:44.02 -0.21.0M
VLYHL64.9143 P16:58:34.75 -0.11.0M
VLYHL64.9143 S16:58:43.36 -0.11.0M
AXARHA77.9310 P16:58:37.00 0.11.0M
AXARHA77.9310 S16:58:46.98 -0.11.0M
EPIDHA80.9194 P16:58:37.70 0.41.0M
EPIDHA80.9194 S16:58:48.10 0.21.0M
PANRCL95.9274 P16:58:39.61 -0.11.0M
PANRCL95.9274 S16:58:52.04 -0.11.0M
TRIZCL111.3273 P16:58:42.25 0.11.0M
TRIZCL111.3273 S16:58:56.44 0.01.0M
PYRGCL116.5275 P16:58:43.22 0.21.0M
PYRGCL116.5275 S16:58:58.37 0.41.0M
VLXHP135.5219 P16:58:46.74 0.81.0M
VLXHP135.5219 S16:59:03.63 0.51.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tapk
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         16:58:23.44
  Latitude       38.3190 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3478 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.20 s
  Azimuthal gap       85 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.92 +/- 0.30 20      
  M     1.92      20 preferred 

52 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 212 P    16:58:25.37  0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 212 S    16:58:26.70 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 254 P    16:58:25.86  0.1 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 254 S    16:58:27.61  0.1 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 28 P    16:58:26.03  0.2 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 28 S    16:58:27.84  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 296 P    16:58:26.54  0.0 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 296 S    16:58:28.83 -0.0 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 190 P    16:58:26.79 -0.4 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 190 S    16:58:29.95 -0.1 M 1.0 VILL 
  STFN HA  0.2 133 P    16:58:27.88 -0.2 M 1.0 STFN 
  STFN HA  0.2 133 S    16:58:31.48 -0.2 M 1.0 STFN 
  MDRA HA  0.3 160 P    16:58:29.23  0.0 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    16:58:33.44 -0.2 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 258 P    16:58:29.61  0.0 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 258 S    16:58:34.14 -0.1 M 1.0 DOMV 
  LTK  HP  0.4 225 P    16:58:31.69 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 225 S    16:58:38.06 -0.2 M 1.0 LTK 
  MRKA HA  0.4 26 P    16:58:32.01  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 26 S    16:58:38.36 -0.2 M 1.0 MRKA 
  LKR  HL  0.4 320 P    16:58:31.81 -0.2 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    16:58:38.41 -0.1 M 1.0 LKR 
  LOUT HA  0.4 222 P    16:58:32.35  0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.4 222 S    16:58:38.84 -0.1 M 1.0 LOUT 
  ATAL HA  0.5 325 P    16:58:32.28 -0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.5 325 S    16:58:39.03 -0.3 M 1.0 ATAL 
  PTL  HL  0.5 124 P    16:58:33.94  0.8 M 1.0 PTL 
  PTL  HL  0.5 124 S    16:58:40.47 -0.0 M 1.0 PTL 
  ATHU HA  0.5 136 P    16:58:33.69  0.5 M 1.0 ATHU 
  ATHU HA  0.5 136 S    16:58:40.27 -0.3 M 1.0 ATHU 
  MRTH HA  0.5 113 P    16:58:33.44  0.0 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 113 S    16:58:40.91 -0.1 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 118 P    16:58:34.36  0.7 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 118 S    16:58:41.45 -0.0 M 1.0 DION 
  ACOR HA  0.6 221 P    16:58:34.80  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 221 S    16:58:42.72 -0.3 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 143 P    16:58:34.75 -0.1 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 143 S    16:58:43.36 -0.1 M 1.0 VLY 
  THAL HA  0.6 242 P    16:58:35.29  0.1 M 1.0 THAL 
  THAL HA  0.6 242 S    16:58:44.02 -0.2 M 1.0 THAL 
  AXAR HA  0.7 310 P    16:58:37.00  0.1 M 1.0 AXAR 
  AXAR HA  0.7 310 S    16:58:46.98 -0.1 M 1.0 AXAR 
  EPID HA  0.7 194 P    16:58:37.70  0.4 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 194 S    16:58:48.10  0.2 M 1.0 EPID 
  PANR CL  0.9 274 P    16:58:39.61 -0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.9 274 S    16:58:52.04 -0.1 M 1.0 PANR 
  TRIZ CL  1.0 273 P    16:58:42.25  0.1 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  1.0 273 S    16:58:56.44  0.0 M 1.0 TRIZ 
  PYRG CL  1.1 275 P    16:58:43.22  0.2 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  1.1 275 S    16:58:58.37  0.4 M 1.0 PYRG 
  VLX  HP  1.2 219 P    16:58:46.74  0.8 M 1.0 VLX 
  VLX  HP  1.2 219 S    16:59:03.63  0.5 M 1.0 VLX 

26 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 212 MLv   2.60 0.68  27.1774   
  AMPE HA  0.1 254 MLv   1.79 -0.13  3.24903   
  THI1 HL  0.1 28 MLv   2.48 0.56  14.6806   
  THI2 HL  0.1 296 MLv   2.32 0.39  7.61581   
  VILL HA  0.2 190 MLv   1.89 -0.03  2.27337   
  STFN HA  0.2 133 MLv   1.34 -0.58  0.452315   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   1.51 -0.41  0.448394   
  DOMV HA  0.3 258 MLv   2.46 0.54  3.43888   
  LTK  HP  0.4 225 MLv   1.34 -0.58  0.449894   
  MRKA HA  0.4 26 MLv   1.82 -0.10  0.339406   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.71 0.79  1.41536   
  LOUT HA  0.4 222 MLv   2.12 0.20  0.623818   
  ATAL HA  0.5 325 MLv   1.99 0.06  0.424544   
  PTL  HL  0.5 124 MLv   1.75 -0.18  0.194419   
  ATHU HA  0.5 136 MLv   1.89 -0.03  0.164222   
  MRTH HA  0.5 113 MLv   2.03 0.11  0.336018   
  DION HL  0.5 118 MLv   1.64 -0.28  0.350805   
  ACOR HA  0.6 221 MLv   1.74 -0.18  0.132552   
  VLY  HL  0.6 143 MLv   2.36 0.44  0.542025   
  THAL HA  0.6 242 MLv   1.93 0.01  0.351038   
  AXAR HA  0.7 310 MLv   1.65 -0.27  0.362797   
  EPID HA  0.7 194 MLv   2.11 0.19  0.255837   
  PANR CL  0.9 274 MLv   3.24 1.32  0.0562438   
  TRIZ CL  1.0 273 MLv   1.55 -0.37  0.0496639   
  PYRG CL  1.1 275 MLv   1.27 -0.65  0.0154925   
  VLX  HP  1.2 219 MLv   1.43 -0.49  0.0284526