Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 16:12:32 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.6
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1283° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2307° Α
 Εστιακό Βάθος
7 χμ
 Αρ. αφίξεων
22
 Επίκεντρο 23.7 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.8 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
344.5 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.5324 P16:12:37.49 0.21.0M
IACMHL24.5324 S16:12:40.90 0.01.0M
KNSSHC20.1347 P16:12:36.63 0.11.0M
KNSSHC20.1347 S16:12:39.79 0.11.0M
PFKSHC24.0113 P16:12:37.34 0.01.0M
PFKSHC24.0113 S16:12:40.88 0.01.0M
IDIMN35.7300 P16:12:39.33 0.11.0M
IDIMN35.7300 S16:12:43.81 -0.51.0M
NPSHL37.5 67 P16:12:39.40 -0.11.0M
NPSHL37.5 67 S16:12:44.62 -0.11.0M
IMODHC42.9246 P16:12:40.52 0.21.0M
IMODHC42.9246 S16:12:45.95 -0.31.0M
SIVAHL40.0252 P16:12:39.99 0.11.0M
SIVAHL40.0252 S16:12:45.12 -0.31.0M
IPPLHC73.9289 P16:12:45.13 -0.31.0M
IPPLHC73.9289 S16:12:54.98 -0.21.0M
ZKRHL89.7 91 P16:12:48.05 0.11.0M
ZKRHL89.7 91 S16:12:59.78 0.01.0M
GVDHL109.0253 P16:12:51.37 0.31.0M
GVDHL109.0253 S16:13:05.14 0.01.0M
IMMVHL119.3288 P16:12:53.02 0.31.0M
IMMVHL119.3288 S16:13:08.11 0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tanx
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         16:12:32.53
  Latitude       35.1283 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2307 deg +/-   0 km
  Depth            7 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.16 s
  Azimuthal gap       133 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.58 +/- 0.15  9      
  M     2.58      9 preferred 

22 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 347 P    16:12:36.63  0.1 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 347 S    16:12:39.79  0.1 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 113 P    16:12:37.34  0.0 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 113 S    16:12:40.88 -0.0 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 324 P    16:12:37.49  0.2 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 324 S    16:12:40.90  0.0 M 1.0 IACM 
  IDI  MN  0.3 300 P    16:12:39.33  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 300 S    16:12:43.81 -0.5 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 67 P    16:12:39.40 -0.1 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 67 S    16:12:44.62 -0.1 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 252 P    16:12:39.99  0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 252 S    16:12:45.12 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 246 P    16:12:40.52  0.2 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 246 S    16:12:45.95 -0.3 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 289 P    16:12:45.13 -0.3 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 289 S    16:12:54.98 -0.2 M 1.0 IPPL 
  ZKR  HL  0.8 91 P    16:12:48.05  0.1 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 91 S    16:12:59.78  0.0 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 253 P    16:12:51.37  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 253 S    16:13:05.14  0.0 M 1.0 GVD 
  IMMV HL  1.1 288 P    16:12:53.02  0.3 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 288 S    16:13:08.11  0.1 M 1.0 IMMV 

11 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 347 MLv   2.26 -0.32  4.60085   
  PFKS HC  0.2 113 MLv   2.69 0.11  9.79801   
  IACM HL  0.2 324 MLv   2.50 -0.08  13.8332   
  IDI  MN  0.3 300 MLv   2.47 -0.11  3.03231   
  NPS  HL  0.3 67 MLv   2.27 -0.31  1.71281   
  SIVA HL  0.4 252 MLv   2.74 0.15  4.31884   
  IMOD HC  0.4 246 MLv   2.61 0.03  2.75095   
  IPPL HC  0.7 289 MLv   2.88 0.30  1.64054   
  ZKR  HL  0.8 91 MLv   2.64 0.06  0.779091   
  GVD  HL  1.0 253 MLv   2.48 -0.11  0.331744   
  IMMV HL  1.1 288 MLv   2.81 0.22  0.812715