Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 15:37:46 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.4
 Γεωγρ. Πλάτος
38.2523° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.9150° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
20
 Επίκεντρο 14.6 χμ Δ του Αιγίου
15.8 χμ Α της Πάτρας
161.9 χμ Δ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
LAKAHA5.7104 P15:37:49.25 0.21.0M
LAKAHA5.7104 S15:37:50.61 -0.11.0M
EFPHP19.4358 P15:37:51.06 0.31.0M
EFPHP19.4358 S15:37:53.65 -0.11.0M
KALEHA25.0 52 P15:37:51.84 0.11.0M
KALEHA25.0 52 S15:37:55.57 0.11.0M
PYRGCL19.7 27 P15:37:51.00 0.11.0M
PYRGCL19.7 27 S15:37:53.74 -0.21.0M
TRIZCL18.6 48 P15:37:50.88 0.21.0M
TRIZCL18.6 48 S15:37:53.73 0.11.0M
VVKHP20.9334 P15:37:51.13 0.11.0M
VVKHP20.9334 S15:37:54.14 -0.21.0M
ANXHP37.9 1 P15:37:53.83 0.01.0M
ANXHP37.9 1 S15:37:58.76 -0.51.0M
DROHP37.8208 P15:37:53.74 0.01.0M
DROHP37.8208 S15:37:59.17 0.11.0M
KLVHL31.0138 P15:37:52.66 0.01.0M
KLVHL31.0138 S15:37:56.81 -0.41.0M
GURHP51.3133 P15:37:55.97 -0.11.0M
GURHP51.3133 S15:38:03.09 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tamt
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         15:37:46.78
  Latitude       38.2523 deg +/-   0 km
  Longitude       21.9150 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.17 s
  Azimuthal gap       126 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.43 +/- 0.24  8      
  M     0.43      8 preferred 

20 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  LAKA HA  0.1 104 P    15:37:49.25  0.2 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.1 104 S    15:37:50.61 -0.1 M 1.0 LAKA 
  TRIZ CL  0.2 48 P    15:37:50.88  0.2 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 48 S    15:37:53.73  0.1 M 1.0 TRIZ 
  EFP  HP  0.2 358 P    15:37:51.06  0.3 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.2 358 S    15:37:53.65 -0.1 M 1.0 EFP 
  PYRG CL  0.2 27 P    15:37:51.00  0.1 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 27 S    15:37:53.74 -0.2 M 1.0 PYRG 
  VVK  HP  0.2 334 P    15:37:51.13  0.1 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.2 334 S    15:37:54.14 -0.2 M 1.0 VVK 
  KALE HA  0.2 52 P    15:37:51.84  0.1 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.2 52 S    15:37:55.57  0.1 M 1.0 KALE 
  KLV  HL  0.3 138 P    15:37:52.66 -0.0 M 1.0 KLV 
  KLV  HL  0.3 138 S    15:37:56.81 -0.4 M 1.0 KLV 
  ANX  HP  0.3  1 P    15:37:53.83 -0.0 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3  1 S    15:37:58.76 -0.5 M 1.0 ANX 
  DRO  HP  0.3 208 P    15:37:53.74 -0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.3 208 S    15:37:59.17  0.1 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.5 133 P    15:37:55.97 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.5 133 S    15:38:03.09 -0.0 M 1.0 GUR 

10 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  LAKA HA  0.1 104 MLv   0.47 0.04  0.170368   
  TRIZ CL  0.2 48 MLv   0.17 -0.26  0.0403882   
  EFP  HP  0.2 358 MLv   0.27 -0.16  0.0478381   
  PYRG CL  0.2 27 MLv   0.01 -0.42  0.0165166   
  VVK  HP  0.2 334 MLv  -0.27 -0.70  0.0592545   
  KALE HA  0.2 52 MLv   0.51 0.08  0.0607526   
  KLV  HL  0.3 138 MLv   0.69 0.26  0.0498342   
  ANX  HP  0.3  1 MLv   0.69 0.26  0.043547   
  DRO  HP  0.3 208 MLv   0.59 0.16  0.0724519   
  GUR  HP  0.5 133 MLv   1.06 0.63  0.0471954