Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 15:22:01 (GMT)
 Μέγεθος
M 1.5
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3300° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3612° Α
 Εστιακό Βάθος
10 χμ
 Αρ. αφίξεων
13
 Επίκεντρο 25.5 χμ ΝΔ της Χαλκίδας
44.1 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
50.4 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA4.3217 P15:22:03.20 0.01.0M
THIVHA4.3217 S15:22:04.60 -0.21.0M
AMPEHA8.7249 P15:22:03.62 0.01.0M
AMPEHA8.7249 S15:22:05.80 0.21.0M
THI1HL7.1 24 P15:22:03.47 0.01.0M
THI1HL7.1 24 S15:22:05.18 0.01.0M
THI2HL13.9290 P15:22:04.28 -0.11.0M
THI2HL13.9290 S15:22:06.83 0.11.0M
VILLHA18.9193 P15:22:04.72 -0.41.0M
DOMVHA34.3256 P15:22:07.49 -0.11.0M
DOMVHA34.3256 S15:22:12.32 -0.11.0M
MDRAHA31.3163 P15:22:07.13 0.11.0M
MDRAHA31.3163 S15:22:11.56 0.01.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tamg
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         15:22:01.15
  Latitude       38.3300 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3612 deg +/-   0 km
  Depth           10 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.07 s
  Azimuthal gap       139 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.48 +/- 0.45  7      
  M     1.48      7 preferred 

13 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THIV HA  0.0 217 P    15:22:03.20 -0.0 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 217 S    15:22:04.60 -0.2 M 1.0 THIV 
  THI1 HL  0.1 24 P    15:22:03.47  0.0 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 24 S    15:22:05.18  0.0 M 1.0 THI1 
  AMPE HA  0.1 249 P    15:22:03.62 -0.0 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 249 S    15:22:05.80  0.2 M 1.0 AMPE 
  THI2 HL  0.1 290 P    15:22:04.28 -0.1 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 290 S    15:22:06.83  0.1 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 193 P    15:22:04.72 -0.4 M 1.0 VILL 
  MDRA HA  0.3 163 P    15:22:07.13  0.1 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 163 S    15:22:11.56 -0.0 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 256 P    15:22:07.49 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 256 S    15:22:12.32 -0.1 M 1.0 DOMV 

7 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THIV HA  0.0 217 MLv   2.25 0.77  11.1557   
  THI1 HL  0.1 24 MLv   2.08 0.59  6.30831   
  AMPE HA  0.1 249 MLv   1.17 -0.31  0.715035   
  THI2 HL  0.1 290 MLv   1.30 -0.19  0.707806   
  VILL HA  0.2 193 MLv   1.08 -0.41  0.318273   
  MDRA HA  0.3 163 MLv   0.80 -0.69  0.0825697   
  DOMV HA  0.3 256 MLv   1.79 0.31  0.68708