Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 15:19:05 (GMT)
 Μέγεθος
M 0.9
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3393° Β
 Γεωγρ. Μήκος
21.7970° Α
 Εστιακό Βάθος
21 χμ
 Αρ. αφίξεων
26
 Επίκεντρο 11.9 χμ ΒΒΑ της Πάτρας
26.8 χμ ΔΒΔ του Αιγίου
173.9 χμ ΔΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
AGRPCL9.0314 P15:19:09.61 0.11.0M
AGRPCL9.0314 S15:19:12.56 0.01.0M
EFPHP13.6 44 P15:19:09.94 0.11.0M
EFPHP13.6 44 S15:19:13.27 0.11.0M
VVKHP9.3 8 P15:19:09.63 0.01.0M
VVKHP9.3 8 S15:19:12.72 0.01.0M
LAKAHA19.3125 P15:19:10.69 0.11.0M
LAKAHA19.3125 S15:19:14.05 -0.21.0M
PYRGCL20.7 68 P15:19:10.71 0.01.0M
PYRGCL20.7 68 S15:19:14.56 0.01.0M
TRIZCL24.2 83 P15:19:11.05 0.01.0M
TRIZCL24.2 83 S15:19:15.33 0.11.0M
ANXHP30.2 21 P15:19:12.11 0.11.0M
ANXHP30.2 21 S15:19:16.64 -0.21.0M
KALEHA30.4 79 P15:19:11.96 0.01.0M
KALEHA30.4 79 S15:19:16.76 -0.11.0M
PLEVHP34.9283 P15:19:12.39 -0.11.0M
PLEVHP34.9283 S15:19:17.75 0.01.0M
AXSHP40.0247 P15:19:13.22 0.01.0M
AXSHP40.0247 S15:19:19.04 0.01.0M
DROHP43.7190 P15:19:13.81 0.01.0M
DROHP43.7190 S15:19:20.05 0.01.0M
PANRCL39.7 85 P15:19:13.29 0.11.0M
PANRCL39.7 85 S15:19:18.98 0.11.0M
GURHP65.4133 P15:19:16.98 -0.11.0M
GURHP65.4133 S15:19:25.85 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021tamd
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         15:19:05.58
  Latitude       38.3393 deg +/-   0 km
  Longitude       21.7970 deg +/-   0 km
  Depth           21 km  +/-  0 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.09 s
  Azimuthal gap       57 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    0.90 +/- 0.34 11      
  M     0.90      11 preferred 

26 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  AGRP CL  0.1 314 P    15:19:09.61  0.1 M 1.0 AGRP 
  AGRP CL  0.1 314 S    15:19:12.56 -0.0 M 1.0 AGRP 
  VVK  HP  0.1  8 P    15:19:09.63 -0.0 M 1.0 VVK 
  VVK  HP  0.1  8 S    15:19:12.72 -0.0 M 1.0 VVK 
  EFP  HP  0.1 44 P    15:19:09.94  0.1 M 1.0 EFP 
  EFP  HP  0.1 44 S    15:19:13.27  0.1 M 1.0 EFP 
  LAKA HA  0.2 125 P    15:19:10.69  0.1 M 1.0 LAKA 
  LAKA HA  0.2 125 S    15:19:14.05 -0.2 M 1.0 LAKA 
  PYRG CL  0.2 68 P    15:19:10.71  0.0 M 1.0 PYRG 
  PYRG CL  0.2 68 S    15:19:14.56 -0.0 M 1.0 PYRG 
  TRIZ CL  0.2 83 P    15:19:11.05  0.0 M 1.0 TRIZ 
  TRIZ CL  0.2 83 S    15:19:15.33  0.1 M 1.0 TRIZ 
  ANX  HP  0.3 21 P    15:19:12.11  0.1 M 1.0 ANX 
  ANX  HP  0.3 21 S    15:19:16.64 -0.2 M 1.0 ANX 
  KALE HA  0.3 79 P    15:19:11.96 -0.0 M 1.0 KALE 
  KALE HA  0.3 79 S    15:19:16.76 -0.1 M 1.0 KALE 
  PLEV HP  0.3 283 P    15:19:12.39 -0.1 M 1.0 PLEV 
  PLEV HP  0.3 283 S    15:19:17.75  0.0 M 1.0 PLEV 
  PANR CL  0.4 85 P    15:19:13.29  0.1 M 1.0 PANR 
  PANR CL  0.4 85 S    15:19:18.98  0.1 M 1.0 PANR 
  AXS  HP  0.4 247 P    15:19:13.22  0.0 M 1.0 AXS 
  AXS  HP  0.4 247 S    15:19:19.04  0.0 M 1.0 AXS 
  DRO  HP  0.4 190 P    15:19:13.81  0.0 M 1.0 DRO 
  DRO  HP  0.4 190 S    15:19:20.05  0.0 M 1.0 DRO 
  GUR  HP  0.6 133 P    15:19:16.98 -0.1 M 1.0 GUR 
  GUR  HP  0.6 133 S    15:19:25.85 -0.1 M 1.0 GUR 

13 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  AGRP CL  0.1 314 MLv   0.61 -0.29  0.192423   
  VVK  HP  0.1  8 MLv   0.05 -0.85  0.244257   
  EFP  HP  0.1 44 MLv   0.47 -0.44  0.106468   
  LAKA HA  0.2 125 MLv   0.84 -0.07  0.180302   
  PYRG CL  0.2 68 MLv   0.47 -0.44  0.0447335   
  TRIZ CL  0.2 83 MLv   0.69 -0.21  0.0971519   
  ANX  HP  0.3 21 MLv   0.86 -0.05  0.100162   
  KALE HA  0.3 79 MLv   1.04 0.14  0.15117   
  PLEV HP  0.3 283 MLv   1.03 0.12  0.113012   
  PANR CL  0.4 85 MLv   1.98 1.08  0.0152266   
  AXS  HP  0.4 247 MLv   1.31 0.41  0.162265   
  DRO  HP  0.4 190 MLv   1.08 0.18  0.162864   
  GUR  HP  0.6 133 MLv   1.89 0.98  0.18208