Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 15:13:15 (GMT)
 Μέγεθος
M 4.4
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1465° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2602° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
54
 Επίκεντρο 23.1 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
75.6 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
343.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  ShakeMap  
  

  Χάρτης εντάσεως


PGA
PGV
MI

Αρχεία: Google Earth (.kmz), Measurements (.csv)


  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
IACMHL24.7316 P15:13:20.28 0.01.0M
IACMHL24.7316 S15:13:24.11 0.21.0M
KNSSHC19.0337 P15:13:19.27 0.01.0M
KNSSHC19.0337 S15:13:22.35 0.21.0M
PFKSHC22.5121 P15:13:19.88 -0.11.0M
PFKSHC22.5121 S15:13:23.49 0.11.0M
IDIMN37.1295 P15:13:22.24 -0.21.0M
IDIMN37.1295 S15:13:27.27 -0.51.0M
NPSHL34.3 68 P15:13:21.67 -0.21.0M
NPSHL34.3 68 S15:13:26.77 0.01.0M
IMODHC46.2245 P15:13:23.71 -0.11.0M
IMODHC46.2245 S15:13:30.23 0.01.0M
SIVAHL43.2251 P15:13:23.16 -0.21.0M
SIVAHL43.2251 S15:13:29.55 0.21.0M
IPPLHC75.8287 P15:13:28.17 -0.51.0M
IPPLHC75.8287 S15:13:38.72 -0.11.0M
SIT2HI77.2 85 P15:13:29.12 0.21.0M
SIT2HI77.2 85 S15:13:39.25 0.11.0M
STIAHC75.8 85 P15:13:28.87 0.21.0M
STIAHC75.8 85 S15:13:38.80 0.11.0M
ZKRHL87.1 92 P15:13:30.34 -0.21.0M
ZKRHL87.1 92 S15:13:42.17 0.11.0M
GVDHL112.2252 P15:13:34.45 -0.11.0M
GVDHL112.2252 S15:13:49.59 0.51.0M
GVDSHC114.7253 P15:13:34.77 -0.21.0M
GVDSHC114.7253 S15:13:50.15 0.31.0M
CH01HI119.7290 P15:13:36.23 0.51.0M
CH01HI119.7290 S15:13:51.47 0.31.0M
CHANHC118.0290 P15:13:35.57 0.11.0M
CHANHC118.0290 S15:13:51.11 0.51.0M
IMMVHL121.2287 P15:13:36.03 0.11.0M
IMMVHL121.2287 S15:13:51.99 0.41.0M
THT1HT138.6 6 P15:13:38.06 -0.51.0M
THT1HT138.6 6 S15:13:56.65 0.51.0M
CMBOHT147.8 5 P15:13:40.04 0.11.0M
CMBOHT147.8 5 S15:13:58.77 0.11.0M
KNDRHC148.9274 P15:13:39.49 -0.81.0M
KNDRHC148.9274 S15:13:58.75 -0.31.0M
RODPHC143.8289 P15:13:39.72 0.21.0M
RODPHC143.8289 S15:13:57.24 -0.51.0M
SAP3HL143.5 3 P15:13:38.98 -0.41.0M
SAP3HL143.5 3 S15:13:57.91 0.41.0M
SNT1HA142.0 6 P15:13:38.67 -0.41.0M
SNT1HA142.0 6 S15:13:57.38 0.31.0M
SNT5HA140.3 5 P15:13:38.32 -0.51.0M
SNT5HA140.3 5 S15:13:57.07 0.51.0M
KARPHL178.1 76 P15:13:45.05 0.51.0M
KARPHL178.1 76 S15:14:06.21 -0.51.0M
ANKYHL194.6294 P15:13:46.19 -0.51.0M
ANKYHL194.6294 S15:14:09.81 -0.51.0M
KTHRHC238.3301 P15:13:51.77 -0.51.0M
KTHRHC238.3301 S15:14:19.25 -1.01.0M
MNVAHL263.5310 P15:13:55.17 -0.21.0M
ARGHL284.3 65 P15:13:58.07 -0.11.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021taly
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         15:13:15.44
  Latitude       35.1465 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2602 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       125 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    4.39 +/- 0.16 22      
  M     4.39      22 preferred 

54 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 337 P    15:13:19.27  0.0 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 337 S    15:13:22.35  0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 121 P    15:13:19.88 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 121 S    15:13:23.49  0.1 M 1.0 PFKS 
  IACM HL  0.2 316 P    15:13:20.28  0.0 M 1.0 IACM 
  IACM HL  0.2 316 S    15:13:24.11  0.2 M 1.0 IACM 
  NPS  HL  0.3 68 P    15:13:21.67 -0.2 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 68 S    15:13:26.77 -0.0 M 1.0 NPS 
  IDI  MN  0.3 295 P    15:13:22.24 -0.2 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 295 S    15:13:27.27 -0.5 M 1.0 IDI 
  SIVA HL  0.4 251 P    15:13:23.16 -0.2 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 251 S    15:13:29.55  0.2 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 245 P    15:13:23.71 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 245 S    15:13:30.23  0.0 M 1.0 IMOD 
  IPPL HC  0.7 287 P    15:13:28.17 -0.5 M 1.0 IPPL 
  IPPL HC  0.7 287 S    15:13:38.72 -0.1 M 1.0 IPPL 
  STIA HC  0.7 85 P    15:13:28.87  0.2 M 1.0 STIA 
  STIA HC  0.7 85 S    15:13:38.80  0.1 M 1.0 STIA 
  SIT2 HI  0.7 85 P    15:13:29.12  0.2 M 1.0 SIT2 
  SIT2 HI  0.7 85 S    15:13:39.25  0.1 M 1.0 SIT2 
  ZKR  HL  0.8 92 P    15:13:30.34 -0.2 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    15:13:42.17  0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    15:13:34.45 -0.1 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    15:13:49.59  0.5 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 253 P    15:13:34.77 -0.2 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 253 S    15:13:50.15  0.3 M 1.0 GVDS 
  CHAN HC  1.1 290 P    15:13:35.57  0.1 M 1.0 CHAN 
  CHAN HC  1.1 290 S    15:13:51.11  0.5 M 1.0 CHAN 
  CH01 HI  1.1 290 P    15:13:36.23  0.5 M 1.0 CH01 
  CH01 HI  1.1 290 S    15:13:51.47  0.3 M 1.0 CH01 
  IMMV HL  1.1 287 P    15:13:36.03  0.1 M 1.0 IMMV 
  IMMV HL  1.1 287 S    15:13:51.99  0.4 M 1.0 IMMV 
  THT1 HT  1.2  6 P    15:13:38.06 -0.5 M 1.0 THT1 
  THT1 HT  1.2  6 S    15:13:56.65  0.5 M 1.0 THT1 
  SNT5 HA  1.3  5 P    15:13:38.32 -0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT5 HA  1.3  5 S    15:13:57.07  0.5 M 1.0 SNT5 
  SNT1 HA  1.3  6 P    15:13:38.67 -0.4 M 1.0 SNT1 
  SNT1 HA  1.3  6 S    15:13:57.38  0.3 M 1.0 SNT1 
  SAP3 HL  1.3  3 P    15:13:38.98 -0.4 M 1.0 SAP3 
  SAP3 HL  1.3  3 S    15:13:57.91  0.4 M 1.0 SAP3 
  RODP HC  1.3 289 P    15:13:39.72  0.2 M 1.0 RODP 
  RODP HC  1.3 289 S    15:13:57.24 -0.5 M 1.0 RODP 
  CMBO HT  1.3  5 P    15:13:40.04  0.1 M 1.0 CMBO 
  CMBO HT  1.3  5 S    15:13:58.77  0.1 M 1.0 CMBO 
  KNDR HC  1.3 274 P    15:13:39.49 -0.8 M 1.0 KNDR 
  KNDR HC  1.3 274 S    15:13:58.75 -0.3 M 1.0 KNDR 
  KARP HL  1.6 76 P    15:13:45.05  0.5 M 1.0 KARP 
  KARP HL  1.6 76 S    15:14:06.21 -0.5 M 1.0 KARP 
  ANKY HL  1.8 294 P    15:13:46.19 -0.5 M 1.0 ANKY 
  ANKY HL  1.8 294 S    15:14:09.81 -0.5 M 1.0 ANKY 
  KTHR HC  2.1 301 P    15:13:51.77 -0.5 M 1.0 KTHR 
  KTHR HC  2.1 301 S    15:14:19.25 -1.0 M 1.0 KTHR 
  MNVA HL  2.4 310 P    15:13:55.17 -0.2 M 1.0 MNVA 
  ARG  HL  2.6 65 P    15:13:58.07 -0.1 M 1.0 ARG 

28 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 337 MLv   3.96 -0.42  245.334   
  PFKS HC  0.2 121 MLv   4.26 -0.13  390.805   
  IACM HL  0.2 316 MLv   4.25 -0.14   758.58   
  NPS  HL  0.3 68 MLv   4.05 -0.33  125.077   
  IDI  MN  0.3 295 MLv   3.88 -0.51   70.591   
  SIVA HL  0.4 251 MLv   4.67 0.28  305.962   
  IMOD HC  0.4 245 MLv   4.54 0.15  192.775   
  IPPL HC  0.7 287 MLv   4.50 0.11   66.35   
  STIA HC  0.7 85 MLv   4.56 0.17  76.3489   
  SIT2 HI  0.7 85 MLv   4.50 0.11  65.3993   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   4.24 -0.15  32.0623   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   4.25 -0.13  19.1466   
  GVDS HC  1.0 253 MLv   4.14 -0.25  18.4745   
  CHAN HC  1.1 290 MLv   4.53 0.14  86.2738   
  CH01 HI  1.1 290 MLv   4.77 0.39  75.2624   
  IMMV HL  1.1 287 MLv   4.69 0.30  61.0976   
  THT1 HT  1.2  6 MLv   4.14 -0.25  14.0418   
  SNT5 HA  1.3  5 MLv   4.50 0.11  18.5566   
  SNT1 HA  1.3  6 MLv   4.38 -0.01  15.8468   
  SAP3 HL  1.3  3 MLv   4.70 0.31  79.4557   
  RODP HC  1.3 289 MLv   4.43 0.04  25.6618   
  CMBO HT  1.3  5 MLv   4.85 0.47  65.1832   
  KNDR HC  1.3 274 MLv   4.54 0.15  31.0006   
  KARP HL  1.6 76 MLv   4.20 -0.19  13.3879   
  ANKY HL  1.8 294 MLv   4.33 -0.06  11.4139   
  KTHR HC  2.1 301 MLv   4.36 -0.03  7.40875   
  MNVA HL  2.4 310 MLv   4.28 -0.10   4.6333   
  ARG  HL  2.6 65 MLv   4.27 -0.12  3.54345