Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 14:56:20 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.3
 Γεωγρ. Πλάτος
35.1477° Β
 Γεωγρ. Μήκος
25.2328° Α
 Εστιακό Βάθος
6 χμ
 Αρ. αφίξεων
18
 Επίκεντρο 21.8 χμ ΝΝΑ του Ηρακλείου
73.2 χμ ΑΝΑ του Ρεθύμνου
342.6 χμ ΝΝΑ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
KNSSHC18.0345 P14:56:24.54 0.31.0M
KNSSHC18.0345 S14:56:27.22 0.21.0M
PFKSHC24.8118 P14:56:25.41 -0.11.0M
PFKSHC24.8118 S14:56:29.30 0.11.0M
IDIMN34.8296 P14:56:27.28 0.11.0M
IDIMN34.8296 S14:56:31.80 -0.41.0M
NPSHL36.6 70 P14:56:27.47 0.01.0M
NPSHL36.6 70 S14:56:32.34 -0.31.0M
IMODHC44.0244 P14:56:28.51 -0.11.0M
IMODHC44.0244 S14:56:34.02 -0.81.0M
SIVAHL40.9249 P14:56:28.00 -0.11.0M
SIVAHL40.9249 S14:56:33.59 -0.31.0M
ZKRHL89.6 92 P14:56:36.58 0.41.0M
ZKRHL89.6 92 S14:56:47.97 0.11.0M
GVDHL109.8252 P14:56:39.62 0.31.0M
GVDHL109.8252 S14:56:53.77 0.21.0M
GVDSHC112.3252 P14:56:39.91 0.11.0M
GVDSHC112.3252 S14:56:54.52 0.21.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021talk
  Description
   region name: Crete, Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         14:56:20.60
  Latitude       35.1477 deg +/-   0 km
  Longitude       25.2328 deg +/-   0 km
  Depth            6 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.24 s
  Azimuthal gap       126 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    2.30 +/- 0.14  7      
  M     2.30      7 preferred 

18 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  KNSS HC  0.2 345 P    14:56:24.54  0.3 M 1.0 KNSS 
  KNSS HC  0.2 345 S    14:56:27.22  0.2 M 1.0 KNSS 
  PFKS HC  0.2 118 P    14:56:25.41 -0.1 M 1.0 PFKS 
  PFKS HC  0.2 118 S    14:56:29.30  0.1 M 1.0 PFKS 
  IDI  MN  0.3 296 P    14:56:27.28  0.1 M 1.0 IDI 
  IDI  MN  0.3 296 S    14:56:31.80 -0.4 M 1.0 IDI 
  NPS  HL  0.3 70 P    14:56:27.47  0.0 M 1.0 NPS 
  NPS  HL  0.3 70 S    14:56:32.34 -0.3 M 1.0 NPS 
  SIVA HL  0.4 249 P    14:56:28.00 -0.1 M 1.0 SIVA 
  SIVA HL  0.4 249 S    14:56:33.59 -0.3 M 1.0 SIVA 
  IMOD HC  0.4 244 P    14:56:28.51 -0.1 M 1.0 IMOD 
  IMOD HC  0.4 244 S    14:56:34.02 -0.8 M 1.0 IMOD 
  ZKR  HL  0.8 92 P    14:56:36.58  0.4 M 1.0 ZKR 
  ZKR  HL  0.8 92 S    14:56:47.97  0.1 M 1.0 ZKR 
  GVD  HL  1.0 252 P    14:56:39.62  0.3 M 1.0 GVD 
  GVD  HL  1.0 252 S    14:56:53.77  0.2 M 1.0 GVD 
  GVDS HC  1.0 252 P    14:56:39.91  0.1 M 1.0 GVDS 
  GVDS HC  1.0 252 S    14:56:54.52  0.2 M 1.0 GVDS 

9 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  KNSS HC  0.2 345 MLv   2.14 -0.16   3.8637   
  PFKS HC  0.2 118 MLv   2.45 0.15  5.41569   
  IDI  MN  0.3 296 MLv   2.49 0.19   3.3417   
  NPS  HL  0.3 70 MLv   1.98 -0.33  0.916202   
  SIVA HL  0.4 249 MLv   2.53 0.22  2.53617   
  IMOD HC  0.4 244 MLv   2.29 -0.01  1.23004   
  ZKR  HL  0.8 92 MLv   2.33 0.03  0.381947   
  GVD  HL  1.0 252 MLv   2.31 0.01  0.223304   
  GVDS HC  1.0 252 MLv   2.10 -0.20   0.1735