Πληροφορίες Σεισμού
 Χρόνος Γένεσης
2021-09-28 14:46:43 (GMT)
 Μέγεθος
M 2.0
 Γεωγρ. Πλάτος
38.3357° Β
 Γεωγρ. Μήκος
23.3393° Α
 Εστιακό Βάθος
9 χμ
 Αρ. αφίξεων
38
 Επίκεντρο 26.8 χμ ΔΝΔ της Χαλκίδας
42.0 χμ ΑΝΑ της Λειβαδιάς
52.2 χμ ΒΔ της Αθήνας
 Τύπος Λύσης
Χειρακτική (από αναλυτή)
 Αρχεία / Σύνδεσμοι
QuakeML  GSE2.0  Alert  .phi  
  

  Δεδομένα σταθμών

StationNetDist.(km)Azim.PhaseArr.TimeRes.Wgt.Type
THIVHA4.1189 P14:46:45.55 0.11.0M
THIVHA4.1189 S14:46:46.86 -0.11.0M
THVAHL0.7203 P14:46:45.29 0.01.0M
THVAHL0.7203 S14:46:46.48 -0.21.0M
AMPEHA7.2238 P14:46:46.03 0.21.0M
AMPEHA7.2238 S14:46:48.04 0.61.0M
THI1HL7.5 40 P14:46:45.89 0.11.0M
THI1HL7.5 40 S14:46:47.55 0.11.0M
THI2HL11.9290 P14:46:46.61 0.21.0M
THI2HL11.9290 S14:46:48.74 0.21.0M
VILLHA19.2187 P14:46:47.10 -0.51.0M
VILLHA19.2187 S14:46:49.99 -0.61.0M
DOMVHA32.6254 P14:46:49.56 -0.11.0M
DOMVHA32.6254 S14:46:54.13 -0.21.0M
MDRAHA32.5160 P14:46:49.48 -0.21.0M
MDRAHA32.5160 S14:46:53.76 -0.51.0M
ATALHA48.4325 P14:46:52.36 0.11.0M
ATALHA48.4325 S14:46:58.76 -0.11.0M
LKRHL45.8320 P14:46:51.96 0.11.0M
LKRHL45.8320 S14:46:57.75 -0.31.0M
LTKHP47.6223 P14:46:51.99 -0.21.0M
LTKHP47.6223 S14:46:58.69 0.01.0M
MRKAHA46.3 28 P14:46:51.96 0.01.0M
MRKAHA46.3 28 S14:46:57.96 -0.31.0M
DIONHL59.3119 P14:46:54.57 0.51.0M
DIONHL59.3119 S14:47:01.74 -0.31.0M
LOUTHA50.1220 P14:46:52.50 -0.11.0M
LOUTHA50.1220 S14:46:59.27 -0.11.0M
MRTHHA57.6114 P14:46:53.92 0.11.0M
MRTHHA57.6114 S14:47:01.48 0.01.0M
ACORHA64.4220 P14:46:55.06 0.21.0M
ACORHA64.4220 S14:47:03.33 -0.21.0M
VLYHL66.9143 P14:46:56.02 0.71.0M
VLYHL66.9143 S14:47:03.68 -0.51.0M
EPIDHA82.5194 P14:46:58.39 0.61.0M
EPIDHA82.5194 S14:47:08.66 0.11.0M
KARYHA101.7109 P14:47:01.17 0.31.0M
KARYHA101.7109 S14:47:14.54 0.61.0M


  Λεπτομέρειες λύσης

Event:
  Public ID       nkua2021talc
  Description
   region name: Greece
Origin:
  Date          2021-09-28
  Time         14:46:43.57
  Latitude       38.3357 deg +/-   0 km
  Longitude       23.3393 deg +/-   0 km
  Depth            9 km  +/-  1 km
  Agency         HA
  Author         Analyst1
  Mode          manual
  Status         confirmed
  Residual RMS       0.27 s
  Azimuthal gap       70 deg

2 Network magnitudes:
  MLv    1.97 +/- 0.27 15      
  M     1.97      15 preferred 

38 Phase arrivals:
  sta net  dist azi phase  time     res   wt sta
  THVA HL  0.0 203 P    14:46:45.29 -0.0 M 1.0 THVA 
  THVA HL  0.0 203 S    14:46:46.48 -0.2 M 1.0 THVA 
  THIV HA  0.0 189 P    14:46:45.55  0.1 M 1.0 THIV 
  THIV HA  0.0 189 S    14:46:46.86 -0.1 M 1.0 THIV 
  AMPE HA  0.1 238 P    14:46:46.03  0.2 M 1.0 AMPE 
  AMPE HA  0.1 238 S    14:46:48.04  0.6 M 1.0 AMPE 
  THI1 HL  0.1 40 P    14:46:45.89  0.1 M 1.0 THI1 
  THI1 HL  0.1 40 S    14:46:47.55  0.1 M 1.0 THI1 
  THI2 HL  0.1 290 P    14:46:46.61  0.2 M 1.0 THI2 
  THI2 HL  0.1 290 S    14:46:48.74  0.2 M 1.0 THI2 
  VILL HA  0.2 187 P    14:46:47.10 -0.5 M 1.0 VILL 
  VILL HA  0.2 187 S    14:46:49.99 -0.6 M 1.0 VILL 
  MDRA HA  0.3 160 P    14:46:49.48 -0.2 M 1.0 MDRA 
  MDRA HA  0.3 160 S    14:46:53.76 -0.5 M 1.0 MDRA 
  DOMV HA  0.3 254 P    14:46:49.56 -0.1 M 1.0 DOMV 
  DOMV HA  0.3 254 S    14:46:54.13 -0.2 M 1.0 DOMV 
  LKR  HL  0.4 320 P    14:46:51.96  0.1 M 1.0 LKR 
  LKR  HL  0.4 320 S    14:46:57.75 -0.3 M 1.0 LKR 
  MRKA HA  0.4 28 P    14:46:51.96  0.0 M 1.0 MRKA 
  MRKA HA  0.4 28 S    14:46:57.96 -0.3 M 1.0 MRKA 
  LTK  HP  0.4 223 P    14:46:51.99 -0.2 M 1.0 LTK 
  LTK  HP  0.4 223 S    14:46:58.69  0.0 M 1.0 LTK 
  ATAL HA  0.4 325 P    14:46:52.36  0.1 M 1.0 ATAL 
  ATAL HA  0.4 325 S    14:46:58.76 -0.1 M 1.0 ATAL 
  LOUT HA  0.5 220 P    14:46:52.50 -0.1 M 1.0 LOUT 
  LOUT HA  0.5 220 S    14:46:59.27 -0.1 M 1.0 LOUT 
  MRTH HA  0.5 114 P    14:46:53.92  0.1 M 1.0 MRTH 
  MRTH HA  0.5 114 S    14:47:01.48 -0.0 M 1.0 MRTH 
  DION HL  0.5 119 P    14:46:54.57  0.5 M 1.0 DION 
  DION HL  0.5 119 S    14:47:01.74 -0.3 M 1.0 DION 
  ACOR HA  0.6 220 P    14:46:55.06  0.2 M 1.0 ACOR 
  ACOR HA  0.6 220 S    14:47:03.33 -0.2 M 1.0 ACOR 
  VLY  HL  0.6 143 P    14:46:56.02  0.7 M 1.0 VLY 
  VLY  HL  0.6 143 S    14:47:03.68 -0.5 M 1.0 VLY 
  EPID HA  0.7 194 P    14:46:58.39  0.6 M 1.0 EPID 
  EPID HA  0.7 194 S    14:47:08.66  0.1 M 1.0 EPID 
  KARY HA  0.9 109 P    14:47:01.17  0.3 M 1.0 KARY 
  KARY HA  0.9 109 S    14:47:14.54  0.6 M 1.0 KARY 

19 Station magnitudes:
  sta net  dist azi type  value  res    amp per
  THVA HL  0.0 203 MLv   2.49 0.52  23.5277   
  THIV HA  0.0 189 MLv   2.70 0.72  31.2125   
  AMPE HA  0.1 238 MLv   1.68 -0.29   2.5255   
  THI1 HL  0.1 40 MLv   2.63 0.66  22.1283   
  THI2 HL  0.1 290 MLv   1.98 0.01  3.82584   
  VILL HA  0.2 187 MLv   1.65 -0.33  1.16684   
  MDRA HA  0.3 160 MLv   1.28 -0.69  0.23321   
  DOMV HA  0.3 254 MLv   2.24 0.27  2.11417   
  LKR  HL  0.4 320 MLv   2.39 0.42  0.758572   
  MRKA HA  0.4 28 MLv   1.65 -0.32  0.249462   
  LTK  HP  0.4 223 MLv   1.23 -0.74  0.330124   
  ATAL HA  0.4 325 MLv   1.97 0.00  0.463539   
  LOUT HA  0.5 220 MLv   2.09 0.11    0.54   
  MRTH HA  0.5 114 MLv   1.87 -0.10  0.213437   
  DION HL  0.5 119 MLv   1.64 -0.34  0.319698   
  ACOR HA  0.6 220 MLv   1.71 -0.26  0.123128   
  VLY  HL  0.6 143 MLv   1.96 -0.01  0.211447   
  EPID HA  0.7 194 MLv   2.08 0.11  0.234361   
  KARY HA  0.9 109 MLv   2.26 0.29  0.282264